G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtning ved stilladsopstilling i ca. 2,5 m højde - Strafudmåling

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 27. marts 2000 af 10. afdeling i ankesag nr. S-1651-99

Arbejdets udførelse

Stilladsarbejde

Tiltalesubjekt

T ApS. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat stod på et 55 cm bredt stilladsdæk i 2,5 meters højde uden rækværk. Den ansatte arbejdede med at montere næste stilladsdæk, som var i ca. 5 meters højde. Under dette arbejde mistede den ansatte balancen og styrtede ned og kom til skade.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T ApS en bøde på 20.000 kr. Retten lagde vægt på, at der kunne og burde have været opsat rækværk, før opbygningen af dækket ovenover. Herudover fandt retten, at direktørens og skadelidtes undladelse af, at arbejdet blev planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, kunne tilregnes selskabet som uagtsomt. Bøden blev fastsat under hensyn til den skadelidte påførte skade.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 25.000 kr. Bøden blev fastsat under henvisning til, at der var indtrådt en skade og til  Højesterets praksis af 3. november 1999.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og § 42, stk. 1, jf. bekg. nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 22.

Læs hele dommen

Stilladsarbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF