G� til hovedindholdet

Domme

Unges alenearbejde i butik under røveri - Strafudmåling

Vestre Landsrets dom afsagt den 26. februar 2001 af 9. afdeling i ankesag nr. S-2974-00

Resumé

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat på 17 år arbejdede alene i T’s forretning en søndag i tidsrummet fra kl. 15.30-17.30. Kl. 17.30 blev der begået et røveri i forretningen, hvor den ansatte blev truet med kniv. Der blev herved fremkaldt fare for skade på den ansattes liv og helbred.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 25.000 kr. Ved udmåling af bødens størrelse lagde retten til grund, at der forelå særligt skærpende omstændigheder, idet der var fremkaldt fare for skade på den unges liv og helbred. Retten fandt ikke, at der skulle udmåles en endnu højere bøde, når ingen konkret skade ses at være sket.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 30.000 kr. Ved straffens udmåling lagde Landsretten vægt på, at overtrædelsen vedrører en ung under 18 år, og til at der var opstået en fare, jf. arbejdsmiljølovens  § 82, stk. 4.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 2, og stk. 4.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 60, stk. 1, og bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2.

Læs hele dommen

Alenearbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF