G� til hovedindholdet

Domme

Anvendelse af CE mærket automatisk afstandsrobot (adgang til farlige maskinbevægelser) - Bevis - Strafudmåling (dødsulykke, automatisk anlæg)

Vestre Landsrets dom afsagt den 5. september 2008 af 8. afdeling i ankesag S-0991-08

Resumé

T A/S havde anvendt en CE-mærket automatisk afstandsrobot i forbindelse med produktion af potteplanter. Der var uhindret adgang ind i det område af robottens konstruktion, hvor de farlige maskinbevægelser foregik, hvilket medførte at en ansat A under arbejdet ved afstandsrobotten blev klemt mellem en løftearm og et transportbånd. Den ansatte døde ca. ½ år senere som følge af sine kvæstelser.

Byretten idømte T A/S en bøde på 45.000 kr. Byretten lagde herved vægt på, at T A/S havde anvendt et teknisk hjælpemiddel, der ikke ved afskærmning eller lignende foranstaltninger var sikret mod, at personer kunne komme i berøring med farlige maskindele. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at sagen angik anvendelse af et automatisk anlæg forbundet med stor fare og på ulykkens alvorlige følge. 

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Læs hele dommen

Anvendelse af CE mærket automatisk afstandsrobot (adgang til farlige maskinbevægelser) - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF