G� til hovedindholdet

Domme

El-arbejde – Ramte højspændingsledning og blev forbrændt – Frifindelse

Vestre Landsrets dom afsagt den 27. februar 2002 af 11. afdeling i ankesag nr. S-2044-01

Resumé

Arbejdets udførelse

El-arbejde

Tiltalesubjekt

T a.m.b.a. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat arbejdede tæt på 20 kv luftledninger med tilslutning af ledninger til højspændingsnettet, mens der var spænding på ledningerne. Arbejdet foregik fra en kurv på en lift monteret på en lastbil. Under manøvreringen af liften ramte den ansatte en af de strømførende ledninger med skulderen. Herved blev den ansatte forbrændt.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten frifandt T a.m.b.a. Retten lagde til grund, at den umiddelbare årsag til ulykken var, at tilskadekomne under manøvreringen af liften kom til at betjene et forkert håndtag, hvorved liften bevægede sig horisontalt i stedet for vertikalt. Herefter fandt retten, at arbejdet måtte anses for at være planlagt og tilrettelagt fuldt forsvarligt, jf. arbejdsmiljølovens § 38. Retten kunne ikke anse det som en overtrædelse af denne bestemmelse, at der blev arbejdet med et højspændingsanlæg under spænding. Retten fandt heller ikke, at der var grundlag for at statuere, at betjeningsindretningerne i liften var uforsvarlige, eller at afstanden fra liften til de strømførende ledninger var for lille.

Retten fandt endvidere, at det forhold, at vidne 3, der var sikkerhedsperson, muligvis kunne have nået at advare tilskadekomne, og derved hindret ulykken, hvis han ikke i det øjeblik var optaget af noget andet, ikke alene kunne give grundlag for at pålægge det tiltalte selskab strafansvar.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

To dommere udtaler: At der ikke er grundlag for at fastslå, at tiltaltes instruks for brug af kurvevogne er utilstrækkelig. Herudover tilslutter dommerne sig byrettens begrundelse.

En dommer udtaler: At efter bevisførelsen skyldtes ulykken, at tilskadekomne enten ved en fejl betjente håndtaget eller ved en fejl betjente det forkerte håndtag, hvilket umiddelbart forårsagede, at liftkurven bevægede sig sidelæns mod den ene højspændingsledning.

Dommeren udtaler herefter, at den måde, hvorpå arbejdet blev tilrettelagt og udført i henhold til tiltaltes instruktioner, har det reelt været umuligt at hindre ulykker som følge at et øjebliks utilsigtet påvirkning af liftkurvens betjeningshåndtag. Risikoen for, at der i sådanne situationer kunne opstå alvorlig personskade, må anses for åbenbar.

Herudover lagde dommeren vægt på, at arbejdet kunne have været udført på andre måder. Af disse grunde fandt dommeren tiltalte skyldig.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og bekg. nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse med senere ændringer § 4, stk. 1.

Læs hele dommen

El-arbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF