G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtning fra ca. 1,8 m højt rullestillads – Frifindelse (bevis)

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 14. december 2000 af 12. afdeling i ankesag nr. S-1694-00

Arbejdets udførelse

Stilladsarbejde

Tiltalesubjekt

T ApS. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat udførte facadearbejde fra et 1,8 meter højt rullestillads. Stilladset skrånede væk fra ejendommen, og var ikke fastgjort til muren eller på anden måde sikret mod at vælte. Under arbejdet styrtede den ansatte ned og kom til skade.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T ApS en bøde på 25.000 kr. Ved straffens fastsættelse lagde retten vægt på, at det skal betragtes som en skærpende omstændighed, at der ved overtrædelsen var fremkaldt fare for liv eller helbred.

Landsretten frifandt T ApS under henvisning til, at der ikke er ført bevis for, at tilskadekomnes fald var forårsaget af den måde, som stilladset var opstillet på, og at der efter den fremlagte At-meddelelse ikke er krav om, at et stillads af den pågældende type skal forankres i husmuren. Herudover fandt Landsretten, at kravet i AT-meddelelsen om, at stilladset skal opstilles i lod og vage på et plant underlag, ikke kan antages, at indebære at enhver selv mindre afvigelse herfra indebærer, at arbejdet ikke er tilrettelagt og udført - eller stilladset som teknisk hjælpemiddel ikke anvendt - sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, og § 45, jf. bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 7, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, og nr. 4.

Læs hele dommen

Stilladsarbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF