G� til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Uforsvarlig opstilling af en kogekar til fond - Strafudmåling (alvorlig personskade – unge)

Vestre Landsrets dom afsagt den 22. december 2004 af 12. afdeling i ankesag nr. S-3014-03

Udskrift af dombogen for retten i Frederikshavn

Dom afsagt den 15. september 2003 - J.nr. 548/2003.

Anklagemyndigheden mod T

T er tiltalt for overtrædelse af
lov om arbejdsmiljø, jf. arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 § 83, jf. § 82, stk. 1, jf. stk. 4, jf. § 38, stk. 1 og § 45, stk. 1, jf. arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995 og bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998 § 23, stk.1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. § 7, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 4, ved som indehaver af Restaurant A, at have været ansvarlig for, at der den 7. august 2002, i en overdækket gård blev udført arbejde med kogning af fond i et stort kogekar, uden at dette arbejde blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og uden at det tekniske hjælpemiddel i form af kogekarret var indrettet og blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder uden at kogekarret var opstillet på en sådan måde, under hensyn til de omgivende forhold, at placering og opstilling var fuldt forsvarlig, og der derved skete skade på en ung under 18 år, idet kogekarret, der henstod på en kogeplade, der var monteret på fire lave ben med hjul på hvert ben, hvoraf der kun var bremse på de to af hjulene, på grund af en kraftig hældning på betongulvet gled ned mod et afløb og satte sig fast, hvorefter den ansatte vidne 1, født den 21. december 1985, blev placeret på hugsiddende stilling i den ene ende af kogekarret for at skubbe til karret, da dette skulle frigøres fra afløbet, hvorved dette ved denne bevægelse skvulpede over, og den skoldhede fond ramte vidne 1 i ansigtet og på overkroppen og armene, og han derved blev skoldet med skade på person til følge.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte. Forklaringen er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til en bøde på 30.000 kr., jf. lov om arbejdsmiljø § 83, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, jf. § 38, stk. 1 og § 45, stk. 1.

Retten har lagt vægt på, at arbejdet - kogning af fond på et rullebord uden tilstrækkelige bremser placeret på et hældende gulv - har været tilrettelagt på en måde, der har medført, at der kunne ske skade. Der er videre lagt vægt på, at der er sket skade på en ung under 18 år, og at tilkaldelsen af hans hjælp ikke kunne anses for utænkelig, når han i øvrigt arbejdede som opvasker og kartoffelskræller på restauranten.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med en bøde på 30.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Frederikshavn

Tiltalte blev gjort bekendt med, at han ikke havde pligt til at udtale sig.

Tiltalte erkendte sig skyldig, dog mener han, at gulvet kun er svagt hældende.

Tiltalte forklarede, at forurettedes normale job er at vaske op og skrælle kartofler. En faglært kok bad ham om at hjælpe med at få rullebordet fri. Det var et tilfælde, at det var forurettede, der blev bedt om at hjælpe, det kunne ligeså godt have været en voksen. Rullebordet er ikke købt med hjul på. Det fik de selv lavet for 3-5 år siden for at lette kokkenes arbejde - undgå tunge løft. Hjulene er påsat af en professionel. De har haft besøg af Arbejdstilsynet efter hjulene er blevet påsat, men det er måske ikke blevet bemærket. Det er i hvert fald ikke blevet påtalt. Gulvet er svagt hældende for, at kogevandet kan løbe ud i afløbet. Arbejdspladsen er i øvrigt i tip top stand rent arbejdsmiljømæssigt. Der er tale om et uheld, der heldigvis ikke har medført varige mén for forurettede, der fortsat arbejder hos dem.

Arbejdstilsynet anførte, at der ikke er rejst tiltale for, at forurettede er under 18 år. Det er kun påstået, at det skal have strafskærpende konsekvenser.

Bødekravet på 30.000 kr. fastholdes.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at "kraftig hældning" i tiltalen ændres til "hældning".

Tiltalte T har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere for landsretten afgivet vidneforklaring af Vidne 1.

Tiltalte har supplerende forklaret, at Vidne 1 var ansat som opvasker og herunder til at snitte grønsager. Han skulle ikke udføre køkkenarbejde. Han havde heller ikke den fornødne uddannelse hertil. Der var en separat afdeling for opvask, som var adskilt fra køkkenet af en afdeling med døre og elevatorer. Tiltalte har selv indrettet lokalerne. Gulvet i rummet med kogekarret var kun svagt hældende. Der var bremser på to af hjulene på rullebordet. Han ved ikke, hvorfor rullebordet blev flyttet hen til risten før ulykken. Formentlig skulle kogekarret tømmes. Det skete ved brug af en øser. Rullebordet gled ikke ned mod afløbet af sig selv. Gulvet hælder ikke nok til, at rullebordet kunne glide af sig selv. Det var kokkene, der skulle forestå flytningen af rullebord med kogekar, når det var nødvendigt. Gulvet var af beton. Gulvet fremtrådte groft. Han ved det ikke, men det er meget muligt, at hjulene er sat på rullebordet efter forslag fra Arbejdstilsynet, der ofte gør meget for at undgå tunge løft. Han har ikke instrueret kokkene i håndtering af rullebord med kogekar. Køkkenchefen stod for instruktionen.

Vidne 1 har forklaret, at han var 16 år, da han blev ansat som opvasker og bistand til forefaldende arbejde som snitning af grønsager og afhentning af ting. Mens han stod og vaskede op den 7. august 2002, bad en af kokkene vidnet hjælpe med at få rullebordet med kogekar fri af risten. Vidnet placerede sig bag rullebordet i hugsiddende stilling og skubbede til bordet, mens kokken trak i det. Pludselig skvulpede karret over, og han blev ramt af den skoldhede fond i ansigtet, på den ene arm og håndled. Han mener ikke, at han blev ramt på overkroppen. Han har ikke tidligere hjulpet med at flytte rullebordet med kogekar.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Efter bevisførelsen lægges til grund, at rullebordet ikke af sig selv var gledet ned mod afløbet, men derimod af en ansat var blevet skubbet hen til afløbet, hvor det satte sig fast med et hjul i risten. Efter bevisførelsen lægges ligeledes til grund, at den skoldhede fond ramte Vidne 1 i ansigtet og på den ene arm, men ikke på overkroppen.

Anvendelsen af et rullebord med hjul til et stort kogekar til kogning af fond, således at flytningen af kogekar med skoldhed fond på et hældende betongulv skete ved skubning af rullebordet, findes ikke at være en sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig udførelse af arbejdet med kogning af fond. Det tekniske hjælpemiddel i form af kogekarret på rullebordet findes heller ikke indrettet og anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, ligesom opstilling og placering ikke findes fuldt forsvarlig. Tilkaldelsen af Vidne 1 til at hjælpe med at få rullebordet fri findes, da han arbejdede som opvasker og med snitning af grønsager m.v., ikke uforudsigelig og upåregnelig. Tiltalte findes herefter skyldig i den rejste tiltale, dog således at rullebordet ikke af sig selv gled ned mod afløbet, og således at Vidne 1 blev ramt af fond i ansigtet og på den ene arm.

Bøden findes passende bestemt. Bøden fastsættes tillige i medfør af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. § 7, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 4.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF