G� til hovedindholdet

Domme

Nedtagning af asbestholdigt loftsmateriale - Strafudmåling (forhøjet grundbøde)

Vestre Landsrets dom afsagt den 5. april 2001 af 7. afdeling i ankesag nr. S-2520-00

Resumé

Arbejdets udførelse

Asbest

Tiltalesubjekt

T I/S. Arbejdsgiver.

Historien

En af interessenterne i T I/S havde udført arbejde med nedtagning af asbestholdigt loftsmateriale. Interessenten havde ikke gennemgået særlig uddannelse og arbejdet var ikke anmeldt til Arbejdstilsynet. Der dryssede støv ned fra loftsmaterialet, og der var ikke truffet foranstaltninger til fjernelse af luftforureningen. Der var desuden ikke opsat advarselsskilte, og arbejdsstedet var ikke afskærmet med telt e.l. Herudover var arbejdsstedet ikke forsvarligt rengjort, og der færdedes håndværkere og andre i området. Der var herved fremkaldt fare for disse personers liv eller helbred.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T I/S en bøde på 25.000 kr. Byretten lagde ved straffens udmåling vægt på, at asbest er kategoriseret som et farligt præparat, der kan forvolde skade på liv eller helbred eller fremkalde fare herfor. Retten fandt derfor, at der forelå en skærpende omstændighed.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 40.000 kr. Landsretten lagde ved straffens udmåling vægt på Højesteretsdommene af 3. november 1999, hvor bødeniveauet blev fordoblet til 20.000 kr. Herudover lagde Landsretten vægt på, at niveauet for en bøde i en sag som denne ifølge den foreliggende retspraksis havde været 20.000-25.000 kr. På den baggrund, og under henseende til, at der med lovændringen i 1997 var tilsigtet en generel forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, forhøjede landsretten bøden.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og  bekg. nr. 660 af 24. september 1986 om asbest med senere ændringer § 37, stk. 1, og stk. 3, § 38, stk. 1, § 39, stk. 1, og stk. 2, § 40 og § 43. 

Læs hele dommen

Nedtagning af asbestholdigt loftsmateriale - Vestre Landsrets dom afsagt den 5. april 2001 af 7. afdeling i ankesag nr. S-2520-00

Indhold

Indhold

Henter PDF