Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på skorstensstillads – Arbejdsgiverbegreb

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 20. november 2000 af 5. afdeling i ankesag nr. S-3302-00

Arbejdets udførelse

Stilladsarbejde

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

To personer udførte, som en vennetjeneste for T, arbejde på et skorstensstillads på et tag med en hældning på ca. 43 grader, og en højde til tagfod på ca. 8 meter. Der var ikke truffet sikkerhedsforanstaltninger på stilladset og ved tagfoden til sikring mod nedstyrtning.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 25.000 kr. Retten fandt, at tiltalte måtte anses som arbejdsgiver for de to ansatte, der på grund af tiltaltes sygdom havde udført arbejdet som en vennetjeneste for tiltalte.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten lagde til grund, at tiltalte var vidende om, at arbejdet på ejendommen ville blive færdiggjort af andre.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 83.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og § 42, stk. 1, jf. bekg. nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 22, stk. 1, og § 23, stk. 1, nr. 3.

Læs hele dommen - domsudskrift

Udskrift af dombogen for Retten i Roskilde - dom afsagt af Retten i Roskilde den 8. august 2000. Sag nr. S 1-795/00. Pm. j.nr. 1200-90270-00014-98

Anklagemyndigheden mod T.

T, er tiltalt for overtrædelse af lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 497 af 29. juni 1998, § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 83, § 38, stk. 1, og § 42, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø § 22, stk. 1, og § 23, stk. 1, nr. 3, jf. § 62, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, ved at arbejdet den 3. december 1998 ca. kl. 12.00 på ejendommen A, udført af virksomhedens ansatte ikke var planlagt og tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og blev således udført på den 10 meter høje bygnings tag med hældning på 43 grader og med en højde til tagfod på ca. 8 meter, idet virksomhedens ansatte vidne 1 og vidne 2 arbejdede på et skorstensstillads, uagtet stilladset ikke var forsynet med rækværk eller anden effektiv afspærring og uagtet tagets hældning var mere end 34 grader, og at der ikke, inden arbejdet og færdslen på taget blev påbegyndt, var truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved tagfoden, f.eks. i form af et tilstrækkeligt langt stillads mod vejsiden, samt egnet stillads, skærm, net eller lignende ved gavltaget, hvorved de ansatte udsattes for fare for liv eller helbred.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 25.000,00 kr.

Tiltalte har påstået frifindelse med den begrundelse, at han ikke har været arbejdsgiver for vidne 1 og vidne 2.

Der er afgivet forklaring af tiltalte, vidne 1, vidne 2 og vidne 3. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Arbejdstilsynet besigtigede den 3. december 1998 ejendommen A. I tilsynsrapport af 4. december 1998, hvori der blev nedlagt forbud mod tagarbejde uden sikkerhed mod nedstyrtning hedder det under "beskrivelse" følgende:

"Det kunne ved besøget konstateres, at 2 ansatte fra Deres firma var i færd med, at opmure en skorsten på kippen af taget. Dette arbejde blev udført fra et stillads, som var monteret omkring skorstenen. Der var på dette stillads ikke monteret rækværker af nogen art, ligesom de ansatte ikke var iført sikkerhedsline.

Adgangsvejen til skorstensstilladset foregik via et ca. 3 m. bredt facadestillads, som var opstillet til tagfoden, herfra skulle de ansatte så kravle det sidste stykke på ca. 4 m. til skorstensstilladset ad en tagstige. Denne tagstige uden rækværk, var oplagt fra facadestilladsets venstre kant til skorstensstilladsets venstre kant."

Tiltalte besvarede arbejdstilsynets skrivelse ved skrivelse af 10. december 1998 således:

"Stillads omforandret, således at rækværk er påsat skorstensstillads. Opgangsfelt er udvidet som anvist af dem. Livline er ligeledes anvendt. Arbejdet er afsluttet og stillads afmeldt."

I speciallægeerklæring af 7. september 1999 hedder det om tiltalte under "sygehistorie" bl.a.:

"33-årig mand, som d. 23.11.98 sparkede rude ind med højre ben for at komme ind til sin far, som var fundet død.

Herved pådrog skadelidte sig ca. 6 cm. stor tværgående snit-læsion medialt, distalt på højre crus nogle cm. over mediale malleol. Blev indbragt til Amtssygehuset i Roskilde.

Der var fuldstændig overskæring af achillessene og fleksor hallucis longus og partiel læsion af tibialis posteriersenen.

Desuden total overskæring af nervus tibialis og arteria vena, samt tibialis posterior. Blev opereret samme dag med suturering af nævnte strukturer, og efterfølgende gipsbandageret i 7 uger indtil 26.1.1999, de første 3 uger med foden i en spidsfod.

Efterfølgende optrænet ambulant i fysioterapien, og han er blevet udstyret med indlæg. Der var opnået tilfredsstillende bevægelighed og funktion af fodleddet, men der har siden skaden været uændret total anæstesi i fodsålen, svt. nervus tibialis innervering."

Byrettens bemærkninger

Tiltalte og den andelsboligforening, der ejer ejendommen A, indgik aftale om, at tiltalte bl.a. skulle nedrive og opmure skorstene på ejendommen. Tiltalte var personlig som følge af en ulykke forhindret i at udføre arbejdet. I stedet blev arbejdet udført af vidne 3, der rev skorstenene ned, og vidne 1 og vidne 2, der opmurede dem. Stilladset omkring skorstene er indrettet af vidne 3. Det lægges til grund, at stilladset ikke var forsynet med rækværk, og at vidne 1 og vidne 2 arbejdede uden sikkerhedsline. Tiltalte må anses som arbejdsgiver for vidne 1 og vidne 2. De har efter det foreliggende udført arbejdet som en vennetjeneste for tiltalte. Herefter findes tiltalte skyldig efter tiltalen.

Straffen efter arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 83, jf. § 38, stk. 1, og § 42, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssted efter lov om arbejdsmiljø § 22, stk. 1, og § 23, stk.1, nr. 3, jf. § 62, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, fastsættes til en bøde på 25.000 kr., subsidiært hæfte i 14 dage. Der er ved strafudmålingen som en skærpende omstændighed lagt vægt på, at arbejdet på stilladset uden rækværk eller sikkerhedsline har været forbundet med fare for liv og helbred.

Thi kendes for ret

Tiltalte T skal betale en bøde på 25.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for Retten i Roskilde

Tiltalte nægtede sig skyldig, idet det gøres gældende, at han ikke har været arbejdsgiver for vidne 1 og vidne 2.

Tiltalte forklarede, at han er indehaver af firmaet B. Ejendommen A ejes af en andelsboligforening. Han havde med boligforeningen indgået aftale om, at han skulle understryge taget og nedrive og opmure et par skorstene. Til at bistå med arbejdet fik han hjælp af vidne 3. Han og vidne 3 samarbejder i betydeligt omfang. Tiltalte påbegyndte arbejdet sidst i november 1998. Et stilladsfirma opstillede et stillads til tagrenden. Det var meningen, at han skulle etablere den resterende del af stilladset på taget. Vidne 3 understrøg taget. Tiltalte kom alvorligt til skade den 23. eller 28. november 1998. Han læderede det ene ben og var indlagt på hospital. Han blev behandlet bl.a. med morfin. Han har ikke erindring om, at han har bedt vidne 3 eller andre om at færdiggøre arbejdet. Arbejdet med nedrivning og opmuring af skorstenene er udført af vidne 3, vidne 1 eller vidne 2.

Udspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at vidne 2 er tiltaltes svoger. Vidne 1 kender tiltalte gennem vidne 2.

Anklageren dokumenterede tilsynsrapport af 4. december 1998 fra Arbejdstilsynet tillige med skrivelse af 9. december 1998 fra tiltalte til Arbejdstilsynet (sagens bilag 3 og 4).

Forsvareren fremlagde erklæring af 7. september 1999 fra afdelingslæge C. Forsvareren dokumenterede dele af erklæringen.

Vidne 2 mødte som vidne og blev af dommeren gjort bekendt med bestemmelsen i retsplejelovens § 171. Vidnet angav, at han ønskede at udtale sig.

Vidnet forklarede behørigt formanet, at han er murer. Han mener, at det var vidne 3 eller vidne 1, der rettede henvendelse til ham om arbejdet på ejendommen A. T var blevet syg. Vidnet talte med tiltalte efterfølgende. Vidnet sagde: "Det ordner vi". Han vidste godt, hvad der skulle gøres. Vidnet og vidne 1 eller vidne 3 satte stilladset op omkring skorstenene. De gik i gang med at opmure skorstenene. Der blev ikke sat et rækværk op. Han tænkte ikke på, at der skulle være et rækværk. Der var tale om en vennetjeneste for T. Vidnet fik ikke penge for sit arbejde. Vidnet var til stede, da Arbejdstilsynet kom på inspektion. Vidnet var med til at opsætte rækværk, så der lovligt kunne arbejdes omkring skorstenene.

Vidne 1 var lovligt indkaldt, men ikke mødt.

Vidne 3 var mødt som vidne og blev af dommeren gjort bekendt med bestemmelsen i retsplejelovens § 171. Vidnet er svoger til tiltalte. Vidnet angav, at han ønskede at afgive forklaring.

Vidnet forklarede behørigt formanet, at han er uddannet smed. I midten af 1998 etablerede han sig som selvstændig entreprenør. Han har kørt og hjulpet tiltalte som arbejdsmand. De arbejder, han har udført for tiltalte, er honoreret efter regning. Det er ikke vidnet, der har indgået aftale med boligforeningen om nedrivning og opmuring af skorstenene på ejendommen A. Tiltalte kom til skade. Vidnet fik derefter fat i vidne 2 og vidne 1, der opmurede skorstenene. Vidnet havde forinden revet dem ned. Det var vidnet, der etablerede det stillads, der var på taget af ejendommen. Vidnet opsatte ikke et rækværk. Vidnet har ikke særligt kendskab til indretning af stilladser på tage. Vidnet besøgte jævnligt tiltalte på hospitalet. Tiltalte var ikke bevidstløs. De talte ikke i detaljer om det arbejde, der skulle udføres på ejendommen på Helligkorsvej. Vidnet var godt klar over, hvad der skulle gøres. Hverken vidne 2 eller vidne 1 er betalt for det arbejde, de har udført. Der var tale om en vennetjeneste.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Roskilde Rets dom af 8. august 2000 (S 1-795/00) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidne 1.

De i byretten af vidnerne vidne 2 og vidne 3 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Efter de afgivne forklaringer lægger landsretten til grund, at tiltalte var vidende om, at arbejderne på ejendommen A ville blive færdiggjort af andre. Idet det er ubestridt, at arbejdet er udført på en sikkerhedsmæssigt uforsvarlig måde, finder landsretten derfor tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen findes passende. Der fastsættes ikke nogen forvandlingsstraf, jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1, 2. pkt.

Landsretten stadfæster med denne ændring dommen.

Thi kendes for ret

Roskilde Rets dom i sagen mod T stadfæstes.

Der fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF