G� til hovedindholdet

Domme

Unges alenearbejde i bagerbutik - Strafudmåling - S-1239-00

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 1. november 2000 af KB. afdeling i ankesag nr. S-1239-00

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T ApS. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat på 15 år arbejdede alene i T ApS (bagerbutik) kl. 14.40 lørdag den 6. marts 1999

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T ApS en bøde på 15.000 kr. Ved straffens udmåling fandt retten, at der forelå en formildende omstændighed, da T ApS havde tilrettelagt arbejdet, således at der altid opholdt sig en voksen i køkkenet, som efter det oplyste lå tæt på butikslokalet, og at man i køkkenet kunne høre stemmerne fra de personer, der opholdt sig der.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 20.000 kr. Landsretten tiltrådte, at kravet om, at en ung under 18 år skal arbejde sammen med en person over 18 år ikke var opfyldt ved, at direktørens hustru befandt sig i køkkenet, som var adskilt fra forretningen med to døre og en mellemgang. Ved straffens udmåling lagde landsretten vægt på, at udgangspunktet i denne type sager er 20.000 kr. Landsretten fandt ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt, selvom T ApS havde tilrettelagt arbejdet, således at der altid opholdt sig en voksen i køkkenet.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, jf. § 60, stk. 1, og stk. 3, jf. bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2.

Læs hele dommen

Alenearbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF