G� til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Rengøring af rullemaskine under drift – Påregnelighed – Strafudmåling

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. december 2002 af 4. afdeling i ankesag nr. S-2876-02

Resumé

Tekniske hjælpemidler

Rengøring under drift

Tiltalesubjekt

T ApS. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat foretog rengøring af valserne på en rullemaskine, mens maskinen kørte. Den ansatte brugte en klud, og under arbejdet fik den ansatte trukket fingrene ind mellem valserne, og kom derved til skade.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T ApS en bøde på 25.000 kr. Retten lagde til grund, at rullebordet ikke var standset under arbejdet. Retten lagde endvidere til grund, at den ansatte ikke rengjorde valserne, men rullebåndet. Ved straffens fastsættelse lagde retten vægt på, at der var sket skade på helbred ved overtrædelsen.
Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten tiltrådte, at tilskadekomnes rengøring af rullebåndet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og at det tiltalte selskab er ansvarlig herfor. Landsretten fastslog derudover, at tilskadekomnes handling ikke var af en så usædvanlig karakter i forhold til hans arbejdsopgave, at tiltalte kan fritages fra ansvaret efter arbejdsmiljølovens § 86, jf. straffelovens § 27, stk. 1.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 45, stk. 1, og bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 11, stk. 1.

Læs hele dommen

Rengøring under drift

Indhold

Indhold

Henter PDF