Gå til hovedindholdet

Domme

Jordudgravning uden sikring mod jordskred – Strafudmåling (høj grundbøde)

Vestre Landsrets dom afsagt den 27. april 2005 af 12. afdeling i ankesag nr. S-2906-04

Udskrift af dombogen for retten i Silkeborg

Dom afsagt den 20. oktober 2004 - SS 1.00079/2004

Anklagemyndigheden mod T A/S

Anklageskrift er modtaget den 27. januar 2004, hvor T A/S er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, jf. § 82, stk. 1. nr.1, jf. stk. 3, nr. 1 og § 86, samt arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 17, stk. 1, jf. § 57, stk. 1, jf. stk. 3 ved mandag den 15. september 2003 ca. kl. 15.53 på byggepladsen A at være ansvarlig for, at jordarbejdet med udgravning til etablering af kloak og vandafledning ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet udgravningen blev foretaget uden, at der blev gravet med passende skråningsanlæg eller foretaget afstivning eller andre sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod jordskred, hvilket bevirkede, at 2 af den mere end 2,5 meter dybe udgravnings sider skred sammen og begravede selskabets ansatte vidne 1, hvorved der var fremkaldt fare for alvorlig tilskadekomst.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte ved direktør B har nægtet sig skyldig.

Direktør B har blandt andet forklaret, at han kun kom til byggemøderne, mens vidne 3 som formand havde tilsynet med arbejdspladsen. Alle ansatte var instrueret om sikkerhed på arbejdspladsen, og der holdes sikkerhedsudvalgsmøder hver 3. måned og sikkerhedsmøder på selve arbejdspladsen. Der blev afholdt sikkerhedsmøde den 7. august 2004 og 7. september 2004. Vidne 2, som arbejdede sammen med vidne 1 og har 25 års erfaring, var sikkerhedsrepræsentant og var instrueret i, hvordan en udgravning foretages.

Virksomheden har gjort det, der efter loven kræves og ville ikke have kunnet give medarbejderne en bedre information.

Der er endvidere afgivet vidneforklaringer af vidne 1, vidne 2, vidne 3 og tilsynsførende vidne 4, Arbejdstilsynet, til retsbogen, hvortil der henvises.

Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark som mandatar for vidne 1, har ved brev af 10. september 2004 taget forbehold for et eventuelt erstatningskrav.

Rettens begrundelse og resultat

Efter vidneforklaringerne afgivet af vidne 1 og vidne 2 lægges det til grund, at udgravningen af hullet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der ikke blev foretaget sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod jordskred.

Uanset at det lægges til grund, at vidne 1 og vidne 2 var bekendt med de sikkerhedsforskrifter, som skal følges, når der foretages udgravning, kan den omstændighed, at der ikke blev foretaget foranstaltninger til sikring mod jordskred ikke anses for en så usædvanlig handling, at tiltalte af den grund kan fritages for bødeansvar. Tiltalte er derfor ansvarlig for overtrædelse af arbejdsmiljølovens regler og findes herefter skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Bøden fastsættes under hensyntagen til den fare for liv og helbred, som var forbundet med overtrædelsen.

Straffen fastsættes til en bøde på 45.000 kr. jf. arbejdsmiljølovens § 83, jf. § 82, stk. 1. nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 38 og § 86, samt bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 § 57, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, jf. § 17, stk. 1.

Thi kendes for ret

Tiltalte T A/S straffes med en bøde på 45.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Silkeborg

Tiltalte var mødt ved direktør B.

Tiltalte blev gjort bekendt med, at han ikke havde pligt til at udtale sig.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Direktør B forklarede, at han jævnligt kom på byggepladsen. Han kan dog ikke huske, hvornår han sidst var på byggepladsen. Det var vidne 3, der havde tilsynet med arbejdspladsen. Han var formand. Han er uddannet inden for arbejdsmiljøreglerne, og han instruerede sine folk. Virksomheden har et sikkerhedsudvalg, hvor der holdes møde hver 3. måned. Der blev endvidere holdt sikkerhedsmøder på byggepladsen. Hans folk var instrueret korrekt. Der var afholdt sikkerhedsmøde på arbejdspladsen den 7. august 2003 og 7. september 2003. Vidne 2 er sikkerhedsrepræsentant. Han er derfor bekendt med, hvordan en udgravning skal foretages. Virksomheden prioriterer sikkerhed meget højt.

Virksomheden har derfor gjort, hvad der var muligt. Medarbejderne var orienteret om arbejdsmiljøreglerne.

Vidne 1 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at han arbejder sammen med vidne 2. De startede med udgravningen ved 3-tiden om eftermiddagen. Der blev ikke gravet et korrekt anlæg til hullet. Det tog en time at grave hullet. De talte om, at hullet vel ikke var korrekt sikret. Endvidere var der en rendegraver et par meter fra hullet, der var i gang med at arbejde. Han stod selv i hullet, da den ene side faldt ned over ham. Den dækkede ham helt. Da han var gravet næsten fri, faldt den anden side ned over ham. Han fik brud på bækkenet. Han var sygemeldt i 3 ½ måned. Da de var i gang med at grave hullet, talte de om at grave et anlæg med passende skråning. De syntes dog, at jorden så solid nok ud. Han vidste lidt om sikkerhedsreglerne den 15. september 2003. Han har senere fået meget mere at vide om sikkerhedsreglerne. Det var vidne 3, der havde sat pinde op, hvor de skulle grave. Han er vant til at køre med gummiged, hvorfor han ikke havde gravet så mange huller før.

Den ene side af hullet var sandet, og den anden side var lerjord. Hullet så stabilt ud. Han vidste dog, at der skulle laves en 45 %’s hældning, når man gravede huller i denne dybde. Det gjorde de dog ikke, da de ville blive hurtigt færdige. Han har været sikkerhedsrepræsentant i 2-3 år. Han har været på sikkerhedskursus.

Vidne 2 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at han var med til at grave hullet sammen med vidne 1. Det var vidne 1, der stod i hullet. Hullet var ikke korrekt gravet, bl.a. fordi de skulle være hurtigt færdige. De stod og talte om at få lidt mere hældning på anlægget. Han vidste godt, hvorledes man skulle grave et sådant hul, for at det sikkerhedsmæssigt levede op til kravene. Vidne 3 var der ikke på dette tidspunkt. Han sidder i sikkerhedsudvalget og har deltaget i § 9-kurser.

Hullet var ikke korrekt gravet. De håbede på, at siderne kunne holde. Han mener ikke, at han manglede instruktion i, at han efter sikkerhedsforskrifterne kunne grave et korrekt hul.

Vidne 3 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at han er formand for arbejdspladsen. Han blev orienteret om ulykken over telefonen. Det var vidne 2, der ringede til ham. Han oplyste, at vidne 1 var dækket til i hullet. Da han kom derover, var vidne 1’s hoved kommet fri. De fik herefter vidne 1 gravet helt frit. Han gik selv rundt til alle arbejdspladserne. Det var ham, der havde sat af til udgravning af hullet. Han var ikke til stede, da de gravede hullet. Han havde dog set, da de 2 personer gravede et andet hul tidligere på dagen. Han mener, at det hul, som de gravede tidligere på dagen, var i orden, uden at han dog målte hældningen på siderne. Hans funktion er at påse, at arbejdet bliver lavet korrekt, og at arbejdsmiljøreglerne bliver overholdt. Dette bliver indskærpet flere gange over for medarbejderne. Han stopper arbejdet, når han ser noget, der ikke bliver lavet korrekt. Han har ikke før set, at en udgravning er lavet, uden sikkerhedsforskrifterne er fulgt. Der var 12-13 mand på byggepladsen, som han skulle holde øje med. Han ville have grebet ind, hvis han havde set den pågældende udgravning. Entreprisen var stram tidsmæssigt, men han havde ikke sagt til arbejderne, at de skulle tilsidesætte sikkerhedsreglerne. På sikkerhedsmødet den 7. september 2003 blev det indskærpet, at de ansatte skulle overholde sikkerhedsforskrifterne. Han mener ikke, at han er ansvarlig, da han ikke kunne holde øje med alle medarbejderne. Han har været forbi arbejdsstedet 2-3 gange i løbet af dagen.

Tilsynsførende vidne 4, Arbejdstilsynet, mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret. Vidnet forklarede, at han er bekendt med sagen ifølge politirapporten. Han har ikke selv været på stedet. Hullets karakter, som blev udgravet den pågældende dag, skal have skrå sider for at forhindre sammenstyrtning. Rendegraveren, der arbejder tæt på hullet, var også medvirkende til, at der skete rystelser, og at jorden derfor løsnede sig.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Tiltalte, T A/S, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse, dog således at citeringen af arbejdsmiljølovens § 83 og § 57, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 udgår.

Direktør B og vidnerne vidne 1, vidne 2, vidne 3 og vidne 4 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Direktør B har supplerende forklaret, at han ikke havde været på byggepladsen den pågældende dag. Han kom der ca. hver 14. dag. Ca. halvdelen af de ansatte havde deltaget i et sikkerhedskursus omkring 1999. På det aktuelle byggeri blev der holdt sikkerhedsmøder mindst hver måned, hvor han, sikkerhedsrepræsentanten vidne 2 og entrepriselederen deltog. Firmaet har et sikkerhedsudvalg, der afholder møder hver 3. måned. Vidne 1 er medarbejderrepræsentant.

Firmaet har aldrig tidligere været ude for sammenstyrtninger i forbindelse med udgravninger. Det er således ikke sket i de forudgående 30 år.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at han hele dagen havde arbejdet sammen med vidne 2. De havde tidligere på dagen foretaget en eller to udgravninger før den, der styrtede sammen. De foregående udgravninger havde ikke været som dybe som denne. Han og vidne 2 havde netop talt om, at de skulle have noget mere taget af kanterne, da sammenstyrtningen skete. Han brækkede hofterne og et ben.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at han og vidne 1 nok havde gravet andre huller den pågældende dag. Dette hul var dog dybere end de andre, og de skulle have lavet et anlæg for at sikre hullet. De undlod det for at blive hurtigere færdige. Han vidste fra sikkerhedskurser og fra sin mangeårige erfaring, hvorledes sikringen skulle have været foretaget.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han gik ca. 100 m fra udgravningen, da han blev tilkaldt, da sammenstyrtningen var sket. Han havde løbende talt med vidne 2 og vidne 1 om, at de skulle huske skråningsanlæggene i forbindelse med udgravningerne. De var ikke under et tidspres, og han havde ikke bedt de pågældende medarbejdere om at skynde sig. Vidne 4 har supplerende forklaret, at der klart ikke var foretaget de sikkerhedsforanstaltninger, der skulle have været foretaget i forbindelse med udgravningen. Skråningen var ikke sikret, og jordbundsforholdene skulle have været undersøgt før udgravningen. Den rendegraver, der arbejdede i nærheden, havde også betydning.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Bøden, der fastsættes efter arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 38 og § 86, samt bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 § 57, stk. 1, jf. stk. 3, jf. § 17, stk. 1, er af de grunde, byretten har anført, passende fastsat til 45.000 kr. som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten

Indhold

Indhold

Henter PDF