G� til hovedindholdet

Domme

Anvendelse af teleskoplæsser til personløft uden mandskabskurv – Arbejdsgiveransvar (instruktion, tilsyn, ikrafttræden) – Ikke abnorm handling

Vestre Landsrets dom afsagt den 8. august 2006 af 5. afdeling i ankesag nr. S-3314-05

Resumé

En ansat anvendte en teleskoplæsser der ikke var forsynet med en korrekt mandskabskurv.
 
Byretten frifandt T. Byretten lagde vægt på, at arbejdsgiveren havde stillet mandskabskurv til rådighed, som kunne have været brugt uden besvær, og instrueret i brug heraf. Herudover lagde byretten vægt på, at politiske tiltag med henblik på lovforslag skal ses på baggrund af, at det angiveligt ikke forekommer rimeligt, at arbejdsgiveren i sådanne tilfælde skal straffes for den ansattes overtrædelse.
 
Landsretten idømte en bøde på 25.000 kr. Landsretten lagde til grund,

at det må antages, at Folketinget i medfør af straffelovens § 2 med bestemmelsen har "bestemt andet" om arbejdsgiveres strafansvar i medfør af arbejdsmiljølovens § 83, end der ville følge af bestemmelsen i straffelovens § 3,
at platformen ikke var forsynet med en mandskabskurv,
at den ansatte ikke havde modtaget fornøden instruktion,
at arbejdsgiveren ikke har ført det nødvendige tilsyn, og
at den ansattes anvendelse af løfteredskabet uden mandskabskurven ikke var en så abnorm eller uforudsigelig handling at tiltalte kan frifindes. 

Læs hele dommen

Løfteredskab

Indhold

Indhold

Henter PDF