Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtning fra ca. 1,8 m højt rullestillads – Frifindelse (bevis)

Vestre Landsrets dom afsagt den 14. december 2000 af 12. afdeling i ankesag nr. S-1694-00

Resumé

Arbejdets udførelse

Stilladsarbejde

Tiltalesubjekt

T ApS. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat udførte facadearbejde fra et 1,8 meter højt rullestillads. Stilladset skrånede væk fra ejendommen, og var ikke fastgjort til muren eller på anden måde sikret mod at vælte. Under arbejdet styrtede den ansatte ned og kom til skade.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T ApS en bøde på 25.000 kr. Ved straffens fastsættelse lagde retten vægt på, at det skal betragtes som en skærpende omstændighed, at der ved overtrædelsen var fremkaldt fare for liv eller helbred.

Landsretten frifandt T ApS under henvisning til, at der ikke er ført bevis for, at tilskadekomnes fald var forårsaget af den måde, som stilladset var opstillet på, og at der efter den fremlagte At-meddelelse ikke er krav om, at et stillads af den pågældende type skal forankres i husmuren. Herudover fandt Landsretten, at kravet i AT-meddelelsen om, at stilladset skal opstilles i lod og vage på et plant underlag, ikke kan antages, at indebære at enhver selv mindre afvigelse herfra indebærer, at arbejdet ikke er tilrettelagt og udført - eller stilladset som teknisk hjælpemiddel ikke anvendt - sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, og § 45, jf. bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 7, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, og nr. 4.

Domsudskrift

Udskrift af dombogen for Retten i Gråsten - dom afsagt af Retten i Gråsten den 28. juni 2000 - SS 25005/00

Anklagemyndigheden mod T ApS.

T ApS er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, § 82 stk. 1 nr. 1 og stk. 3 nr. 1, jf. § 86, jf. § 38 og § 45, jf. bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992, som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995 og 832 af 27. november 1998, § 23 stk. 1 nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 7 stk. 1 og stk. 2 nr. 1 og 4, ved mandag den 7. februar 2000 at have udført facadearbejde på bagsiden af en ejendom, og herunder anvendt et 1,8 meter højt rullestillads, uden at det var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet rullestilladset var opstillet, så det skrånede væk fra ejendommens mur, og ikke var fastgjort til mur eller på anden måde sikret mod væltning, hvilket alt bevirkede, at det væltede, mens den ansatte vidne 2 arbejdede på det, hvorved han styrtede ned og kom til skade.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte v/direktør A og vidneforklaring af politiassistent vidne 1, vidne 2 og vidne 3 som følger:

Direktør A har forklaret, at han er direktør for det tiltalte selskab. Udover begravelsesforretninger udfører firmaet også snedkerarbejder. Selskabet har en ansat mod tidligere to. Den 7. februar skulle selskabet renovere facadebeklædningen på en ejendom. Han havde indkøbt to nye stilladser, som var modtaget om fredagen. Han har arbejdet med stilladser i mange år. Han har undersøgt anerkendte standarder for stilladser. Gælder der en sådan, er det DS 1004. Ved en højde over 2 meter er der krav om, at stilladset monteres med 1 håndliste. Stilladset, som blev anvendt, blev prøveopstillet i virksomhedens lade sammen med de ansatte. Stilladset er let. Efter at prøven var foretaget, kørte de ansatte til arbejdspladsen, hvor de opstillede stilladset på ny. Efter ca. ½-1 time kørte han også til byggepladsen for at se, hvordan arbejdet forløb. Han spurgte de ansatte, om de kunne arbejde på stilladset uden håndliste, og de svarede, at det kunne de. Han har ikke overvejet at fastgøre stilladset til husmuren. Stilladset skrånede væk fra husmuren, men som følge af stilladsets bredde mener han ikke, at det var noget problem. Stilladset kan foldes sammen. Som følge heraf kan det bevæge sig i stilladsets længderetning 1-2 cm af hensyn til sammenfoldningen. Selv om stilladset var monteret med en håndliste, havde det antageligt ikke forhindret nedstyrtningen. Han forlod arbejdspladsen efter ca. 30 minutter, for at køre til en begravelse. Han blev ringet op, og fik oplyst, at stilladset var væltet. Da han kom til uheldsstedet, lå stilladset på jorden. Han mener, at det var flyttet af de ansatte én gang af hensyn til arbejdets udførelse. En af de ansatte, vidne 3, ville flytte stilladset/pakke det sammen. Han sagde til den ansatte, at det måtte han ikke, idet det skulle stå, hvor det var opstillet. På den måde kunne der foretages en opmåling som forklaring på, hvorfor uheldet var sket. Forevist de optagne billeder fra uheldsstedet har han forklaret, at det er ham, som er vist på billederne stående på stilladset. Boremaskinen, som vidne 2 anvendte, har med bor en længde på ca. 50 cm. Han stod på stilladset og trykkede boremaskinen mod væggen af al kraft, uden at det gav anledning til problemer. Han mener, at stilladset var stillet lige op ad ejendommens sokkel. Afstanden fra mur til stillads var ca. 30 cm. Af sin ansatte, vidne 3, havde han fået oplyst, at vidne 2 tog boremaskinen op fra dækbrættet på stilladset for at bore gennem et forskallingsbræt. Idet vidne 2 tager boremaskinen op, taber han denne ned mellem stilladset og muren, og han falder selv samme vej. Vidne 2 rammer ejendommens sokkel med hovedet. Han undersøgte vidne 2 ved ankomsten til uheldsstedet og så blandt andet, at hans hænder ikke var beskadiget. Stilladset var væltet væk fra husvæggen og ud mod vejen.

Politiassistent vidne 1 har forklaret, at han den 7. februar 2000 var på tjeneste og blev tilkaldt til en arbejdsulykke sammen med en kollega. Da de ankom til ulykkesstedet, lå en tilskadekommet på fortovet ca. 1-1½ meter fra husfacaden. Han husker ikke, om stilladset var samlet. Han bad vidne 3 om at samle/sætte stilladset op som det stod forud for ulykken. På den måde blev gerningsstedet genetableret. Falck og en læge kom til stede. Før dette var direktør A også kommet til stede. Han mener, at direktør A var med til at samle stilladset igen. Det var hans fornemmelse, at det var usikkert at udføre arbejdet, dels på grund af, at stilladset skrånede, og dels på grund af stilladsets konstruktion. Han ved ikke, om stilladset blev opstillet nøjagtig det sted, hvor det stod, umiddelbart inden uheldet indtraf. Han har foretaget opmålinger med tommestok. Han husker ikke, om han alene foretog opmåling af, hvor meget stilladset skrånede i forhold til husmuren, med lodbrættet.

Vidne 2 har forklaret, at han er uddannet bygningssnedker og har arbejdet som sådan i ca. 40 år. Han har arbejdet for det tiltalte selskab i ca. 3 år. Før han benyttede pågældende stillads, havde han ikke kendskab til dette. Det var første gang, det blev taget i brug. Han var ikke med, da stilladset blev prøvet og opsat på virksomhedens adresse. De havde arbejdet på den pågældende ejendom nogle dage, inden uheldet indtraf. Han opsatte stilladset sammen med vidne 3, hvilket ikke var svært. Fortovet skrånede lidt, uden at det gav anledning til problemer med arbejdets udførelse. Det er ikke normalt, at man fastgør et rullestillads til husvæggen. Den pågældende dag havde de arbejdet i ca. 2 timer, før uheldet indtraf. Indtil da havde der ikke været nogen problemer. Det var 5. eller 6. gang, han skulle opsætte et forskallingsbræt i lod for derefter at fastgøre det til murværket. Han har svært ved at huske episoden. Han er ikke klar over, om han arbejdede alene på stilladset på uheld-stidspunktet. Han fornemmede, at stilladset væltede, og han fornemmede larmen herfra, da det ramte jorden. Han husker ikke, om han havde værktøj i hånden, da uheldet indtraf. Han har en helt klar fornemmelse af, at det var stilladset, som væltede. Lægerne har udtalt til ham, at når han kan huske det, kan han ikke have fået et blackout. Han slog hovedet og ryggen og flækkede en tand ved uheldet. Han var sygemeldt i 20 dage.

Vidne 3 har forklaret, at han er uddannet elektriker. Han blev ansat den 1. januar 2000 hos T ApS som altmuligmand. Han har i ca. 20-25 år arbejdet som håndværker. Han har stor erfaring i at arbejde med stilladser. Det pågældende stillads, købt som nyt, så han første gang torsdag eller fredag, før uheldet indtraf. Han prøveopstillede stilladset uden problemer. Den 7. februar opsatte han igen stilladset uden problemer. Han husker ikke positionen på stilladsets hjul, udover at de inderste hjul var placeret helt ind imod husets sokkel. De havde arbejdet i ca. 2 timer, da uheldet indtraf. Han stod på en trappestige foran stilladset for også på den måde at stive dette af. Han rakte ting op til vidne 2, for eksempel brædder. Vidne 2 havde netop sat et forskallingsbræt i lod, som vidne 2 fastholdt med sin fod presset ind mod væggen. Vidne 2 bøjede sig ned for at tage boremaskinen op. Han nåede omtrent lige at lægge an til at bore. Da væltede vidne 2 ind mod væggen. Han kaldte på vidne 2 og spurgte, hvad han lavede, men fik ikke noget svar. Det hele skete hurtigt, men han kom ind mellem stilladset og væggen. Stilladset væltede udad. Han måtte springe bagud for at undgå at blive ramt af stilladset. Han er helt overbevist om, at vidne 2 må have været besvimet, for han faldt lige ned uden at tage for sig med hænderne, hvilket ikke er normalt. Han lagde vidne 2 i Nato-stilling. Der kom tililende med tæpper og puder. Han rekonstruerede opsætningen af stilladset så godt, som han kunne. Endvidere har vidnet forklaret, at det var, da vidne 2 ville til at bore, at vidne 2's vægt forårsagede, at stilladset begyndte at vælte udad. Endelig har vidnet forklaret, at om morgenen havde han hørt, at direktør A's hustru havde spurgt vidne 2 om, hvorvidt han havde ondt i nakken, hvilket han bekræftede.

Der har været fremlagt anklageskrift af 22. maj 2000 med bilag.

Rettens bemærkninger

Efter bevisførelsen lægges det til grund, dels at stilladset var placeret 30 cm fra husmuren, og dels at stilladset skrånede væk fra huset, og endelig at det ikke var sikret mod at vælte på anden måde end ved en trappestige, som vidnet, vidne 3, stod på. Arbejdet med at beklæde facaden foretog vidne 2 ved med den ene hånd at holde et bræt, som han med den anden hånd fastgjorde med en boremaskine. Arbejdet må forudsætte anvendelse af ikke uvæsentlig pres med boremaskinen mod husfacaden. Det lægges efter vidne 2 forklaring til grund, at han ikke tabte bevidstheden under arbejdets udførelse. Under disse omstændigheder finder retten, at der ved den anvendte fremgangsmåde foreligger en overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og § 45 jf. bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992, som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995 og 832 af 27. november 1998, § 23 stk. 1 nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 7 stk. 1 og stk. 2 nr. 1 og 4.

Straffen fastsættes til en bøde på 25.000 kr., jf. arbejdsmiljøloven, lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999,  § 82 stk. 1 nr. 1 og stk. 3 nr. 1, jf. § 86, jf. § 38 og § 45, jf. bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992, som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995 og 832 af 27. november 1998, § 23 stk. 1 nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 7 stk. 1 og stk. 2 nr. 1 og 4.

Ved straffens fastsættelse er der taget hensyn til, at det skal betragtes som en skærpende omstændighed, at der ved overtrædelser er fremkaldt fare for liv eller helbred.

Med hensyn til sagens omkostninger forholdes der som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret

Tiltalte, T ApS, skal betale en bøde på 25.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Retsbog udeladt

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Retten i Gråsten har den 28. juni 2000 afsagt dom i 1. instans (SS 25005/00).

Tiltalte, T ApS, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Af anmeldelsesrapporten fremgår blandt andet, at det pågældende fortov er ca. 2,5  m bredt og belagt med SF-sten, samt at fortovet har et svagt fald fra husmuren ud til fortovskanten. Stilladset, der er af mærket B, er sammenklappeligt og udført i aluminium. Det er ca. 1,80 m højt, ca. 69 cm bredt og ca. 2,60 m langt. Dækket/arbejdspladsen er ca. 60 cm bredt og ca. 2,5 m langt. Ved en genopstilling af stilladset konstateredes det ved brug af vaterpas, at "stilladsets inderste lodrette stolpe var ca. 5-6 cm ude af lodret stilling, og stolperne skrånede væk fra muren."

Der er i landsretten forevist fotos af uheldsstedet med stilladset opstillet.

Det fremgår af Arbejdstilsynets AT-meddelelse nr. 2.14.1 af september 1998 blandt andet, at stilladser skal opstilles i lod og vage på et plant og bæredygtigt underlag, samt at niveauforskelle i terræn kan udlignes med indstillelige ben med fodplade. Hvor der anvendes opklodsninger til udligning af niveauforskelle, må de ikke være højere end 20 cm. Der gælder ikke særlige uddannelseskrav for opstilling, ændring og nedtagning af stilladser, der ikke er højere end 3 meter. Stilladser, der ikke er konstrueret til at være fritstående, skal forankres efter kravene i brugsanvisningen.

Der er enighed om, at det pågældende stillads er konstrueret til at være fritstående.

Direktør A, politiassistent vidne 1, vidne 2 og vidne 3 har i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er for landsretten endvidere afgivet vidneforklaring af vidne 4.

Direktør A har supplerende forklaret, at tiltalte tidligere to gange havde været udsat for tyveri af rullestilladser og derfor nu ønskede at få et sammenklappeligt stillads, som firmaet lettere kunne tage med sig fra arbejdspladsen. Han drøftede ved købet af stilladset med sælgeren, hvilken type arbejde det skulle bruges til. Stilladsets hjul er ikke justerbare. Der var ingen mærker i det pågældende bræt, så vidne 2 kan ikke have nået at arbejde på det med boremaskinen, før han faldt ned. På grund af fortovets hældning stod stilladset ikke i lod, men afvigelsen fra lodlinjen ved stilladsets top var mindre end de 5-6 cm, der er anført i anmeldelsesrapporten. Han overvejede ikke, om det var nødvendigt at rette op på hældningen. Stilladset stod tæt nok på muren. Brættet skulle kun holdes med en hånd uden brug af kræfter, for at man kunne bore i det med den anden hånd. Der var tale om let arbejde.

Politiassistent vidne 1 har supplerende forklaret, at han kom til stede før ambulancen. Vidne 2 var da ved bevidsthed. Vidne 3 havde pakket de store dele af stilladset sammen. Direktør A kom til stede lidt senere. Den rekonstruktion af placeringen af stilladset, som fremgår af billederne, er i overensstemmelse med vidne 3's anvisninger på stedet. Vidnet opmålte ikke graden af fortovets udadgående hældning. Stilladset var i sig selv lovligt at anvende, men det var efter hans personlige opfattelse meget let og ikke ret stabilt.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at han borede i hvert enkelt bræt med en boremaskine med henblik på senere at sætte skruer i. Han holdt brættet fast med hånd eller knæ og borede med et ganske let tryk med den frie hånd. Han ved ikke, hvor vidne 3 var på uheldstidspunktet. Vidne 3 sagde et eller andet lige før styrtet. Han ved ikke, hvorfor stilladset væltede, men han fornemmede spektaklet herved i samme øjeblik, som han faldt ned. Han mener, at han arbejdede med et bræt på det tidspunkt, men ved ikke, om han da borede. Han ved ikke, om han tabte boremaskinen. Han kan ikke sige, om han blev dårlig og af den grund faldt ned af sig selv. Han husker med sikkerhed, at han faldt, men ved ikke, om han greb for sig. Han har ingen fornemmelse af, hvor han landede. Trappestigen brugtes til at komme op på stilladset. Han kom først rigtigt til bevidsthed, da Falck ankom.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at stilladset oprindelig var stillet i lod ved hjælp af en drejning af de låsbare hjul. Han var tryg ved at arbejde på det. Han overvejede ikke at fastgøre et så lavt stillads til husvæggen. Han stillede det efter ulykken op igen, så godt som han da kunne, men i forvirringen blev det ikke da stillet i lod. Trappestigen bruges til at række materialer op ad og støttede også stilladset som en ekstra sikkerhed. Vidnet stod på stigen, da vidne 2 rakte ud efter boremaskinen, og stilladset blev trykket ud mod ham. Vidnet råbte vidne 2 an, men denne svarede ikke.

Vidne 4 har forklaret, at han har beskæftiget sig med stilladser siden 1990 og er ansat hos det stilladsfirmaet, der producerer stilladser af mærket B som distriktschef. Der er ingen andre regler for den anvendte stilladstype på under 2 meters højde, end at man skal bruge sin sunde fornuft. Alle firmaets brugsvejledninger sendes til Arbejdstilsynet, hvor de gennemgås. Alle stilladser skal opstilles på et stabilt og ret plant underlag. Han har aldrig før hørt om, at et stillads af den pågældende type er væltet. Det pågældende stillads er ikke med justerbare hjul.

Landsrettens begrundelse og resultat

Der er ikke forelagt landsretten tekniske oplysninger om, hvilken kraft mod bygningens mur, det krævede at udføre vidne 2's arbejdsproces, og det kan efter de afgivne forklaringer herom ikke lægges til grund, at nogen væsentlig kraft var nødvendig hertil.

Som også erkendt af direktør A kan det lægges til grund, at der ved opstillingen af stilladset ikke blev foretaget nogen udligning af fortovets hældning. Stilladsets position før uheldet er søgt rekonstrueret, men rekonstruktionen må antages at være behæftet med en vis usikkerhed, blandt andet på grund af de uregelmæssigheder, som belægningen indebærer. Det er om hældningen på fortovet alene oplyst, at rekonstruktionen viste, at stilladsets inderste lodrette stolpe var ca. 5-6 cm ude af lodret stilling, og stolperne skrånede væk fra muren.

Der foreligger endvidere ikke nærmere oplysninger, herunder lægelige, til støtte for vurderingen af, hvorvidt vidne 2 styrtede ned, fordi stilladset væltede, eller hvorvidt han fik et ildebefindende og som følge heraf væltede stilladset i sit fald.

Selv hvis det - i overensstemmelse med rekonstruktionen - lægges til grund, at der i stilladsets højde på ca. 180 cm var en afvigelse fra lodlinjen på 5-6 cm på det ca. 69 cm brede stillads, er det under de anførte omstændigheder ikke bevist, at vidne 2's fald var forårsaget af den måde, som stilladset var opstillet på.

Der er ikke efter den fremlagte AT-meddelelse krav om, at et stillads af den pågældende type skal forankres i husmuren. Kravet i AT-meddelelsen om, at stilladset skal opstilles i lod og vage på et plant underlag kan endvidere ikke antages at indebære, at enhver selv mindre afvigelse herfra indebærer, at arbejdet ikke er tilrettelagt og udført - eller stilladset som teknisk hjælpemiddel ikke anvendt - sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Under hensyn til fortovets begrænsede hældning, sammenholdt med stilladsets højde, bredde og konstruktion i øvrigt samt det udførte arbejdes art, finder landsretten herefter ikke, at tiltalte under de foreliggende omstændigheder har overtrådt de bestemmelser, som tiltalen angår.

Landsretten frifinder derfor tiltalte.

Thi kendes for ret

Tiltalte, T ApS, frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Indhold

Indhold

Henter PDF