G� til hovedindholdet

Domme

Unges alenearbejde i grillbar – Strafudmåling - S-0735-00

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 23. maj 2000 af 8. afdeling i ankesag nr. S-0735-00

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat på 17 år arbejdede alene i T’s grillbar kl. 18.30 lørdag den 6. marts 1999. Der var under arbejdet fremkaldt fare for den unges liv eller helbred.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 20.000 kr. Retten fandt ikke, at der var påvist tilstrækkelig grundlag for at statuere, at der var fremkaldt fare for liv eller helbred for den ansatte jf. AML § 82, stk. 4.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten henviste til bemærkningerne til lovforslaget om AML § 82, stk. 4, og fremhævede, at det ikke af disse bemærkninger fremgår, at det forhold, at en ung under 18 år beskæftiges i strid med § 13, stk. 2, i bekg. om unges arbejde, i sig selv skal anses som en særlig skærpende omstændighed. Retten fandt endvidere, at dette stemmer med almindelige principper for fortolkning af straffebestemmelser. I den konkrete sag fandt landsretten, at der ikke er bevis for, at den ansatte havde været udsat for en fare, der går ud over den fare, der i sig selv er forbundet med beskæftigelse af unge i det pågældende tidsrum, og som er kriminaliseret i bekendtgørelsen.

Anførte straffebestemmelser

AML § 83, stk. 1 jf. § 82, stk. 1, nr. 2.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 60, stk. 1, og bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2.

Læs hele dommen

Alenearbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF