G� til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Unges alenearbejde i konditori – Strafudmåling - hele dommen

Østre Landsrets dom afsagt den 25. juli 2001 af 12. afdeling i ankesag nr. S-0340-01 - domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Lyngby - dom afsagt af retten i Lyngby, den 5. december 2000

Sag nr. 25543-00 (0400-90270-3-99)

Anklagemyndigheden mod

T1 og T2

Anklagemyndigheden har frafaldet at gøre gældende, at arbejdsmiljølovens § 82, stk. 4, finder anvendelse.

T1 og T2 er herefter tiltalt efter arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 2, jf. § 83 for overtrædelse af lovens § 60, stk. 1, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 14. juni 1996 om unges arbejde § 13, stk. 2, ved som ejere af Konditori A, lørdag den 6. marts 1999 kl. 15.40, hvor bageriet var åbent, at have beskæftiget den 15-årige ansatte B og den 14-årige ansatte C, selvom de ikke arbejdede sammen med en person over 18 år.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 10.000 kr. til hver af de tiltalte.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte, T1. Der er endvidere afgivet forklaring af vidne 1, Arbejdstilsynet. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger:

Ved tiltalte T1's forklaring sammenholdt med de i øvrigt foreliggende oplysninger finder retten det godtgjort, at de tiltalte er skyldige i henhold til anklageskriftet som berigtiget. Udgangspunktet for bødefastsættelsen i denne type sager er 20.000 kr. Retten finder ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

Straffen fastsættes herefter efter de ovennævnte bestemmelser til en bøde på 10.000 kr. til hver af de tiltalte.

I medfør af arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1, sidste pkt., fastsættes der ingen forvandlingsstraffe.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T1 skal betale en bøde på 10.000 kr.

Tiltalte T2 skal betale en bøde på 10.000 kr.

De tiltalte betaler hver især de dem vedrørende sagsomkost-ninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Lyngby

Tiltalte T1 blev gjort bekendt med, at hun ikke havde pligt til at udtale sig.
T1 gav tillige møde for sin ægtefælle, T2.

Tiltalte nægtede sig på begges vegne skyldig.

Tiltalte T1 forklarede, at hun og hendes mand begge er bagere. De blev begge udlært i 1987, og den 28. november 1988 overtog de forretningen Konditori A. De ejer konditoriet i sameje. De ejer hver halvdelen. Forretningen har åbent på hverdage mellem kl. 06.00 og kl. 17.30. Om fredagen er der åbent fra kl. 06.00 til kl. 18.00. Om lørdagen og om søndagen er der åbent fra kl. 06.00 til kl. 16.00. Det er korrekt, at ansatte B og ansatte C arbejdede alene i konditoriet, da Arbejdstilsynet den 6. marts 1999 kl. 15.40 indfandt sig. En gang havde de to piger mellem 15 og 18 år i forretningen på hverdage mellem kl. 15.00 og kl. 17.30. Om lørdagen og om søndagen mødte en pige kl. 06.00, en anden mødte kl. 07.00, og de begge var der til kl. 12.00, hvorefter de blev afløst af to andre piger, som var i forretningen indtil kl. 16.00. De bor selv på den anden side af vejen - max. 300 meter fra forretningen. Pigerne i forretningen kan ringe til dem. Der er endvidere en alarm til deres bopæl. Denne alarm kan kun hun og hendes mand slå fra. De er aldrig blevet kaldt til forretningen via alarmen. De unge har i øvrigt aldrig været udsat for ubehageligheder, når de har været på arbejde i forretningen. De holder 3-4 gange om året personalemøder med pigerne. Ingen af pigerne har på noget tidspunkt givet udtryk for, at de har fundet det ubehageligt at være alene i forretningen. Hun bemærkede, at kassebeholdningen max. er på 1.000 kr., idet beløb over 1.000 kr. lægges i et lukket pen-geskab, hvortil kun hun og hendes mand har adgang. Da de i 1988 overtog forretningen, talte de med overdrageren af for-retningen om arbejdsreglerne. Hun ringede også selv til
Arbejdstilsynet, idet de ville være sikre på, at de gjorde det rigtige. Hun fik den opfattelse, at det var tilstrækkeligt, at pigerne var alene i forretningen, blot de var to sammen på samme tidspunkt. De får ind imellem et nyhedsbrev fra Told og Skat samt Revisornyt. De får aldrig materiale tilsendt fra Arbejdstilsynet. De er ikke medlemmer af nogen brancheorga-nisation. Hun og hendes mand havde ikke kendskab til de nye regler om unges arbejde, hvilke regler trådte i kraft i 1996. De har efterfølgende indordnet sig således, at de nye regler iagttages.

Vidne 1, Arbejdstilsynet, bemærkede, at Arbejdstilsynet ikke har udsendt noget specielt materiale vedrørende de nye regler om unges arbejde, hvilke regler trådte i kraft i 1996. Arbejdstilsynet orienterer om de nye regler i den landsdæk-kende presse. Det var et EU-direktiv, der har bevirket, at man nu går væsentligt hårdere frem med hensyn til unges arbejde. Reglen er blevet omformuleret. Tidligere blev der lagt meget vægt på fareelementet. Arbejdstilsynet vil ikke umiddelbart være i stand til at finde adresserne på samtlige konditorier her i landet.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Lyngby Rets dom af 5. december 2000 (25543-00) er anket af T1 og T2 med påstand om principalt frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte T1.

Den af vidne 1’s for byretten afgivne vidneforklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes de tiltalte af de i dommen anførte grunde skyldige efter anklageskriftet.

Straffene findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret:

Lyngby Rets dom i sagen mod T1 og T2 stadfæstes.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten. 

Indhold

Indhold

Henter PDF