Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra ved arbejde på betondæk i ca. 5,4 meters højde – Strafudmåling

Vestre Landsrets dom afsagt den 30. maj 2002 af 11. afdeling i ankesag nr. S-0804-02

Resumé

Arbejdets udførelse

Nedstyrtningsfare

Tiltalesubjekt

T ApS. Arbejdsgiver.

Historien

To ansatte arbejdede i en bygning på øverste etagedæk med klargøring af skillerumselementer. Arbejdet foregik i en 5,4 meter over terræn. Der var ikke truffet sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtningsfaren ved kanterne på etagedækket, og ved udsparringer/trappehuller i etagedækket, hvor der var ca. 2,7 meter ned.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten frifandt T ApS. Retten fandt, at det er overvejende betænkeligt at anse det for bevist, at arbejdet ikke var udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Retten har herved særlig lagt vægt på, at monteringen af væggene er den første del af opførelsen, at væggen, når den er færdigopstillet, rækker ud over facadekanten, således at opstilling af rækværk ved facadekanten ikke er mulig, mens væggen monteres, og at det af vidneforklaringerne fremgik, at det var nødvendigt at fjerne afdækningen af trappehullerne, for at man kunne komme til at fastgøre væggen i nogle beslag i dækket. Endelig har retten lagt vægt på, at der alene medvirkede erfarne folk.

Landsretten idømte T ApS en bøde på 25.000 kr. Landsretten lagde til grund, at arbejdsdækket ikke var forsynet med rækværk eller anden effektiv afspærring. Landsretten lagde endvidere til grund, at arbejdet langs betondækkets kant ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hvorefter der forelå en overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, samt en overtrædelse af § 20, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 589 af 21. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Landsretten bemærkede, at undtagelsesbestemmelsen i § 20, stk. 2, 1. punktum, ikke kunne finde anvendelse. Endelig lagde Landsretten til grund, at betondækkets trappehuller, der frembød fare for nedstyrtning, ikke var sikret med nogen sikkerhedsforanstaltning. Dette forhold udgjorde en overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, samt en overtrædelse af § 19, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 589 af 21. juni 2001.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og bekg. nr. 589 af 21. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare

Indhold

Indhold

Henter PDF