G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på tag – Strafudmåling (formildende omstændigheder)

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 4. september 2000 af 9. afdeling i ankesag nr. S-0189-00.

Arbejdets udførelse

Tagarbejde

Tiltalesubjekt

T ApS. Arbejdsgiver.

Historien

To ansatte arbejdede med oplægning af isolering og tagplader på taget af en industrihal. Taget havde en hældning på ca. 20 grader. Arbejdet foregik i en højde på mellem ca. 3,5 meter og 6,5 meter. Der var ikke truffet sikkerhedsforanstalt-ninger ved tagfoden mod nedstyrtningsfaren. Arbejdstilsynet havde dagen forinden afgivet påbud herom.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T ApS en bøde på 10.000 kr. Retten lagde til grund, at der langs med en del af industrihallen var en kontorbygning, hvis tag havde en hældning på under 15 grader. Retten fandt efter det foreliggende, at de ansatte ikke havde befundet sig væsentligt højere oppe på industrihallens tag end de 5 meter, der efter § 23, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder har betydning for om der skal etableres særlige sikkerhedsforanstaltninger. Retten kunne ikke afvise, at kontorbygningens tag i visse situationer ville kunne hindre et fald fra industrihallens tag eller i hvert fald afbøde virkningerne heraf. Retten fastsatte bøden under henvisning til, at det ikke efter bekendtgørelsen eller At-meddelelsen nr. 1.04.1 ses at fremgå, hvordan der skal forholdes ved tage med forskellige hældningsgrader.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten tiltrådte byrettens begrundelse for straffens udmåling, uanset at udgangspunktet for bødens størrelse for en overtrædelse efter påbud af den foreliggende karakter er 25.000 kr.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 2, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, og  bekg. nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 23, stk. 1, nr. 2.

Læs hele dommen

Tagarbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF