Gå til hovedindholdet

Domme

Anvendelse af motorkædesav uden brug af værnemiddel i form af sikkerhedsstøvler - Arbejdsgiveransvar (ikrafttræden, tilsyn) - Frifindelse

Østre Landsrets dom afsagt den 18. juni 2008 af 21. afdeling i ankesag nr. S-1267-07

Resumé

En ansat foretog fældning af juletræer med motorkædesav uden anvendelse af sikkerhedsstøvler, hvilket bevirkede, at den ansatte kom til skade, da saven ramte hans ene ankel.

Byretten idømte tiltalte en bøde på 20.000 kr. Byretten lagde vægt på, at tiltale ikke havde ført et tilstrækkeligt effektivt tilsyn med, at den ansatte udførte arbejdet i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Landsretten frifandt tiltalte, idet landsretten ikke fandt at tiltalte havde tilsidesat sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4. Vedr. tilsyn blev det lagt til grund, at tiltalte førte løbende tilsyn med det arbejde, der blev udført af hans ansatte ved at køre rundt fra plads til plads, men at han den pågældende dag ikke var til stede da ulykken skete.

Landsretten fastslog endvidere, at bestemmelserne om arbejdsgiverens begrænsede ansvar i lov nr. 300 af 19. april 2006, finder anvendelse på overtrædelser begået før lovens ikrafttræden d. 28. april 2006, jf. straffelovens § 3.

Læs hele dommen

Anvendelse af motorkædesav uden brug af værnemiddel i form af sikkerhedsstøvler - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF