G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved tagarbejde – Arbejdsgiverbegreb

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 2. november 2000 af 6. afdeling i ankesag nr. S-2138-00

Arbejdets udførelse

Tagarbejde

Tiltalesubjekt

T1 personligt ejet virksomhed.
T2 personligt ejet virksomhed.

Historien

T1 og T2, begge selvstændige erhvervsdrivende, arbejdede på et tag med isætning af ovenlys. Arbejdet foregik i 5-6 meters højde, og i en afstand af 0-2 meter fra tagkanten. Der var ikke etableret sikkerhedsforanstaltninger.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T1 og T2 hver en bøde på 20.000 kr. Retten fandt ikke, at det kunne tillægges betydning, at T1 afregnede overfor T2, således at det alene var T2, der fakturerede til kunden.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden til T2 blev nedsat til 15.000 kr. og bøden til T1 blev nedsat til 1.000 kr.

Med hensyn til udmålingen af bødens størrelse til T2 lagde Landsretten vægt på, at Arbejdstilsynet i en skrivelse til Københavns politi, på et tidspunkt, hvor Højesteretsdommene af 3 . november 1999 forelå, havde oplyst, at man anså en bøde på ikke under 15.000 kr. for passende, da arbejdet ikke blev udført af ansatte, men af indehaverne selv.

Med hensyn til udmålingen af bødens størrelse til T1 lagde Landsretten vægt på, at T2 var den, der fremstod som entreprenør på opgaven, forhandlede med arkitekten og indkøbte materialer, mens T1 først ganske få uger forinden var begyndt som selvstændig. På den baggrund fandt Landsretten, at T1 burde idømmes en bøde svarende til den bøde en ansat efter praksis ville blive idømt.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, jf. bekg. nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 23, stk. 1, nr. 1.

Læs hele dommen

Tagarbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF