Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra stige anvendt til murerarbejde i ca. 5,5 m højde

Østre Landsrets dom afsagt den 15. marts 2005 af 21. afdeling i ankesag nr. S-243-05

Udskrift af dombogen for Københavns Byrets 40. afdeling

Dom afsagt den 26. november 2004 af Københavns Byret 40. afdeling i sag nr. 40.13848/04

anklagemyndigheden mod tiltalte T ApS

Politidirektøren i København har ved et anklageskrift af 27. maj 2004 rejst tiltale mod T Aps for

overtrædelse af Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86, for overtrædelse af § 38, stk. 1 og § 45, stk. 1, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995 og bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998 § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 for overtrædelse af § 7, stk. 1, ved den 30. januar 2003 på byggepladsen A at have udført murerarbejde på facademuren, uden at arbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte, vidne 1, stod øverst på en ca. 8 meter lang stige over 5 meter over terræn og arbejdede med isætning af mursten, uden at stigen var opstillet forsvarligt ved enten at være fastgjort eller ved at have en fodmand til at holde stige, hvorved der opstod fare for nedstyrtning og derved fare for liv eller helbred.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf af bøde på ikke under 25.000 kr.

Det tiltalte selskab har nægtet sig skyldig.

Der er afgivet forklaring af selskabets repræsentant B og vidneforklaring af vidne 1, vidne 2 og vidne 3.

Selskabets repræsentant B har om byggepladsen A forklaret, at han ikke var til stede den 30. januar 2003, da Arbejdstilsynet kom. Selskabet skulle isolere nogle boligblokke, og der skulle blandt andet blæses hulmursisolering ind. Det sker ved, at murstenene tages ud, isoleringen blæses ind, murstenene sættes på plads igen, hvorefter der syres af. Der er tale om særdeles kortvarigt arbejde.

Vidne 2, der har arbejdet 17 år i branchen, var formand på byggepladsen, og han vejledte medarbejderne, idet han hele tiden giver mesterlære. Han har vejledt både om, hvorledes stigen skulle sættes op, og om hvorledes mursten skulle sættes i. I dette tilfælde havde medarbejderen fået besked på, at der kunne foretages isoleringsarbejder i stueplan og 1. sals højde fra stige, medens der skulle tilkaldes lift for at udføre arbejder i 2. sals højde. Det pågældende arbejde foregik i underkanten af 2. sals højde, og liften var tilkaldt, da Arbejdstilsynet kom. Han har ikke set den konkrete stigemontering.

Den pågældende medarbejder fra Arbejdstilsynet, vidne 3, vurderer efter selskabets repræsentant B’s opfattelse tingene meget specielt og har ikke forstand på det, han har med at gøre. Den 25. marts 2003 udførte vidne 3 et tilpasningstilsyn og kom i den forbindelse med nogle bemærkninger i relation til brugsanvisninger for håndholdte boremaskiner, som efter selskabets repræsentant B’s opfattelse illustrerer hans manglende dygtighed.

Om fotografiet i bilag 8 B forklarer han, at det viste sted, var det eneste sted, hvor medarbejderen arbejdede på stigen i 2. sals højde. Det var i strid med arbejdsgiverens ordre, men stigen var hakket ned i jorden, så der var ingen fare. Desuden står medarbejderen ikke så højt oppe, som det er angivet i anklageskriftet. Han står på trin nr. 23 og afstanden mellem trinnene er 26,5 cm, men stigen står skråt.

Vidne 2 har forklaret, at han den 30. januar 2003 var ansat i det tiltalte selskab som førstemand. Vidnet og vidne 1 udførte isoleringsarbejde på byggepladsen A, og vidnet skulle instruere vidne 1 om arbejdet. Der skulle sættes mursten i, efter at isoleringsarbejder var udført. Murstenene skulle sættes i blandt andet i 2. sals højde, og arbejdet skulle udføres fra stige. De satte mursten i i 2. sals højde fra stige 2-3 steder. Vidnet havde lige bestilt en lift, som skulle bruges til at udføre resten af arbejdet i 2. sals højde, men liften kom først en time efter, og vidnet valgte derfor at lade vidne 1 slutte nogle arbejder i 2. sals højde af fra stige.

Stenene skulle mures i ca. 6 meter over terræn, og arbejderne foregik fra en stige, som var 10 meter lang og som kunne skydes ud. Vidne 1 havde et murerbræt i hænderne, mens han stod på stigen, og på brættet lå mørtel, en mursten og værktøj til at fuge med. Vidne 1 skulle nok bruge begge hænder til at udføre arbejdet med. Stigen stod på græs, men var banket ned i jorden. Det var i januar måned og jorden var hård, men de havde hamret huller i jorden, så stigen stod i huller, der var ca. 5-6 cm dybe. Han husker ikke, om han eller vidne 1 havde hamret hullerne, men han er helt sikker på at de havde gjort det, for det er standard. Vidnet og en kollega stod lige nedenfor stigen - ca. ½ meter fra den - mens vidne 1 kravlede op. De holdt ikke på stigen.

Forevist fotografiet i bilag 8 B forklarer han, at det er vidnet med den hvide hue og kollegaen som står tættere på stigen. Vidnet flyttede sig automatisk, da Arbejdstilsynet kom, og han havde forinden stået tættere på stigen.

Nogle gange sætter man den ene hånd ind ved vangen, når man murer fra stige - det kommer an på, hvor højt man er oppe.

Vidne 1 har forklaret, at han var på arbejde for det tiltalte selskab den 30. januar 2003 på byggepladsen A. Vidnet skulle udføre hulmursisolering, og de var ved at være færdige med arbejderne i bunden af bygningen.

Forevist bilag 8, forklarer vidnet, at det er ham, der står på stigen og han er ved at mure sten i, efter at der var sprøjtet hulmursisolering ind. Han havde mørtel og en murerske og et murerbræt med på stigen. Han holder altid fast i stigen med den ene hånd, hvis det er muligt, men man bruger begge hænder til at mure med. Samtidig kan man imidlertid have den ene arm inde under stigen. Han husker ikke, om han lige i det øjeblik havde armen inde under stigen.

Han kørte tilfældigt forbi stedet i går og han vil tro, at de arbejder, der er vist på fotografierne, foregik i 5-6 meters højde. De havde ordre hjemmefra om, at de skulle bruge lift til arbejder over 1. sals højde, men vidnets formand, vidne 2, havde ikke fået bestilt liften i tide, så den var ikke kommet, da de skulle bruge den. De ville gerne videre med arbejdet, selvom liften ikke var kommet, og vidnet udførte derfor arbejder fra stigen. Han hakker altid hul i græsset, når han sætter en stige op, og det havde han også gjort, inden han kravlede op på stigen denne dag.

Vidne 3 har forklaret, at han tilfældigvis kom kørende forbi bygningen vist i bilag 8. Han så en person stå på en lang stige og udføre noget arbejde. Stigen nåede op til 2. etages højde. Han parkerede bilen og kunne da se, at der blev udført murerarbejde fra stigen. Stigen var ikke sat fast, og der stod ingen og holdt på stigen. Det var sidst i januar måned, og der var frost og is på græsplænen, og stigen stod direkte ovenpå græsset og var ikke sat ned i jorden. Vidnet har taget billederne i bilag 8, da han kom. Det er en bygning med en høj stueetage, og manden på stigen udførte arbejde i ca. 2. sals højde. Vidnet har ikke målt den nøjagtige højde, men han vil anslå, at der var ca. 7 meter fra jorden til midt på mandens krop. Manden var ved at mure sten i, og vidnet kunne ikke se, om han brugte begge hænder. Han havde en murerske, et murerbræt med mørtel og en mursten med på stigen. To af mandens kolleger stod 5-6 meter derfra og snakkede, og vidnet bad formanden kalde ham på stigen ned. De satte sig og talte i et kælderrum, og vidnet fik at vide, at de havde arbejdet ca. 2 uger på ejendommen, og at de hele tiden havde udført arbejderne fra stige. De havde bestilt en lift, der skulle komme dagen efter.

Efter at påbudet blev givet, udformede vidnet en vejledning om arbejdernes udførelse, hvorefter arbejderne enten kunne udføres fra lift eller fra et mindre stillads. Det er forbudt at bruge stige til arbejder, der udføres over 5 meter fra jorden. Efter hans opfattelse stod manden på stigen ca. 7 meter over jorden.

Det er rigtigt, at vidnet på et efterfølgende møde med den tiltalte virksomhed flere gange sagde, at han var embedsmand.

Rettens bemærkninger

Retten lægger til grund, at vidne 1 udførte de af tiltalen omfattede arbejder. Efter vidne 1’s forklaring foregik arbejderne i 5-6 meters højde.

Vidne 2, som var formand på byggepladsen, har forklaret, at de sten, vidne 1 var ved at mure i, skulle mures i ca. 6 meter over terræn. Vidne 3 fra Arbejdstilsynet har forklaret, manden på stigen stod ca. 7 meter over jorden, og at han vil anslå, at der var ca. 7 meter fra jorden til midt på mandens krop.

På baggrund af de afgivne forklaringer finder retten det ubetænkeligt at lægge til grund, at arbejderne blev udført over 5 meter over terræn.

Det lægges efter de nævnte personers forklaringer til grund, at vidne 1 havde et murerbræt med mørtel, en murerske og en mursten med på stigen, og at han skulle bruge begge hænder til isætning af mursten.

Vidne 1 har forklaret, at han altid hakker hul i græsset, når han sætter en stige op, og at han også havde gjort det den 30. januar 2003. Vidne 2 har forklaret, at de havde hamret huller i jorden, så stigen stod i huller, der var 5-6 cm dybe. Vidne 3 har her over for forklaret, at stigen stod direkte oven på græsset og ikke var sat ned i jorden. Det er ubestridt, at ingen holdt på stigen.

Efter vidne 3’s forklaring lægger retten til grund, at stigen stod oven på jorden og ikke var banket ned.

Selvom stigen havde været banket nogle få centimeter ned i jorden, ville dette imidlertid efter rettens opfattelse ikke have været en forsvarlig opstilling af stigen for udførelse af arbejder, der foregik over 5 meter over terræn.

Som følge af det anførte, og da de af anklageskriftet omfattede arbejder ikke kan betragtes som lette arbejder, finder retten det tiltalte selskab skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes efter de i anklageskriftet nævnte bestemmelser til en bøde på 25.000 kr.

Thi kendes for ret

Tiltalte T ApS straffes med en bøde på 25.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Københavns Byrets 40. afdelings dom af 26. november 2004 (40.13848/04) er anket af T ApS med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Af Arbejdstilsynets vejledning B. 3.1.1, maj 2002, om "Brug af transportable stiger" fremgår under pkt. 4, "Brug" bl.a. følgende:

"Arbejde fra stige må normalt ikke udføres i større højde end 5 m målt fra underlaget til det trin, man står på. Det kan dog i særlige tilfælde tillades, at der udføres let arbejde i større højde, fx når en pære skal udskiftes.

Følgende arbejdsopgaver er tilladt i forbindelse med montage af betonelementer ved elementhøjde på op til 8 m:

  • Montering af topbeslag og rækværksholdere
  • Afhugning af elementer
  • Skumfugning
  • Tilstyring af elementer
  • Småreparationer.

Det er i forbindelse med vinduespolering tilladt at udføre arbejdet i større højde de steder, hvor det ikke er teknisk og/eller økonomisk muligt at udføre det fra et andet egnet teknisk hjælpemiddel.”

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af vidnerne selskabets repræsentant B, vidne 1, vidne 2 og vidne 3, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Selskabets repræsentant B har forklaret, at han ved arbejdets start gav vidne 2 besked om, at der skulle bruges lift til arbejdet i 2. sals højde. Det følger også af den normale procedure. Vidne 2 skulle selv ringe til liftfirmaet. Liften, der var bestilt, kom til stede samme dag, nok ½ - 1 time efter Arbejdstilsynets kontrolbesøg. Det er også en standardprocedure, at stigen bliver hakket ned i jorden. Vidne 2 er oplært i firmaet af bl.a. vidnet, og han er velbekendt med forholdsregler og arbejdsrutiner. Vidnet var ikke selv på arbejdsstedet den 30. januar 2003.

I forbindelse med hulmursisolering skal der udføres 4 arbejdsprocesser. Først bliver en mursten taget ud, derefter bliver isoleringen sprøjtet ind, stenen bliver sat på plads igen og til sidst bliver der afsyret. Man bruger begge hænder til opgaverne. Når der arbejdes fra stige, tager man den ene stigevange mellem armene, således at murerbrættet holdes med den ene hånd, mens der arbejdes med den anden. Også arbejdet i stueplan og 1. sals højde blev foretaget fra en stige, og fremgangsmåden var den samme.

Medarbejderen, vidne 1, stod på et trin i ca. 5,5 meters højde. Det tager ca. 1 minut at fuge en sten. De øvrige arbejdsopgaver på stigen er af tilsvarende kort varighed. Hulmursisoleringen blev foretaget på hele ejendommen. Der blev således udtaget i alt ca. 2.000 - 2.500 sten i alt. Af disse var det alene de tre sten i 2. sals højde, der kan ses på fotografiet, ekstrakten side 48, der blev udtaget fra stige. Den spand med murerbræt, der ses på fotografiet, ekstrakten side 47, er en opstilling, for der bruges ikke så meget mørtel til isætning af en mursten.

Vidne 2 har forklaret, at selskabets repræsentant B forud havde sagt, at der skulle bruges lift ved arbejde i 2. salshøjde, og det er også normalt. Han er sikker på, at stigen var banket ned i jorden. Det var sket med en murhammer, da der var frost i jorden. Murhammeren lå på jorden. Vidnet kan ikke huske, hvem der lavede hullerne til stigen. Hullerne til stigen blev ikke drøftet med Arbejdstilsynets repræsentant. Vidnet har arbejdet i mere end 10 år i firmaet og er blevet oplært af bl.a. selskabets repræsentant B. Der laves altid huller til stigen uanset højden, for at stigen ikke skal skride ud. Vidnet havde bestilt liften, fordi det sidste arbejde skulle udføres i 2. sals højde. Mens de ventede på liften, brugte de tiden til at sætte mursten i de tre huller. Vidne 1’s arbejde med fugningen skulle have været udført fra en lift, men vidnet valgte at lade dette begrænsede arbejde udføre fra stigen.

Vidne 1 har forklaret, at han brugte en murhammer til at lave huller til stigen i jorden med. Det var vidnet, der lavede hullerne. De skulle selv bestille liften, når de kom til arbejdet i 2. sals højde. De ventede ikke på liften, da de gerne ville i gang med arbejdet. De må have fået bestilt liften for sent. Vidnet murede sten i. Han skulle bruge mørtel, bræt, murske og 1 mursten til arbejdet. Han havde hånden med murerbræt på ind gennem stigen. Dette arbejde tager ca. 1½ minut. Han plejer at holde stigevangen mellem armene, således at han holder murerbrættet i den ene hånd og fuger med den anden. Foreholdt et fotografi i sagen, ekstrakten side 48, er han enig i, at det nok ikke kan lade sig gøre at arbejde på denne måde med de tre huller over stigen, der ses på husmuren. Han plejer ikke at have så meget mørtel med op til 1 sten, som der er på et andet fotografi, ekstrakten side 47. Vidnet kan ikke erindre, hvor mange sten han skulle sætte i. Han mener ikke, at han var med i arbejdet på ejendommen fra starten. Stigen blev vist sat op på samme måde, uanset den højde hvorfra arbejdet blev udført.

Vidne 3 har forklaret, at han, der var på vej til en anden opgave, standsede sin bil, fordi han blev opmærksom på, at der blev arbejdet fra en stige i uforsvarlig stor højde. Vidnet har mangeårig erfaring med bygninger og bygningsarbejde og anslog, at murerarbejdet som beskrevet i sagen foregik i en højde på ca. 7 meter regnet fra jordniveau til midt på mandens krop. Murerne fortalte, at de var i gang med at udføre noget isoleringsarbejde på ejendommen, og at der var bestilt en lift, der ville komme den følgende dag. Stigen var ikke banket ned i jorden. Det er vidnet 100 % sikker på, for det lagde han specielt mærke til. Græsplænen, hvor stigen stod, var frosthård og glat. Vidnet talte ikke med murerne om, hvorvidt stigen var gravet ned eller ej. Det var vidnet, der til sagen optog billederne på stedet med sit medbragte kamera.

Forevist et fotografi i sagen, ekstrakten side 47, forklarede vidnet, at billedet viser de arbejdsredskaber og det arbejdsmateriale, som manden på stigen havde med oppe på stigen. Stigen stod 2-3 meter fra det sted, hvor spanden er fotograferet. Det konkrete arbejde bestod i at sætte mursten i 3 huller, som det ses på fotografiet, ekstrakten side 48. Der var udtaget mursten i 3 huller, og det ene hul var vist stadig åbent, da vidnet tog fotografiet. Det var vidnets vurdering, at den konkrete arbejdssituation var sikkerhedsmæssig uforsvarlig. Hele personen var over 5 meter oppe på stigen. Det er korrekt, at der i Arbejdstilsynets vejledning fra maj 2002 om "Brug af transportable stiger" er regler bl.a. om arbejdsopgaver i forbindelse med montage af betonelementer, og at nogle arbejdsopgaver kan udføres i højder på op til 8 meter. Men situationen må vurderes konkret. Vidnet var ikke i tvivl om, at der konkret i dette tilfælde blev udført murerarbejde fra uforsvarlig stor højde. Vidnet har ikke målt højden ude på stedet, men har skønnet efter etagernes placering i ejendommen, der har høj kælder. Vidnet fik den opfattelse, at samme fremgangsmåde var anvendt af murerne andre steder på ejendommen.

Landsrettens bemærkninger

Efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at vidne 1 ved udførelsen af det murerarbejde, som tiltalen omfatter, stod på en stige i en højde af ca. 5,5 meter målt fra terræn til det trin på stigen, hvor han stod.

Det lægges som for byretten til grund, at vidne 1 havde et murerbræt med mørtel, en murerske og en mursten med på stigen, og at han under arbejdets udførelse skulle bruge begge hænder til isætning af mursten. Det er ubestridt, at vidne 1 stod på stigens 5. eller 6. øverste trin, og det må derfor udelukkes, at han under arbejdets udførelse støttede sig til stigen ved at have hånden med murerbræt ind gennem stigen, eller at han har holdt stigevangen mellem armene. Det er ubestridt, at stigen ikke var fastgjort, og at der ikke var en fodmand til at holde stigen.

Uanset om stigens ben har været anbragt i to huller udhugget i den frosne græsplæne, hvor stigen var anbragt, findes der at have foreligget en betydelig risiko for, at vidne 1 under arbejdets udførelse kunne styrte ned fra stigen med alvorlig skade på liv eller helbred til følge, hvorfor arbejdet ikke er udført på sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Det tiltrædes derfor, at tiltalens rigtighed er godtgjort og og de i tiltalen nævnte bestemmelser overtrådt. Retten har herved ikke fundet at kunne tillægge det betydning, at arbejdet har haft et meget begrænset omfang og har været

kortvarigt.

Det forhold, at murerformand vidne 2 undlod at følge selskabets repræsentant B’s besked om, at der skulle bruges lift til arbejde i 2. sals højde, findes ikke at være en handling af så usædvanlig og upåregnelig karakter, at forholdet falder uden for det tiltalte selskabs strafansvar efter arbejdsmiljølovens § 83.

Det tiltrædes herefter, at det tiltalte selskab er skyldig i tiltalen.

Det tiltrædes videre, at bøden er fastsat til 25.000 kr. i overensstemmelse med det sædvanlige udgangspunkt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven og under hensyn til den ved overtrædelsen fremkaldte fare, jf. lovens § 82, stk. 3, nr. 1.

Landsretten stadfæster herefter dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom i sagen mod T ApS stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF