G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved åben hejsefelt ifm. stilladsopstilling i 40 m højde – Strafudmåling (høj grundbøde) – Ansat frifundet

Vestre Landsrets dom afsagt den 21. december 2005 af 8. afdeling i ankesag nr. S-1318-05 og ankesag nr. S-2439-05

Resumé

T A/S havde ladet ansatte T udføre arbejde i omkring 40 meters højde i et åbent felt uden at være sikret mod nedstyrtning.
 
Byretten idømte T A/S en bøde på 40.000 kr. og T en bøde på 2.000 kr.
 
Landsretten stadfæstede byrettens dom for så vidt angik T A/S. Landsretten fandt ikke, at straffen burde bortfalde eller nedsættes, som følge af det af T A/S anførte om, at det på grundlag af branchevejledningen har været undskyldeligt, at selvskabet har misforstået de regler, som der er rejst tiltale for overtrædelse af. Landsretten udtalte, at det ved afgørelsen af, om de tiltalte er skyldige i den rejste tiltale, er det reglerne i arbejdsmiljøloven og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven, der er afgørende, idet branchevejledningen ikke har forrang for lovgivningen.
 
Landsretten frifandt T.

Læs hele dommen

Stilladsopstilling - Vestre Landsrets dom

Indhold

Indhold

Henter PDF