G� til hovedindholdet

Domme

Jordudgravning skred sammen – Bevis - Frifindelse

Vestre Landsrets dom afsagt den 15. januar 2001 af 1. afdeling i ankesag nr. S-2097-00

Resumé

Arbejdets udførelse

Jordudgravning

Tiltalesubjekt

1. T A/S. Arbejdsgiver.
2. T Kommune. Arbejdsgiver.

Historien

Et entreprenørfirma foretog en 4 meter lang,1,5 meter bred og 1,7 – 1,8 meter dyb udgravning for en kommune til frilægning af et defekt kloakrør. Firmaet traf ikke effektive foranstaltninger mod jordskred, da der ikke var gravet med tilstrækkeligt anlæg eller blev benyttet gravekasse. Umiddelbart herefter gik 2 af kommunens ansatte ned i udgravningen for at udbedre rørskaden. Under dette arbejde skred jorden sammen, og den ene ansatte kom til skade.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte entreprenøren T A/S en bøde på 25.000 kr. og frifandt kommunen under hensyn til, at arbejdet i udgravningen foregik i forlængelse af gravearbejdet og derfor burde ses under ét, samt til at entreprenøren alene var ansvarlig for, at udgravningen blev foretaget uden afstivning, idet kommunen ikke havde indflydelse på gravearbejdets tilrettelæggelse eller udførelse og til, at behovet for afstivning ikke var så åbenbar, at der var grundlag for også at gøre kommunen ansvarlig for de manglende sikkerhedsforanstaltninger.

Landsretten frifandt begge tiltalte, idet man ikke fandt det bevist, at udgravningen var så dyb, at der alene af den grund skulle foretages foranstaltninger, ligesom man heller ikke fandt det bevist, at der forelå særlige omstændigheder, der gjorde sikkerhedsforanstaltninger nødvendige.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

T A/S: AML § 38, stk. 1, og bekg. nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø § 19.

T kommune: AML § 42, stk. 1, jf. bekg. nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø § 20, stk. 1.  

Læs hele dommen

Jordudgravning

Indhold

Indhold

Henter PDF