Gå til hovedindholdet

Domme

Unges alenearbejde i grillbar (to forhold samme dag) – Strafudmåling (kumulation)

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 1. november 2000 af KB. afdeling i ankesag nr. S-1236-00

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

Forhold 1: En ansat B på 17 år arbejdede alene i T’s grillbar A kl. 17.45 lørdag den 6. marts 1999.

Forhold 2: En ansat D på 17 år arbejdede alene i en anden af T’s grillbarer C kl. 20.10 lørdag den 6. marts 1999.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 20.000 kr. Straffen blev fastsat under henvisning til domme afsagt af Højesteret den 03.11.1999 i sagerne I320/1999 og I242/1999. Retten fandt ikke, at der i sagen forelå omstændigheder, der gav grundlag for at fravige udgangspunktet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 40.000 kr. Landsretten lagde vægt på, at udgangspunktet for bødefastsættelsen i denne type sager er 20.000 kr. for en enkelt overtrædelse. Landsretten lagde endvidere vægt på, at der i denne sag er tale om to selvstændige overtrædelser, begået i to grillbarer beliggende på forskellige adresser, uanset at overtrædelserne er begået samme dag.

Anførte straffebestemmelser

AML § 83, stk. 1.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, jf. § 60, stk. 1, jf. bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2.

Læs hele dommen - domsudskrift

Udskrift af dombogen for Retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft - dom afsagt af Retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft den 27. januar 2000 - S.nr. 72/99e

Anklagemyndigheden mod T.

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 935.

T er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1, og stk. 2, jf. § 38, stk. 1, jf. § 60, stk. 1, og Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde, ændret ved bekendtgørelse nr. 943 af 1. november 1996, bekendtgørelse nr. 1018 af 17. december 1997 og bekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1998, § 57, stk. 2, jf. § 13, stk. 2,

1.
ved som arbejdsgiver at have været ansvarlig for, at arbejdet lørdag den 6. marts 1999 i grillbar A, ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at der var taget hensyn til den unges alder, idet en ansat, B, 17 år, arbejdede kl. ca. 17.45 uden, at arbejdet foregik sammen med en person over 18 år, hvorved der blev fremkaldt fare for den unges liv eller helbred, og uagtet at unge under 18 år ikke må arbejde i åbningstiden i bl.a. grillbarer på lør-, søn- og helligdage mellem kl. 14.00 og kl. 06.00, medmindre dette sker sammen med en person over 18 år, og,

2.
ved som arbejdsgiver at have været ansvarlig for, at arbejdet lørdag den 6. marts 1999 i grillbar C, ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at der var taget hensyn til den unges alder, idet en ansat, D, 17 år, arbejdede kl. ca. 20.10, uden at arbejdet foregik sammen med en person over 18 år, hvorved der blev fremkaldt fare for den unges liv eller helbred, og uagtet at unge under 18 år ikke må arbejde i arbejdstiden i bl.a. grillbarer på lør-, søn- og helligdage mellem kl. 14.00 og kl. 06.00, medmindre dette sker sammen med en person over 18 år.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en skærpet bødestraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte. Herom henvises til retsbogen.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Efter domme afsagt af Højesteret den 03.11.1999 i sagerne I320/1999 og I242/1999 fastsættes straffen for en sag af denne karakter med udgangspunktet i en bødestørrelse på 20.000 kr.

Da der ikke i sagen foreligger omstændigheder, der giver grundlag for at fravige dette udgangspunkt fastsættes straffen til en bøde på 20.000 kr. jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1, og stk. 2, jf. § 38, stk. 1, jf. § 60, stk. 1, og Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde, ændret ved bekendtgørelse nr. 943 af 1. november 1996, bekendtgørelse nr. 1018 af 17. december 1997 og bekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1998, § 57, stk. 2, jf. § 13, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 14 dage.

Thi kendes for ret

Tiltalte, T, skal betale en bøde på 20.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for Retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft

Tiltalte erkendte sig skyldig og forklarede, at han den 6. marts 1999 var ejer såvel af grillbar A og af grillbar C. Ansatte B var ansat i grillbar A og ansatte D i grillbar C. Det var ikke normalt, at de arbejdede alene om aftenen. At dette kunne ske skyldes, at han ikke havde været opmærksom på de skærpede regler om unges arbejde. Det var tilfældigt, om det var unge over eller under 18 år, der arbejdede om aftenen. Den pågældende dag var ansatte B alene, fordi en havde meldt sig syg. Grillbar A lukkede ved 21 tiden. Da Arbejdstilsynet havde været der, tilkaldte han straks sin ægtefælle, således at ansatte B herefter ikke længere var alene på arbejdet. Ansatte D havde været på arbejde sammen med tiltalte. Hendes vagt havde startet fra kl. 12.00 eller kl. 14.00. Arbejdstilsynet kom til grillen på et tidspunkt, hvor han havde været på grillbar A for at hente varer. Han havde været væk i max. ½ time. Grunden til at han i sine forretninger havde ansat 17-årige var alene, at det var de folk, han kunne få. Efter at Arbejdstilsynet havde været på stedet, havde han lavet vagtskemaer og ansat ekstra folk over 18 år, således at situationerne, hvor unge under 18 år arbejdede om aftenen i weekender, ikke kunne opstå. Hvis der således i dag er nogen, der er syge, kan kun tiltalte ændre vagtplanerne. Tidligere kunne de ansatte indbyrdes lave aftaler om afløsning. Dette iværksatte han straks mandagen efter den 6. marts. Han har været selvstændig i 5 år, og har i dag i alt 5 forretninger. Halvdelen af de ansatte er over 18 år og halvdelen under 18 år, hvilket er tilrettelagt så han kan opfylde reglerne. Han har ikke haft viden om de skærpede regler om unges arbejdstid. Han har heller ikke modtaget informationer herom, og ikke haft nogen henvendelser fra Arbejdstilsynet. Som selvstændig erhvervsdrivende tjener han omkring 600.000 til 700.000 kr. om året.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Retten i Grenaa har den 27. januar 2000 afsagt dom i sagen i 1. instans (S 72/99).

Ved skrivelse af 7. april 2000 har Procesbevillingsnævnet i medfør af retsplejelovens § 962, stk. 3, jf. stk. 2, meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke.

Anklagemyndigheden har ikke gentaget påstanden om, at der tillige foreligger særlig skærpende omstændigheder eller skærpende omstændigheder, jf. arbejdsmiljølovens  § 83, stk. 2, jf. § 82, stk. 3 og stk. 4, og har alene påstået skærpelse, således at der udmåles en samlet bøde på 40.000 kr. svarende til to gange en normal bøde på 20.000 kr.

Tiltalte, T, har påstået stadfæstelse.

Landsrettens begrundelse og resultat

Udgangspunktet for bødefastsættelsen i denne type sager er 20.000 kr. for en enkelt overtrædelse.

Da der her er tale om to selvstændige overtrædelser, begået i to grillbarer beliggende på forskellige adresser, og da det ikke kan føre til noget andet resultat, at overtrædelserne er begået samme dag, fastsættes bøden til 40.000 kr. Bøden fastsættes alene efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1 - og ikke som nævnt i dommen efter § 83, stk. 1, og stk. 2, - og der skal ikke fastsættes forvandlingsstraf, jf. § 83, stk. 1, sidste pkt.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom ændres, således at straffen forhøjes til en bøde på 40.000 kr.

Der fastsættes ikke nogen forvandlingsstraf.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF