Gå til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Røremaskiner manglede afskærmning – Strafudmåling

Vestre Landsrets dom afsagt den 20. august 2002 af 6. afdeling i ankesag nr. S-1968-02

Resumé

Tekniske hjælpemidler

Indretning af røremaskine

Tiltalesubjekt

T personlig ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

På virksomheden foregik der arbejde med to røremaskiner, hvor det var muligt at komme i berøring med maskinernes bevægelige dele. Arbejdet foregik på trods af, at Arbejdstilsynet ca. et halvt år før havde afgivet påbud til virksomheden om forsvarlig indretning af røremaskinerne.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 20.000 kr. Retten lagde vægt på, at tiltalte havde erkendt, at maskinerne ikke har været forsynet med afskærmning, og at begge maskiner har stået i virksomheden og har kunnet bruges frem til september 2001.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten fastsatte tillige straffen efter arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 2, men fandt ikke som sagen forelå for landsretten tilstrækkeligt grundlag for at forhøje bøden.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 2.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 45, stk. 1, jf. bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 5, stk. 4, samt § 6, jf. bekg. nr. 561 af 24. juni 1994 om indretningen af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 21, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2

Læs hele dommen

Indretning af røremaskine

Indhold

Indhold

Henter PDF