Gå til hovedindholdet

Domme

Unges alenearbejde i grillbar – Strafudmåling - S-0735-00

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 23. maj 2000 af 8. afdeling i ankesag nr. S-0735-00

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat på 17 år arbejdede alene i T’s grillbar kl. 18.30 lørdag den 6. marts 1999. Der var under arbejdet fremkaldt fare for den unges liv eller helbred.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 20.000 kr. Retten fandt ikke, at der var påvist tilstrækkelig grundlag for at statuere, at der var fremkaldt fare for liv eller helbred for den ansatte jf. AML § 82, stk. 4.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten henviste til bemærkningerne til lovforslaget om AML § 82, stk. 4, og fremhævede, at det ikke af disse bemærkninger fremgår, at det forhold, at en ung under 18 år beskæftiges i strid med § 13, stk. 2, i bekg. om unges arbejde, i sig selv skal anses som en særlig skærpende omstændighed. Retten fandt endvidere, at dette stemmer med almindelige principper for fortolkning af straffebestemmelser. I den konkrete sag fandt landsretten, at der ikke er bevis for, at den ansatte havde været udsat for en fare, der går ud over den fare, der i sig selv er forbundet med beskæftigelse af unge i det pågældende tidsrum, og som er kriminaliseret i bekendtgørelsen.

Anførte straffebestemmelser

AML § 83, stk. 1 jf. § 82, stk. 1, nr. 2.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 60, stk. 1, og bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2.

Læs hele dommen - domsudskrift

Udskrift af dombogen for Retten i Næstved - dom afsagt den 24. januar 2000 - S. 0660/99

Anklagemyndigheden mod T.

Anklageskrift er modtaget den 11. juni 1999. Anklageren har under domsforhandlingen berigtiget anklageskriftet og erklæret, at Retten herefter ikke skal tage stilling til om der foreligger tilregnelse.

T er tiltalt efter arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 4, jf. § 83, stk. 1 og stk. 2 for overtrædelse af § 60, stk. 1 og Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med ændringer senest ved Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1018 af 17. december 1997 § 57, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, jf. § 13, stk. 2, ved som arbejdsgiver for grillbaren A lørdag den 6. marts 1999 at have ladet den 17-årige ansatte B født 4. august 1981, arbejde alene i grillbaren kl. ca. 18.30, uagtet unge personer under 18 år ikke må arbejde alene mellem kl. 14.00 og kl. 06.00 på lørdage, hvilket har fremkaldt fare for ansatte B.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf i form af en bøde på 25.000,- kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig, dog at det bestrides, at der var fremkaldt fare for ansatte B. Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 4, kan derfor ikke anvendes.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Der findes ikke af anklagemyndigheden påvist tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at der er fremkaldt fare for liv eller helbred for ansatte B.

Der findes derfor ikke grundlag for at anvende arbejdsmiljølovens § 82, stk. 4.

Det findes ved tiltaltes erkendelse, hvis rigtighed bestyrkes ved det i øvrigt oplyste, godtgjort, at tiltalte er skyldig i den øvrige del af anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på kr. 20.000,- jf. § 82, stk. 1, nr. 2, jf. § 83, stk. 1 og stk. 2, for overtrædelse af § 60, stk. 1 og Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med ændringer senest ved Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1018 af 17. december 1997 § 57, stk. 1, nr.  2, jf.  stk. 2, jf. § 13, stk. 2.

Thi kendes for ret

Tiltalte T, skal betale en bøde på 20.000,- kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder salæret på kr. 3.000,- + moms til den beskikkede forsvarer, dog at det offentlige betaler 2/3 af forsvarersalæret.            

Udskrift af retsbogen for Retten i Næstved

Tiltalte blev gjort bekendt med, at han ikke havde pligt til at udtale sig, han erklærede sig villig hertil.

Anklageren begærede anklageskriftet berigtiget således, at der efter straffebestemmelserne i arbejdsmiljøloven tilføjes Arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1 og stk. 2 og efter bekendtgørelsens straffebestemmelse tilføjes jf. stk. 2.

Anklagemyndigheden ønsker således alene at gøre et objektivt ansvar gældende, og Retten skal ikke tage stilling til hvorvidt der foreligger tilregnelse. Anklagemyndighedens bødepåstand er 25.000,- kr. Bøden sammensættes som en bøde på 20.000 kr. og 5.000 kr. oveni for overtrædelse af § 82, stk. 4.

Forsvareren erklærede, at tiltalte herefter erkender sig skyldig, dog ikke i overtrædelse af § 82, stk. 4, idet det bestrides, at det passerede fremkaldte fare for ansatte B.

Anklager og forsvarer frafaldt herefter med Rettens godkendelse at føre de 2 indkaldte vidner. 

Tiltalte afgav forklaring. Han bekræfter, at han erkender sig skyldig i det af forsvareren anførte omfang. Tiltalte har haft grillbaren i 7 år. Da han overtog den havde den været i gang i 2 år. Der har aldrig vedrørende grillbaren været røveri eller optræk til voldelige forhold. Grillbaren ligger i et landområde. Den ligger ud til en stærkt befærdet vej - i et oplyst område. Forretningens facade kan klart ses fra vejen. Tiltalte passer normalt selv forretningen.

Tiltalte havde lejlighed til at udtale sig.

Tiltalte tilføjede herunder, at der er en overfaldsalarm i grillbaren. Den er tilsluttet en central på hans private bopæl.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Næstved Rets dom af 24. januar 2000 (S 0660/99) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse navnlig således, at Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 4 finder anvendelse.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte.

Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 4, blev indsat i loven ved lov nr. 379 af 10. juni 1997. I bemærkningerne til lovforslaget er der anført følgende om bestemmelsen:

 "I arbejdsmiljølovens kapitel 10 er der fastsat en række særlige regler, der skal beskytte unge under 18 år. Unge er således særlige beskyttelsesobjekter efter arbejdsmiljøloven. Dette hænger sammen med, at børn og unge ikke har den samme erfaring og sjældent samme uddannelse som voksne arbejdstagere. De er derfor særligt sårbare og udsat for en særlig stor risiko. I 1992 blev strafferammen i § 82, stk. 2, udvidet til to års fængsel for dermed at tilkendegive, at unge under 18 år har krav på en særlig beskyttelse. Denne særlige beskyttelse opretholdes, da det forhold, at unge under 18 år har været beskæftiget i forbindelse med en overtrædelse af arbejdsmiljøloven, og at der er sket en skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, må betragtes som en særlig alvorlig overtrædelse, hvilket skal komme til udtryk i strafudmålingen."

Det fremgår ikke heraf, at det forhold, at en ung under 18 år beskæftiges i strid med  § 13, stk. 2, i bekendtgørelsen om unges arbejde i sig selv skal anses som en særlig skærpende omstændighed. Dette stemmer da også bedst med almindelige principper for fortolkning af straffebestemmelser. I den konkrete sag er der ikke bevis for, at ansatte B har været udsat for en fare, der går ud over den fare, der i sig selv er forbundet med beskæftigelse af unge i det pågældende tidsrum, og som er kriminaliseret i bekendtgørelsen. Der er herefter ikke grundlag for at henføre den af tiltalte begåede overtrædelse under arbejdsmiljølovens § 82, stk. 4.

Med disse bemærkninger tiltræder landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som ved dommen fastslået.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Næstved Rets dom i sagen mod T stadfæstes.

Statskassen betaler sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF