G� til hovedindholdet

Domme

Gaffeltruck anvendt uden certifikat og til løft af for tung byrde - Påregnelighed - Frifindelse

Østre Landsrets dom afsagt den 27. marts 2003 af 1. afdeling i ankesag nr. S-4393-02.

Udskrift af dombogen for retten i Ballerup

Dom afsagt den 30. oktober 2002 - S 5-1318-02

Anklagemyndigheden mod T A/S

Politimesteren i Gladsaxe har rejst tiltale mod T A/S, v/direktør A for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, nr. 1, jf. § 86 for overtrædelse af lovens § 38, stk. 1 og § 45, stk. 1, jf. bekg. nr. 1109 af 15.12.1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret ved bekg. nr. 670 af 7.8.1995 og nr. 832 af 27.11.1998, §§ 4, stk. 1, 5, stk. 1 og 9, stk. 1.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har påstået sig frifundet for erstatningskrav.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltaltes direktør A, af vidne 1, Arbejdstilsynet, vidne 2, vidne 3, vidne 4 og vidne 5. Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Der har været forevist fotos.

Rettens overvejelser og begrundelse

Retten finder, at vidne 3’s handling falder helt uden for de opgaver, han har på pladsen, og - i relation til hans arbejde - udgør en så usædvanlig handling, at hans arbejdsgiver ikke har kunnet regne med, at han ville gøre sådan, og ikke har haft mulighed for at forhindre eller afværge det.

Det lægges endvidere til grund, at der var trucks til rådighed med fører, at vidne 3 tidligere har brugt disse trucks med fører, og at det kort forinden udtrykkeligt er blevet indskærpet af arbejdsgiveren, at man ikke selv måtte køre trucks. Firmaet ejer ikke trucks og benytter dem normalt ikke til deres arbejde.

Arbejdslederen har besøgt pladsen ofte og regelmæssigt, og der er ikke tale om manglende tilsyn, idet den foretagne handling kun tog kort tid og formentlig ikke kunne have været afværget, selv om arbejdslederen havde været til stede på pladsen.

Endelig lægger retten vægt på, at vidne 2 har opfordret til at bruge trucken, også selv om han vidste, at vidne 3 ikke måtte føre den, og at det er sket i hans - og ikke i tiltaltes interesse.

Som følge heraf frifindes tiltalte for den rejste tiltale og erstatningskravet.

Thi kendes for ret

Tiltalte T A/S, v/direktør A frifindes.

Det offentlige betaler sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Ballerup

Anklageren nedlagde på kommune B’s vegne en erstatningspåstand på 103.753 kr. for udbetalte dagpenge til vidne 2.

Forsikring C var ikke mødt og ikke indkaldt, men havde skriftligt meddelt, at de ikke kan anerkende erstatningspligten.

Direktør A, der er direktør i det tiltalte selskab, forklarede uden strafansvar, at der er 20 ansatte i firmaet, deriblandt vidne 3. På tidspunktet for uheldet arbejdede de med tømrerarbejde ved ombygning på byggepladsen D. Ombygningen strakte sig over 4-5 måneder, og de havde arbejdet i hovedentreprise.

Der var fire af hans folk på pladsen, udelukkende for at udføre tømrerarbejde. De arbejdede med at lave et dæk. Der var ingen formand, og han førte selv tilsyn med pladsen ved at komme hver anden eller tredje dag.

Arbejdsgangen var sådan, at han bestilte materialer hos sin byggeforretning, som derpå gav ordren videre til deres leverandør. Ordren på stålpladerne blev herefter effektueret og leveret direkte fra producent til byggepladsen. Af hensyn til risiko for skader ved aflæsning, tyveri m.v., er varen først leveret, når den er læsset af på byggepladsen, og det har hans folk intet med at gøre, idet det påhviler leverandøren.

Der er ingen af hans ansatte, der har truckcertifikat, fordi de ikke bruger eller har trucks i virksomheden. Hvis de får brug for det, lejer eller låner de en (med fører) af andre. I det konkrete tilfælde havde bygherren E trucks stående på arealet, som var tilgængelige med fører og som havde udført arbejde for dem undervejs.

Dagen før uheldet havde han under besøg på arbejdspladsen set en af de andre arbejdere, vist en elektriker, køre en truck, og han havde fået det standset og benyttet anledningen til at indskærpe sine egne folk, at det måtte de ikke.

Vidne 1, Arbejdstilsynet, har behørigt formanet forklaret, at det var ham, der kom til stede efter uheldet og tog billederne. Han fik oplyst, at man ville have haft pladerne ind i hallen, og det var derfor, man brugte trucken.

Vidne 2 har som vidne behørigt formanet forklaret, at han var den chauffør, der kom med pladerne på en lastbil. Der var kran på lastbilen til at løfte pladerne ned med, men den har begrænset kapacitet, og nogle gange har han været ude for, at de er for tunge, og at han derfor må opgive at læsse dem af og køre tilbage med dem. Det omtalte læs var tungt, og hvorvidt det kunne løftes med kranen afhang af, hvor det lå på læsset.

Da han kom til byggepladsen, henvendte han sig til nogle af folkene og spurgte, hvor han skulle læsse dem af. Han fik at vide, at de skulle bruges inde i en hal, som han imidlertid ikke kunne køre ind i. Han sagde derfor til vidne 3, at han ikke kunne komme ind i hallen "....men hvis I har en truck....". Hertil svarede vidne 3, at "den fikser jeg", hvorefter han kort tid efter kom kørende med en truck. Vidnet har selv truckcertifikat og kunne ikke drømme om at spørge, om den anden havde det også.

Derpå løftede vidne 3 truckens greb og trak pladerne ud, men da der hang en strop fast, gik vidnet imellem pladerne og bilen for at frigøre den. I det samme tippede trucken, så han fik pladerne over benene.

Han kræver erstatning for den skete skade.

Vidne 3 har som vidne behørigt formanet forklaret, at han var ansat hos tiltalte som tømrer og var på pladsen den 10/10 sammen med 3 andre. Der var ingen arbejdsleder. Stålprofilerne kom med lastbilen, og de talte om aflæsning. Han ønskede dem læsset af lige der, hvor lastbilen holdt, af hensyn til trafikken. Så kunne de senere transportere dem enkeltvis ind i hallen, hvor der ikke var plads til mere end en ad gangen.

Chaufføren spurgte ham, om de havde en truck, og hertil svarede han ja, men sagde samtidig, at han ikke havde certifikat. Vidne 2 sagde derpå, at hvis der skete noget, kunne de sige, at det var ham, der havde kørt den.

Derpå gik han hen og lånte en truck og kørte den hen til lastbilens lad. Han har ikke kendskab til lastediagrammer eller hvor, de findes. Der var en kran på lastbilen, men han gik ud fra, at det var nemmere at læsse af med en truck. Derpå løftede han truckens greb og stak dem ind under læsset og bakkede fri af ladet. Der sad en strop fast, og vidne 2 gik hen for at løsne den. I det samme væltede trucken forover på grund af for stor vægt og vidne 2 fik profilerne over benene.

Han har ikke truckcertifikat og har ikke kørt truck på pladsen før. Han kan ikke give nogen forklaring på, hvorfor han gjorde det, udover at være hjælpsom overfor chaufføren, idet det ikke gavnede hans eget arbejde. Han kan huske, at det i dagene op til uheldet i fællesrummet har været nævnt af direktør A, at de ikke måtte køre trucks, da direktør A havde set et andet firmas arbejdere gøre det.

Vidne 4 har som vidne behørigt formanet forklaret, at han repræsenterede bygherren E. Det er korrekt, at firmaet havde trucks på pladsen, som de lånte ud med fører.

Vidne 5 har som vidne behørigt formanet forklaret, at han er kollega til vidne 3 og også befandt sig på arbejdspladsen den pågældende dag. Det var ham, chaufføren først henvendte sig til. Han sagde også, at pladerne skulle ligge, der hvor lastbilen stod. Chaufføren spurgte derpå, om de havde en truck. Der stod en 25 meter væk, så det kunne de ikke benægte. Han hørte vidne 3 sige, at han ikke havde certifikat, hvortil chaufføren svarede: "Skide være med det. Det har jeg."

Derefter er handlingsforløbet som beskrevet.

Han har ikke hørt omtale af truckkørsel i mandskabsrummet, men kan have været fraværende, da han mødte senere. Vidne 3 har tit haft trucks til at køre for sig på pladsen, men altid med den fører, der fulgte med trucken.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Ved Ballerup rets dom blev T A/S frifundet for en tiltale "med påstand om straf efter arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, nr. 1, jf. § 86, for overtrædelse af lovens § 38, stk. 1 og § 45, stk. 1, jf. bekg. nr. 1109 af 15.12.1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret ved bekg. nr. 670 af 7.8.1995 og nr. 832 af 27.11.1998, §§ 4, stk. 1, 5, stk. 1 og 9, stk. 1, ved 10. oktober 2001 ca. kl. 07.59 på byggepladsen D, som arbejdsgiver for vidne 3 at have været ansvarlig for, at der udførtes arbejde med en gaffeltruck, uden at dette skete sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ved, at vidne 3, der ikke havde truckcertifikat, anvendte en gaffeltruck til aflæsning af en lastbil, idet vidne 3 med gaffeltrucken løftede en stak ca. 5,7 m. lange og 0,8 m. brede stålplader med en samlet vægt på 2500 kg fra lastbilen fra ca. 1, 5 m. højde, selvom gaffeltrucken ifølge sit lastediagram højest måtte løfte 1200 kg. til den anførte højde, og selvom stålpladerne stak ca. 2,5 m. ud på hver side af truckens gafler, hvorved grænserne for truckens stabilitet og balance blev overskredet, således at gaffeltrucken væltede forover og lastbilens chauffør vidne 2, som deltog i arbejdet, fik stålpladerne ned over sine ben og pådrog sig brud på begge ben."

Dommen er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet og idømmelse af en bøde på ikke under 25.000 kr.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Der er for retten afgivet forklaring af direktør i det tiltalte selskab direktør A og i øvrigt af vidnerne vidne 2 og vidne 3, der alle har vedstået deres forklaringer for byretten.

Direktør A har supplerende forklaret blandt andet, at det ikke er kutyme, at hans folk hjælper chaufførerne med at læsse af. Der forefindes ikke trucks i hans virksomhed, men det forekom, at nogen kom udefra med en truck. Vidne 3, der blev ansat hos tiltalte for 11 år siden, er fortsat ansat dér. Vidnet bekendt har vidnet 3, der er tømrersvend, aldrig tidligere kørt truck. Der er en sikkerhedsrepræsentant på arbejdspladsen, og i forbindelse med byggemøderne drøftes sikkerheden altid. Alle inden for branchen ved, at man ikke må føre truck uden certifikat.

Vidne 2 har supplerende forklaret blandt andet, at han ingen erindring har om, at vidne 3 skulle have sagt, at han ikke har truckcertifikat.

Vidne 2 har oplyst, at han ikke har yderligere erstatningskrav i sagen.

Forbund F har nedlagt påstand om, at tiltalte dømmes til at betale erstatning med 201.662 kr. vedrørende svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.

Kommune B har nedlagt påstand om, at tiltalte dømmes til at betale erstatning med 142.961 kr. svarende til de sygedagpenge, kommunen har udbetalt til vidne 2.

De i byretten af vidnerne vidne 1, vidne 4 og vidne 5 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Landsrettens bemærkninger

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det godtgjort, at tiltalte har planlagt, tilrettelagt og udført arbejdet således, at det sikkerhedsmæssigt har været fuldt forsvarligt. Der er herved navnlig tillagt betydning, at arbejdslederen regelmæssigt har besøgt arbejdspladsen, og at han under et besøg på arbejdspladsen så sent som dagen før ulykkestilfældet udtrykkeligt indskærpede, at hans folk ikke selv måtte køre trucks. Vidne 3’s uberettigede brug af trucken må på denne baggrund anses for helt uforudsigelig og upåregnelig for tiltalte, som ikke har haft mulighed for eller anledning til at forhindre brugen.

Derfor frifindes tiltalte for tiltalen, ligesom tiltalte frifindes for de nedlagte erstatningspåstande.

Thi kendes for ret

Ballerup Rets dom i sagen mod T A/S stadfæstes, således at tiltalte frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF