G� til hovedindholdet

Domme

Rendegraverfører forlod førerplads uden at sikre maskinen mod igangsætning – Strafudmåling (dødsulykke)

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 25. januar 2000 af 1. afdeling i ankesag nr. S-2407-99

Tekniske hjælpemidler

Rendegraver

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat ville anvende en rendegraver til at løfte et ca. 1 tons tungt cementrør. Han forlod førerpladsen uden at sikre sig, at rendegraveren kunne køre frem. Da den ansatte var ved at anhugge cementrøret foran rendegraveren, kørte den pludselig frem, og han blev klemt ihjel. Tiltalte førte ikke tilsyn med arbejdet. Den ansatte og rendegraveren var udlejet af tiltalte til en entreprenør.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 40.000 kr. Retten lagde vægt på, at den ansatte brugte rendegraveren i strid med foreskrifterne. Retten fandt, at det forhold, at rendegraveren var lejet ud til en anden entreprenør, ikke kunne bevirke, at tiltalte var straffri for den begåede lovovertrædelse. Retten anså det som en skærpende omstændighed, at den ansatte var død.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten tillagde det afgørende betydning, at ulykken var sket ved en fejlbetjening af tiltaltes rendegraver, som afdøde af tiltalte var ansat til at betjene, og som for en periode var udlejet til et andet entreprenørfirma.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 83.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 16, § 38, stk. 1, § 45, stk. 1, jf. bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 9, stk. 2, og stk. 3, § 10, og § 11, stk. 1.

Læs hele dommen

Rendegraver

Indhold

Indhold

Henter PDF