G� til hovedindholdet

Domme

Sakselift påkørt af traverskran - Strafudmåling

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 23. november 2000 af 8. afdeling i ankesag nr. S-0805-00

Arbejdets udførelse

Lift (Sammenstød)

Tiltalesubjekt

T ApS. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat arbejdede fra en sakselift i 10 meters højde. Under dette arbejde blev sakseliften påkørt af en traverskran. Herved blev den ansatte kastet ud af liften og kom alvorligt til skade.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte tiltalte en bøde på 10.000 kr. Ved bødens fastsættelse lagde retten vægt på, at det er en væsentlig formildende omstændighed, at arbejdet fra tiltaltes side var tilrettelagt fuldt forsvarligt, at de nødvendige hjælpemidler mv. var tilstede, og at det var den pågældende medarbejder, der trods det, at han var klar over dette, og han kendte den foreskrevne fremgangsmåde, alligevel bevidst valgte at tilsidesætte alle anvisninger.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 25.000 kr. Landsretten lagde ved bødens fastsættelse vægt på højesteretsdommene af 3. november 1999, hvorefter udgangspunktet for bødestørrelsen i et tilfælde som det foreliggende er 20.000 kr. Landsretten fandt ikke at der var formildende omstændigheder. Derimod fandt landsretten, at der forelå strafskærpende omstændigheder jf. AML § 82, stk. 3.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1.

Læs hele dommen

Lift (Sammenstød)

Indhold

Indhold

Henter PDF