Gå til hovedindholdet

Klager over certificeringsorganerne

Her kan du læse, hvad du som medarbejder kan gøre, hvis du oplever, at arbejdsmiljøet ikke er i orden på en virksomhed med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

Klage til et certificeringsorgan

Hvis du som ansat på en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed oplever, at arbejdsmiljøet ikke er i orden, kan du klage til certificeringsorganet.

Klager i forbindelse med certificering behandles af certificeringsorganet efter procedurer, der er fastlagt i overensstemmelse med kravene i internationale standarder for ledelsessystemer. Det betyder, at certificeringsorganet skal have procedurer, der sikrer, at der fx ved henvendelser/klager - eller hvis der fx fra pressen rejses tvivl om, at en certificeret virksomhed opfylder lovgivningen - foretages en vurdering af, hvilken reaktion der er nødvendig for, at der kan opnås tillid til certifikatet.

Mulige reaktioner kan fx omfatte, at sagen skal undersøges ved forespørgsel til den certificerede virksomhed, at der skal foretages fornyet/ekstraordinært audit, at der tilføjes en note på sagen om opfølgning ved førstkommende ordinære audit.

Du skal være opmærksom på, at du ikke er sikret anonymitet ved en klage til et certificeringsorgan, da procedurerne typisk medfører, at der er kontakt mellem certificeringsorganet og virksomheden.

Klage over et certificeringsorgan

Hvis du ønsker at klage over certificeringsorganets arbejde eller dets beslutninger, er det akkrediteringsorganet, fx DANAK, du skal klage til.

Det er muligt at klage til akkrediteringsorganet over certificeringsorganets behandling af en klage, men DANAK kan ikke omgøre certificeringsorganets beslutninger. Akkrediteringsorganet kan modtage oplysninger om certificeringsorganets klagebehandling, som vil indgå i bedømmelsen af det enkelte certificeringsorgan.

Hvis akkrediteringsorganet, fx DANAK, modtager en klage over et certificeringsorgans arbejde eller beslutninger, kan DANAK tage kontakt til certificeringsorganet. Såfremt DANAK modtager en klage over et certificeringsorgan, indgår klagen i bedømmelsen af certificeringsorganet i det omfang det er relevant. Ved DANAKs behandling af klagen, vurderer DANAK, hvordan certificeringsorganet skal inddrages i behandling af klagen. DANAK kan reagere på klagen på en eller flere af følgende måder:

  • Informere klageren om, at klagen ikke vedrører det akkrediterede område
  • Anmode certificeringsorganet om en redegørelse indenfor en given frist
  • Foretage et ekstraordinært tilsynsbesøg
  • Sørge for, at henvendelsen behandles ved næste besøg
  • Information til klager - hvis klage vurderes at bero på manglende viden om krav til akkreditering/godkendelse
  • Hvis en klage udgør en risiko for det udstedte certifikat/godkendelse, skal det vurderes, om myndigheden skal orienteres, og akkrediteringsorganet skal tage de fornødne forholdsregler i den forbindelse.

Certificeringsorganet orienteres løbende om fremdriften i sagsbehandlingen, og du får som klager besked  om, at sagen behandles hos akkrediteringsorganet.

Du skal være opmærksom på, at du ikke er sikret anonymitet ved en klage over et certificeringsorgan, da procedurerne typisk medfører, at der er kontakt mellem certificeringsorganet og akkrediteringsorganet.

Klage til Arbejdstilsynet

Det er altid er muligt at klage til Arbejdstilsynet, hvis der er mistanke om, at en virksomhed overtræder arbejdsmiljøreglerne. Du kan ved klager til Arbejdstilsynet være anonym, hvis du ønsker det.

Klag over arbejdsmiljøet

Hvad er et certificeringsorgan

Et certificeringsorgan er et organ (et firma), der udfører certificering på virksomheder i fx arbejdsmiljøledelse.

Hvad er et akkrediteringsorgan

Et akkrediteringsorgan akkrediterer (godkender) certificeringsorganer. DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, udpeget af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet. Andre akkrediteringsorganer, fx det svenske SWEDAC, akkrediterer også certificeringsorganer, der certificerer i henhold til de danske regler.

DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond - danak.dk

Henter PDF