G� til hovedindholdet

Domme

Unges alenearbejde i konditori - Strafudmåling - S-1163-00

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 1. november 2000 af KB. afdeling i ankesag nr. S-1163-00

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat på 17 år arbejdede alene i T’s konditori kl. 15.30 lørdag den 6. marts 1999.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 15.000 kr. Ved straffens udmåling fandt retten, at der forelå en formildende omstændighed, uanset at der ikke forelå en decideret aftale om, at den unge ansattes moder normalt kom til stede i butikken, hvis den ansatte skulle arbejde alene i tidsrummet omfattet af bekendtgørelsen om unges arbejde § 13, stk. 2.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 20.000 kr. Landsretten lagde ved straffens udmåling vægt på, at udgangspunktet i denne type sager er 20.000 kr. Landsretten fandt ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt, selv om den unge ansatte var næsten 18 år på gerningstidspunktet, og selvom der var en aftale med den ansattes moder om, at hun skulle komme til stede i konditoriet, når den ansatte var alene på arbejde.

Anførte straffebestemmelser

AML § 83, stk. 1.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, jf. § 60, stk. 1, jf. bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2.

Læs hele dommen

Alenearbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF