Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde med etablering af skotrende i ca. 4 meters højde – Stillads – Værnemiddel – Arbejdsgiveransvar (planlægning)

Vestre Landsrets dom afsagt den 18. november 2009 af 15. afdeling i ankesag S-2236-09

En ansat A i T A/S havde i november 2007 på en byggeplads arbejdet med etablering af skotrende i ca. 4 meters højde stående på ca. 0,4 meter bred planke (skotrende) uden sikring mod nedstyrtning gennem tagkonstruktionen, der bestod af spær med 1 meters mellemrum. Virksomheden gjorde gældende, at måden arbejdet blev udført på var den måde lign. arbejde altid blev udført indenfor branchen.

Byretten frifandt virksomheden, idet retten ikke fandt det godtgjort, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Landsretten ændrede byrettens dom og idømte virksomheden en bøde på 25.000 kr. Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at tagkonstruktionen bestod af spær, der var opsat med 1 meters mellemrum, og at Ansatte A, da Arbejdstilsynet kom til stede, befandt sig på selve skotrenden, som var ca. 40 cm bred, og at han arbejdede i ca. 4 meters højde. Landsretten fandt, at der under de omstændigheder burde have været truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtningsfaren, f.eks. ved opsætning af et rullestillads på under 1 meter i bredden eller opsætning af trædelag. Den omstændighed, at der var opsat spær, kunne ikke anses for en effektiv foranstaltning til at afværge fare for fald.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved arbejde med etablering af skotrende i ca. 4 meters højde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF