Gå til hovedindholdet

Domme

Gaffeltruck ikke anvendt korrekt

Vestre Landsrets dom afsagt den 6. april 2004 af 7. afdeling i ankesag nr. S-0325-04

Udskrift af dombogen for retten i Frederikshavn

Dom afsagt den 6. oktober 2003 i sag nr. 1.00421/2003
 
Anklagemyndigheden mod T A/S
 
T A/S er tiltalt for overtrædelse af lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 § 82, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86, jf. beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 492 af 20. juni 2002 om arbejdets udførelse § 30, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 for overtrædelse af lovbekendtgørelsens § 38, stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 13, nr. 1 idet tiltalte den 5. november 2002 på adressen A udførte arbejde med læsning af el-stabler på godsvogn, uden at dette arbejde blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at det var sikret, at der var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for nedstyrtning, hvorved der blev fremkaldt fare for skade på liv eller helbred, idet truckfører vidne 3 med en gaffeltruck foretog læsning og løft af en el-stabler, der henlå løst på gaflerne af trucken uden at være fastgjort hertil hvilket bevirkede, at el-stableren under manøvren med trucken væltede af gaflerne og ned over vidne 2, der kom til skade,
 
Selskabet har nægtet sig skyldig og har anført, at vidne 2 ikke indgik i arbejdsprocessen, da han kom til skade.
 
Der er under sagen afgivet forklaring af direktør B i det sagsøgte selskab og vidneforklaring af vidne 1, vidne 2 og vidne 3.
 
Forklaringerne er gengivet i retsbogen. 

Rettens bemærkninger:

Det må lægges til grund, at vidne 2 gik ved siden af trucken, der kørte med el-palleløfteren, som led i udførelsen af arbejdet med at læsse togvognene. Der var ikke tale om en handling af så usædvanlig karakter, at forholdet falder uden for tiltaltes ansvar i medfør af arbejdsmiljølovens § 86, jf. straffelovens § 27, stk. 1. Det må videre lægges til grund, at både vidne 3 og vidne 2 har handlet uagtsomt, vidne 3 ved at køre med gods på trucken, selv om vidne 2 gik ved siden af, og vidne 2 ved at gå ved siden af en truck belæsset med gods. Der påhviler derfor tiltalte i medfør af arbejdsmiljølovens § 82, jf. § 86, strafansvar for overtrædelse af de i tiltalen nævnte bestemmelser.
 
Straffen fastsættes til en bøde på kr. 25.000, jf. lov om arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 § 82, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86, jf. beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 492 af 20. juni 2002 om arbejdets udførelse § 30, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 for overtrædelse af lovbekendtgørelsens § 38, stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 13, nr. 1.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T A/S skal straffes med en bøde på 25.000 kr.
 
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Frederikshavn

Som direktør for T A/S mødte direktør B. Han blev gjort bekendt med, at selskabet ikke er forpligtet til at udtale sig.
 
Selskabet påstod frifindelse.
 
Direktør B forklarede at han har været direktør i T A/S i omkring 35 år. To ansatte var ved at læsse nogle godsvogne. Den ene arbejdede oppe i godsvognen, den anden kørte med en truck nede på jorden. Når de var færdige med en godsvogn, skulle de videre til den næste. Palleløfteren blev herefter kørt hen til åbningen i godsvognen, hvorefter den blev løftet ned med trucken. Dette arbejde havde de to ansatte udført mange gange tidligere. De havde begge truckcertifikat. Vidne 3, der kørte trucken, havde været ansat i mere end 5 år. Han er endvidere sikkerhedsrepræsentant og havde fulgt de foreskrevne sikkerhedskurser. Virksomheden har aldrig tidligere haft et uheld som det foreliggende. Fremgangsmåden bliver altid anvendt. Når man tager et truckcertifikat, bliver man instrueret i, at ingen personer må opholde sig i nærheden af en truck, der kører, og at det er truckførerens ansvar, at dette ikke forekommer. Gods bliver ikke surret fast til trucken. Truckføreren skal placere godset forsvarligt på trucken, så det ikke udgør en risiko for andre. Selskabet har ikke udarbejdet nogen skriftlig instruks til truckføreren herom, men man har flere gange været på inspektion for at se, om sikkerhedsforskrifterne blev overholdt, og man har ikke fundet noget at påtale. Der er ikke nogen regler om, at ting skal fastgøres til en truck med en wire. Man kan ikke udføre arbejdsopgaverne på andre måder, end man har gjort i dette tilfælde. Den person, der opholdt sig ved siden af trucken og kom til skade, vidne 2, havde ikke noget at gøre det pågældende sted og vidste, at han ikke måtte være i nærheden af en truck, der var i gang. Efter uheldet anviste Arbejdstilsynet en fremgangsmåde, hvorefter palleløfteren skulle køres op på en plade og fastgøres til denne, hvorefter pladen, der var udformet, så den passede til trucken, blev løftet af trucken. Der var dog stadig risiko for, at pladen, der ikke var fastgjort, kunne falde af trucken ved en opbremsning.
 
Konsulent vidne 1, Arbejdstilsynet, mødte som vidne og erklærede sig bekendt med vidnepligten og vidneansvaret,
 
Vidnet forklarede, at han har været i Arbejdstilsynet i 30 år. Der er ikke nogen specifik instruks vedrørende arbejde med truck. Hovedreglen om, at arbejdet skal udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, gælder. Han ankom til uheldsstedet ca. 1 time efter uheldet. Uheldet var sket ved, at en truck med glatte metalgafler var placeret ovenpå en anden truck, også med 2 glatte gafler. Den var ikke fastgjort og var faldet af. Denne udførelse af arbejdet var ikke forsvarlig. Han gav derfor et påbud om, at arbejdsprocessen skulle udføres anderledes. Virksomheden har bagefter udarbejdet et virkelig godt system for at undgå fremtidige ulykker. Da vidnet var på uheldsstedet, fik han indtryk af, at den person der var kommet til skade, var med i arbejdsprocessen, idet han stod ved siden af og støttede palleløfteren.
 
Vidne 2 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.
 
Vidnet forklarede, at han har været ansat i T A/S i nogle år. Hans arbejdsfunktion var at køre pallerne, der blev løftet op med trucken, på plads i togvognen. Han brugte en el-stabler hertil. Han har ingen erindring om tidsrummet fra ca. 20 min. før uheldet til den følgende morgen. Hans forklaring vedrørende arbejdsprocessen bygger derfor på, hvad de plejede at gøre. Trucken blev kørt hen til togvognens åbning. Når de skulle flytte el-stableren fra en vogn til en anden, blev den kørt hen til åbningen af togvognen, løftet ud af trucken og kørt hen til den næste togvogn. Vidnet havde ikke nogen funktion i forbindelse med flytning af el-palleløfteren. Han har formentlig stået, som han normalt gjorde, når den pågældende arbejdsproces blev udført. Der er aldrig sket noget svarende til det uheld, der skete. Vidnet forlod først togvognen, når el-palleløfteren var løftet ned på jorden, og han gik først op i den næste togvogn, når el-palleløfteren var placeret oppe i vognen.
 
Vidne 3 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.
 
Vidnet forklarede, at han kørte trucken på jorden, mens vidne 2 var beskæftiget oppe i togvognen. Når de skulle flytte palleløfteren fra en togvogn til en anden, blev palleløfteren kørt hen til togvognens åbning, hvorefter vidnet tog den med trucken og bakkede tilbage, hvorefter han kørte hen til den næste togvogn. Vidnet og vidne 2 havde selv afgjort, at arbejdet skulle udføres på den måde. Der var ingen anden måde at gøre det på. Der har ikke været noget tilsyn fra virksomhedens side, mens de arbejdede med togvogne, hvilket de havde gjort 4-5 gange tidligere. Vidnet har truckcertifikat. Han var klar over, at der er sikkerhedsforskrifter for arbejde med truck, og at personer ikke må opholde sig i nærheden af trucken. Når man tager truckcertifikat, lærer man, hvordan en truck skal læsses. Normalt er vidnet meget opmærksom på, at der ikke opholder sig personer i nærheden af trucken. Han kan ikke forklare, hvorfor el-palleløfteren pludselig skred og faldt ned. Den var i en højde af ca. 80 cm over jorden. Han var klar over, at vidne 2 var ved siden af trucken. Efter at el-palleløfteren var faldet ned over vidne 2, sprang han ud af trucken og fik med hænderne fjernet el-palleløfteren fra vidne 2. El-palleløfteren vejer ca. 600 kg. Der har ikke tidligere været situationer, hvor gods i forbindelse med den pågældende arbejdsproces var gledet ned fra trucken.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Tiltalte, T A/S, har påstået frifindelse.
 
Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.
 
Direktør B og vidnerne vidne 2, vidne 3 og vidne 1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.
 
Der er endvidere afgivet forklaring af vidne 4.
 
Direktør B har supplerende forklaret, at virksomheden efter ulykken har lavet en konstruktion, der sikrer, at der ikke igen sker lignende uheld. Konstruktionen er godkendt af Arbejdstilsynet. Truckføreren skal sørge for, at transporten kan ske forsvarligt. Det er normalt, at de ting, der transporteres på trucken, ikke surres fast. Der er ikke tale om en arbejdsulykke, men en menneskelig fejl.
 
Vidne 2 har supplerende forklaret, at han slog hovedet ved uheldet, og han kan derfor ikke huske forløbet. Han havde ikke nogen egentlig funktion i forbindelse med el-stablerens flytning, men han må være kommet for tæt på, da el-stableren blev løftet op i togvognen. Han havde efterfølgende hovedpine, men han var på arbejde efter en uges tid, og han har fortsat arbejde ved T A/S. Han har selv truckcertifikat.
 
Vidne 3 har supplerende forklaret, at uheldet skete, da han var ved at hæve el-stableren op i togvognen. El-stableren tippede bagover og ramte vidne 2, som lige havde åbnet porten i vognen. Han har ingen forklaring på, hvorfor uheldet skete. Han havde tidligere flyttet el-stableren ca. 20 gange på tilsvarende måde. Han er fortsat sikkerhedsrepræsentant i virksomheden.
 
Vidne 4 har forklaret, at han er faglærer, og han uddanner personer til at tage truckcertifikat. Forudsætningen for at få et certifikat er, at man har et kørekort, og at man består en eksamen. Der er dels en praktisk og dels en teoretisk prøve. Eleverne lærer at håndtere trucken og sørge for, at godset på trucken er sikret. Godsets tyngdepunkt skal være midt for trucken. Eleverne undervises også i sikkerhedsregler. På de fleste trucks er der et skilt om, at man ikke må være i nærheden af en truck, der er i arbejde. Truckføreren skal sikre, at der ikke er personer i nærheden af den arbejdende truck. I den aktuelle sag kunne man godt flytte el-stableren, uden at den var surret fast, hvis den havde været løftet på den rigtige måde med den tunge del placeret mod trucken. Stableren burde ikke være transporteret på den skete måde. Det var helt tosset. Det er en relativt normal situation at flytte en el-stabler med en gaffeltruck.
 
Vidne 1 har supplerende forklaret, at den løsning, som T A/S nu har lavet, er rigtig god, og den kan godt anvendes som illustration til andre lignende arbejdsopgaver. Uheldet skete, fordi el-stableren kunne glide af under arbejdsprocessen.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at el-stableren blev flyttet på en uforsvarlig måde, da der ikke var truffet effektive foranstaltninger for at sikre, at el-stableren ikke styrtede ned.
 
Herefter og da den uagtsomhed, vidne 3 har udvist, ikke har haft en sådan karakter, at forholdet, falder uden for selskabets ansvar, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at det tiltalte selskab er fundet skyldig i tilsidesættelse af de nævnte regler.
 
Det tiltrædes, at bødestraffen er fastsat som sket.
 
Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom stadfæstes.
 
Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF