G� til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Rengøring og vedligeholdelse af jordrensemaskine i drift – Påregnelighed

Østre Landsrets dom afsagt den 2. oktober 2001 af 17. afdeling i ankesag nr. S-1201-00

Resumé

Tekniske hjælpemidler

Rengøring og vedligeholdelse

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat foretog justering og rensning af et transportbånd på en jordrensemaskine mens anlægget var i drift. Da han forsøgte at fjerne sten og jord mellem transportbåndet og en valse, blev hans arm trukket ind i maskinen. Herved kom den ansatte til skade.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T A/S en bøde på 25.000 kr. Byretten lagde til grund, at skadelidte på det beskrevne grundlag havde handlet sikkerhedsmæssigt uforsvarligt. Herudover fandt retten, under hensyn til karakteren af rensemaskinearbejdet og den chance, som skadelidte tog for at hjælpe til med arbejdet, at det ikke var en så ekstrem eller abnorm handling i forbindelse med tiltaltes aktivitet på pladsen, at tiltalte kan fritages for bødeansvar.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten lagde til grund, at skadelidte ikke modtog tilstrækkelig instruktion eller oplæring fra tiltalte som arbejdsgiver i anvendelsen af jordrensemaskinen, ligesom tiltalte som arbejdsgiver ikke førte effektivt tilsyn med, at arbejdet med jordrensemaskinen blev udført forsvarligt. Landsretten tiltrådte, at skadelidtes handlemåde ved forsøget på at fjerne jord m.v. fra maskinen, sikkerhedsmæssigt var uforsvarligt, og at hans handlinger ikke var af en så usædvanlig karakter i forhold til hans arbejdsopgaver, at tiltalte kan fritages for strafansvaret efter arbejdsmiljølovens § 86, jf. straffelovens § 27, stk. 1.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 15, § 16, og § 45, stk. 1, samt bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 11, stk. 1.

Læs hele dommen

Rengøring og vedligeholdelse

Indhold

Indhold

Henter PDF