G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på fladt tag i ca. 6 m højde – Strafudmåling

Østre Landsrets dom afsagt den 29. juni 2005 af 19. afdeling i ankesag nr. S-925-05

Resumé

En ansat udførte arbejde med opsætning af el-kabler ved en tagkant, på et flat tag i 6 meters højde uden der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtningsfare.
 
Byretten idømte en bøde på 3.000 kr.
 
Landsretten forhøjede bøden til 25.000 kr., da der ikke ansås at foreligge formildende omstændigheder. Landsretten henviste herved til udmålingspraksis, fastlagt ved højesteretsdommene af 3/11 1999.

Læs Hele Dommen

Nedstyrtningsfare

Indhold

Indhold

Henter PDF