G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved tagarbejde i ca. 7,5 meters højde, ved taghældning mindre en 15 grader og tagkant mere end 5 meter over terræn – Strafudmåling

Vestre Landsrets dom afsagt den 4. oktober 2001 af 8. afdeling i ankesag nr. S-1073-01

Resumé

Arbejdets udførelse

Tagarbejde

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

Der blev arbejdet i cirka 7,5 meters højde på et tag med en hældning på under 15 grader, tagfod cirka 6 meter over terræn og højde fra kip til omgivende underlag cirka 8 meter. Der var ikke truffet nogen form for sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtningsfaren.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T A/S en bøde på 10.000 kr. Retten fandt, at der ikke var ført bevis for, at tagarbejderne har været mindre end 2 meter fra tagkanten. Retten kunne ikke afvise, at arbejdet havde været kortvarigt, hvorfor det havde været tilstrækkeligt at anvende sikkerhedsbælte med line. Derfor fandt retten, at forseelsen bestod i, at medarbejderne ikke havde anvendt den medbragte line under det kortvarige arbejde. På dette grundlag fandt retten tiltalte skyldig, dog således at både § 23, stk. 1, nr. 1, og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende
arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø skal citeres.

Med hensyn til bødens størrelse fandt retten det ikke rimeligt at give en bøde på 20.000 kr. for alle overtrædelser om forsømmelse af sikkerhed på tagkonstruktioner. Der er forskel på, om der arbejdes på et stejlt, glat tag lige ved tagkanten, uden at der er opsat rækværk, eller om man - som i denne sag - lige er ude for at efterse noget uden at komme langt ned ad tagrygningen. Og her drejer det sig om et ret fladt tag, hvor skridfaren er lille, fordi der var lægter på det.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 20.000 kr. Landsretten fandt ikke, at der forelå særlige omstændigheder, der kan begrunde en fravigelse fra udgangspunktet for bødeni-veauet, der er fastslået i retspraksis for tilsvarende over-trædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og bekg. nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø § 23, stk. 1, nr. 1, og stk. 2. 

Læs hele dommen

Tagarbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF