G� til hovedindholdet

Domme

Unges alenearbejde i grillbar (to forhold samme dag) – Strafudmåling (kumulation)

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 1. november 2000 af KB. afdeling i ankesag nr. S-1236-00

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

Forhold 1: En ansat B på 17 år arbejdede alene i T’s grillbar A kl. 17.45 lørdag den 6. marts 1999.

Forhold 2: En ansat D på 17 år arbejdede alene i en anden af T’s grillbarer C kl. 20.10 lørdag den 6. marts 1999.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 20.000 kr. Straffen blev fastsat under henvisning til domme afsagt af Højesteret den 03.11.1999 i sagerne I320/1999 og I242/1999. Retten fandt ikke, at der i sagen forelå omstændigheder, der gav grundlag for at fravige udgangspunktet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 40.000 kr. Landsretten lagde vægt på, at udgangspunktet for bødefastsættelsen i denne type sager er 20.000 kr. for en enkelt overtrædelse. Landsretten lagde endvidere vægt på, at der i denne sag er tale om to selvstændige overtrædelser, begået i to grillbarer beliggende på forskellige adresser, uanset at overtrædelserne er begået samme dag.

Anførte straffebestemmelser

AML § 83, stk. 1.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, jf. § 60, stk. 1, jf. bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2.

Læs hele dommen

Alenearbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF