G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved tækkearbejde i ca. 6 meters højde - Strafudmåling

Vestre Landsrets dom afsagt den 26. marts 2002 af 3. afdeling i ankesag nr. S-2870-01

Resumé

Arbejdets udførelse

Tækkearbejde

Tiltalesubjekt

T1 personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

T1 og en ansat udførte tækkearbejde på et tag med en hældning på ca. 45 grader. Der var ca. 2,5 meter fra terræn til tagfod, og ca. 7 meter til tagryggen. Der blev arbejdet i ca. 6 meters højde, og der var ikke truffet sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod nedstyrtningsfaren.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T1 en bøde på 20.000 kr. Retten fandt, at der hverken ved rækværk, skærm, net eller på nogen anden effektiv måde var truffet foranstaltninger, der med sikkerhed kunne standse fald af de personer, der arbejdede på taget. Retten kunne ikke tillægge det betydning, at etablering af en sådan sikring er forbundet med visse praktiske problemer, at T1 havde forholdt sig som det er sædvanligt indenfor tækkebranchen (brugt tækkestole), samt at man her i årevis og på trods af de manglende eller begrænsede sikkerhedsforanstaltninger har været forskånet for faldulykker.

Straffen blev fastsat i overensstemmelse med den praksis, der er fastlagt af Højesteret i UfR 2000 side 293 og 295.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og bekg. nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 21, stk. 1, nr. 2, og nr. 3.

Dommen mangler.

(Arbejdstilsynets skal oplyse om, at denne sag er behandlet af retten sammen med VLD af 26. marts 2002 i ankesag nr. S-2871-01.)

Indhold

Indhold

Henter PDF