Gå til hovedindholdet

Domme

Sakselift påkørt af traverskran - Strafudmåling

Vestre Landsrets dom afsagt den 23. november 2000 af 8. afdeling i ankesag nr. S-0805-00

Resumé

Arbejdets udførelse

Lift (Sammenstød)

Tiltalesubjekt

T ApS. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat arbejdede fra en sakselift i 10 meters højde. Under dette arbejde blev sakseliften påkørt af en traverskran. Herved blev den ansatte kastet ud af liften og kom alvorligt til skade.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte tiltalte en bøde på 10.000 kr. Ved bødens fastsættelse lagde retten vægt på, at det er en væsentlig formildende omstændighed, at arbejdet fra tiltaltes side var tilrettelagt fuldt forsvarligt, at de nødvendige hjælpemidler mv. var tilstede, og at det var den pågældende medarbejder, der trods det, at han var klar over dette, og han kendte den foreskrevne fremgangsmåde, alligevel bevidst valgte at tilsidesætte alle anvisninger.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 25.000 kr. Landsretten lagde ved bødens fastsættelse vægt på højesteretsdommene af 3. november 1999, hvorefter udgangspunktet for bødestørrelsen i et tilfælde som det foreliggende er 20.000 kr. Landsretten fandt ikke at der var formildende omstændigheder. Derimod fandt landsretten, at der forelå strafskærpende omstændigheder jf. AML § 82, stk. 3.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1.

Domsudskrift

Udskrift af dombogen for Retten i Århus - dom afsagt den 14. marts 2000 af Retten i Århus, 14. afdeling i sagen SS 14.28484/99

Anklagemyndigheden mod T A/S.

I denne sag er T A/S tiltalt til straf for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86, for overtrædelse af § 38, stk. 1, ved at arbejdet den 22. februar 1998 i virksomhedens reparationsafdeling ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en traverskran påkørte en sakselift, hvorfra ansatte vidne 1 arbejdede i ca. 10 meters højde, hvorved vidne 1 blev kastet ud af liften og kom alvorligt til skade.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig, men har fundet bøden urimelig stor.

Der er under sagen afgivet forklaring af direktør A på vegne tiltalte og vidnerne, ansatte vidne 1 og vidne 2, Arbejdstilsynet. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Byrettens afgørelse

Efter den af tiltalte afgivne uforbeholdne tilståelse, der er bestyrket af det i øvrigt under sagen fremkomne findes tiltalte skyldig.

For overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, vil talte i medfør af samme lovs § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, og jf. § 86, være at straffe med en bøde, der efter omstændighederne passende findes at kunne fastsættes til 10.000 kr.

Retten har ved fastsættelsen af bøden fundet, at det er en væsentlig formildende omstændighed, at arbejdet, fra tiltaltes side, var tilrettelagt fuldt forsvarligt, ligesom de nødvendige hjælpemidler mv. var til stede, samt at det var den pågældende medarbejder der, trods det, at han var klar over dette og han kendte den foreskrevne fremgangsmåde, alligevel bevidst valgte at tilsidesætte alle anvisninger.

Thi kendes for ret

Tiltalte, T A/S, straffes med en bøde på 10.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for Retten i Århus

For tiltalte mødte direktør A.

Direktør A oplyste, behørigt formanet, at han kunne erkende, at det pågældende uheld var indtruffet, men oplyste, at virksomheden ikke ønskede at vedtage den forelagte bøde, idet man fandt denne urimelig stor.

Direktør A forklarede i øvrigt, at det pågældende arbejde, i overensstemmelse med virksomhedens sædvanlige praksis, var tilrettelagt således, at det skulle udføres fredag og lørdag på tidspunkter, hvor der ikke var andre medarbejdere på virksomheden. Arbejdet skulle udføres af vidne 1 og en montør fra et leverandørfirma. Om fredagen skulle vidne 1's mester føre tilsyn. Det var vidne 1 selv der, af ukendte årsager, besluttede at udføre arbejdet om søndagen i stedet. Den lift der skulle bruges til arbejdet var kun lejet fredag og lørdag og måtte ikke anvendes om søndagen, idet forsikringen da ikke dækkede eventuelle uheld. Ifølge virksomhedens arbejdspladshåndbog, der var vidne 1 bekendt, skulle kranen låses inden reparationsarbejdet blev påbegyndt, ligesom der skulle afspærres og opsættes advarsler. Den person der førte kranen på uheldstidspunktet var ansat i virksomheden, men havde ikke krancertifikat, og måtte derfor ikke føre denne.

Vidne 1 har, behørigt formanet, forklaret, at han var ansat hos tiltalte fra 1992 til 1998. Han skulle montere nogle kabler under loftet, og valgte, efter aftale med sin mester, at gøre dette en søndag, da det var lettest at komme til på dette tidspunkt. Arbejdet blev udført fra en lift. Han vidste godt, at han skulle fjerne strømmen fra kranen og afspærre området inden han gik i gang, men da dette ville vanskeliggøre arbejdet for nogle medarbejdere, der på samme tid var beskæftiget med at slå kasser ud, blev de enige om, at det nok kunne gå selvom strømmen til kranen ikke var fjernet. Han kan ikke huske selve uheldet.

Konsulent vidne 2, Arbejdstilsynet, har, behørigt formanet, forklaret, at arbejdet burde være udført således, at der var sikkerhed for at kranen ikke kunne køre. Dette kunne være sikret ved en låseanordning, hvor reparatøren havde nøglen i lommen, medens han befandt sig på liften.

Anklageren nedlagde påstand om at tiltalte idømmes en bøde på ikke under 25.000 kr.

Direktør A påstod tiltalte idømt rettens mildeste straf.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Anklagemyndigheden mod T ApS.

Retten i Århus, 14. afdeling, har den 14. marts 2000 afsagt dom i 1. instans (SS 14.28484/99).

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at bøden udmåles til 25.000 kr.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at betegnelsen af tiltalte ændres fra T A/S til T ApS.

Baggrunden for berigtigelsen er en ændring af vedtægterne i det tiltalte selskab den 24. september 1999, hvorved selskabet fik nyt navn.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at uheldet skete, fordi man havde undladt at sikre, at kranen ikke kunne køre, mens der blev arbejdet på liften.

Vidne 3 har forklaret, at han er sikkerhedschef i det tiltalte selskab. Der er ca. 100 ansatte i virksomheden. Det er bl.a. hans opgave at formidle love og andre bestemmelser af sikkerhedsmæssig betydning for de ansatte. Kran og lift var sikkerhedsmæssigt helt i orden. De bliver efterset 2 gange om året. Uheldet skete som forklaret af vidne 2. Hans teori er, at den person, der startede kranen, som følge af en blind vinkel ikke kunne se liften, hvor den tilskadekomne medarbejder stod. Uheldet skete, fordi den tilskadekomne medarbejder havde tilsidesat samtlige sikkerhedsforskrifter. Det er normalt, at der bliver arbejdet om søndagen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter Højesterets domme af 3. november 1999, gengivet i UFR 2000, side 293 og 295, er udgangspunktet for bødestørrelsen i et tilfælde som det foreliggende 20.000 kr. De omstændigheder, der af byretten er fremhævet som formildende, findes ikke at kunne begrunde en fravigelse fra dette udgangspunkt.

Da straffen tillige fastsættes efter arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 1, foreligger der strafskærpende omstændigheder, og landsretten forhøjer derfor bøden til 25.000 kr.

Thi kendes for ret

Byrettens dom ændres, således at bøden forhøjes til 25.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF