G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved stabling og nedtagning af halmballer - Strafudmåling

Østre Landsrets dom afsagt den 11. januar 2007 af 18. afdeling i ankesag nr. S-272-06

Resumé

T havde stablet halmballer i en højde af 6 halmballer. En ansat, som senere arbejdede med nedtagning af halmballerne kom til skade ved, at én af dem faldt ned over ham.Byretten idømte T en bøde på 15.000 kr. Ved bødeudmålingen blev der lagt vægt på, at T ikke tidligere var straffet.Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring at bøden blev forhøjet til 25.000 kr. Landsretten lagde vægt på, at halmballerne ikke var stablet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Endvidere lagde retten vægt på, at det ikke med sikkerhed kunne fastslås hvad der var årsagen til, at 2 halmballer faldt ned over den ansatte. Retten fandt ikke der var formildende omstændigheder efter straffelovens § 82, nr. 13, som kunne begrunde strafbortfald- eller nedsættelse.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved stabling og nedtagning af halmballer - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF