Gå til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Skæremaskine manglede sikringsskærm og vinkelmaskiner var ikke indrettet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt – Manglende efterkommelse – Strafudmåling (kumulation)

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. september 2002 af 7. afdeling i ankesag nr. S-0781-02

Resumé

Tekniske hjælpemidler

Manglende afskærmning

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

Forhold A: En ansat arbejdede med en skæremaskine, hvor sikringsskærmen var fjernet. Den ansatte kom til skade under arbejdet. Der var tidligere afgivet påbud til virksomheden om forholdet.

Forhold B: Frafaldet af anklagemyndigheden.
Forhold C: Der blev arbejdet med tre viklemaskiner. Maskinerne var ikke indrettet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hvorfor der var risiko for, at ansatte kunne komme til skade under arbejdet. Der var tidligere afgivet påbud til virksomheden om forholdet.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T A/S en bøde på 60.000 kr. Retten fastslog, at forhold A og forhold C vedrører overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen med hensyn til to forskellige typer maskiner, der ikke har nogen direkte indbyrdes sammenhæng. Retten fandt dernæst, at overtrædelserne på de to forskellige maskintyper, uanset det tidsmæssige sammenfald, må betragtes som to særskilte overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Ved udmålingen af straffen lagde retten vægt på, at der foreligger to særskilte forhold af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen; at der for begge forholds vedkommende tidligere er afgivet påbud for det samme forhold, jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 2, samt at der i forhold A ved overtrædelsen er sket skade på helbred, og at der i forhold C ved overtrædelsen har været fremkaldt fare for skade på helbred, jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 1.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev nedsat til 50.000 kr. Landsretten tiltrådte, at der er tale om to selvstændige overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Landsretten fandt endvidere, for så vidt angår forhold A, at der både foreligger indtrædelse af en skade og manglende efterkommelse af et påbud. Landsretten fandt ikke, at der var grundlag for at antage, at skadeindtrædelsen beroede på forhold hos vidne 1, der var upåregnelige for tiltalte.

Med hensyn til forhold C fandt Landsretten, at der både foreligger fremkaldelse af fare og manglende efterkommelse af påbud, dog nedsatte Landsretten bøden til 50.000 kr.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, og nr. 2, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og § 45, stk. 1, jf. bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 6, stk. 1, og § 9, stk. 2, og jf. bekg. nr. 561 af 24. juni 1994 om indretningen af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 21, stk. 1, nr. 1.

Læs hele dommen

Manglende afskærmning

Indhold

Indhold

Henter PDF