G� til hovedindholdet

Roller og ansvar i arbejdsmiljøarbejdet

Som ny arbejdsmiljørepræsentant er det vigtigt at kende de vigtigste aktører og samarbejdspartnere på arbejdsmiljøområdet.

Herunder kan du læse mere om de forskellige aktører

Arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentanten skal sammen med arbejdsmiljølederen tale om, hvordan de kan få resten af arbejdsområdets ledere og medarbejdere til at være opmærksomme på deres egen og andres sikkerhed og sundhed.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle de ansatte i det område, han eller hun dækker.  Arbejdsmiljørepræsentanten er med i arbejdsmiljøorganisationen og deltager blandt andet ved runderinger og tilsyn.

Arbejdsgiveren

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det gælder både i forhold til arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning, brugen af tekniske hjælpemidler og ved anvendelse af stoffer og materialer.

Arbejdslederen

Arbejdslederen kan godt selv deltage i det praktiske arbejde i virksomheden, men den væsentligste del af tiden skal gå med at lede eller føre tilsyn med andres arbejde. Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som han leder. Han skal også undersøge, om de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter hensigten.

Arbejdsmiljøkoordinatoren

Alle bygherrer, der beskæftiger to byggevirksomheder samtidig, skal have en koordinator. Koordinatoren skal hjælpe bygherren med at lave planer for sikkerhed og sundhed i fællesområderne. Koordineringen skal ske både i projekteringsfasen og ved udførelsen af byggeopgaverne.

Arbejdsmiljørådgiveren

Arbejdsmiljørådgivere rådgiver virksomhederne i forbindelse med arbejdsmiljøspørgsmål. Virksomheden kan selv vælge, hvilken rådgiver de ønsker at bruge. Hvis rådgivningen sker i forbindelse med et kompetencepåbud fra Arbejdstilsynet, skal der vælges en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Medarbejderen

Medarbejderen skal samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet og hjælpe med, at arbejdsforholdene er forsvarlige inden for hans arbejdsområde. Hvis han opdager fejl og mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, skal han meddele det til arbejdsmiljøgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren. Medarbejderne skal have mulighed for at kunne komme regelmæssigt i kontakt med deres arbejdsmiljøorganisation.

Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanten skal varetage medarbejdernes interesser i forhold til ledelsen og skal sikre, at aftaler og overenskomster bliver overholdt. Tillidsrepræsentanten skal desuden gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde gode arbejdsforhold på arbejdspladsen.

Den tilsynsførende

Arbejdstilsynets tilsynsførende fører tilsyn med virksomhederne og ser på virksomhedens konkrete forhold.

Ved ankomsten henvender den tilsynsførende sig til arbejdsmiljøgruppen. Virksomheden har pligt til at give den tilsynsførende adgang og skal afsætte den nødvendige tid og ressourcer til at gennemgå arbejdsmiljøet. Den tilsynsførende giver eventuelle mundtlige vejledninger eller påbud.

Henter PDF