Gå til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Nedstyrtningsfare ved arbejde fra udhustag i ca. 4,5 meters højde tæt ved tagkanten

Østre Landsretsdom afsagt den 11. maj 2009 af 3. afdeling i ankesag S-2577-08.

Udskrift af dombogen for Grønlands landsret

Dom afsagt den 20. maj. 2008 af Grønlands Landsret i SS. nr. B 96/08

Anklagemyndigheden
mod
T ApS

afsagt sålydende dom:

T ApS er tiltalt for

overtrædelse af lov om arbejdsmiljø § 65, stk. 1 og 2 jf. § 32, stk. 1, samt bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende steder i Grønland § 48 stk. 1 og 2, jf. § 22. stk. 1 ved at arbejdet den 13. september 2007 kl. ca.14:15 på Byggepladsen, blev udført, uden at der var truffet foranstaltninger til at arbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet vidne 1 udførte arbejde i en højde af ca. 4,5 meter over terræn, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning, hvorved der var fare for liv eller helbred.

Anklagemyndigheden har påstået at tiltalte idømmes en bøde på 25.000 kr.

T ApS har påstået frifindelse.

Sagens oplysninger

Der er under sagen afgivet forklaringer af T ApS ved direktøren, vidne 1 og vidne 2.

Tiltalte ved vidne 5 har oplyst, at han er direktør i selskabet. Han leder og fordeler arbejdet, og en gang imellem er han også selv med til at arbejde. Den pågældende dag blev der malet udvendigt på en bygning i byen, den yderste blok. Der var tale om siden ind mod trapperne. Der var tre på arbejde. Tiltalte oplyste, at han ikke var til stede, da Arbejdstilsynet kom på besøg. tiltalte oplyste, at han var på vej med sikkerhedsudstyret. Tiltalte oplyste, at efter oplysningerne var en af medarbejderne hoppet op på taget som maler. Det var for at plette. Tiltalte oplyste, at han kørte op til arbejdspladsen med en sele på det tidspunkt, fordi der ikke var behov for en sele vedrørende det første arbejde den dag. Tiltalte har endvidere fortalt, at han var på vej med det faldsikringsudstyr allerede inden Arbejdstilsynet besøgte arbejdspladen. Det er dog korrekt, at han blev kontaktet telefonisk, da Arbejdstilsynet kom på besøg. Tiltalte har fortalt, at han havde aftalt med medarbejderen på arbejdspladsen om formiddagen, at han vil komme med faldsikringsudstyret til kaffetid om eftermiddagen ca. kl. 15. Tiltalte oplyste, at han ikke mener, at vidne 2 fra Arbejdstilsynet kom uanmeldt. Han mener, hvis man jokker i spinaten bliver man jagtet af Arbejdstilsynet.

Vidne 1 har forklaret, at han var på arbejde den pågældende dag 13. september 2007 for T ApS som maler. Den pågældende dag skulle der males. Først skulle der males på en stige. Så ringende vidnet til vidne 5, at de skulle bruge en sele. Men vidnet gik på trods af det op på udhustaget og gik i gang med at male. Vidnet vidste godt, at det ikke var fint.

Vidne 2 har forklaret, at han er tilsynsførende ved Arbejdstilsynet kreds Grønland. Vidnet har oplyst, at hans funktion er at foretage tilsynsbesøg på grønlandske arbejdspladser, og det sker hovedsageligt på eget initiativ. Han har arbejdet med det siden 1999. Den 13. september 2007 var der ved at blive foretaget et malerarbejde på vest facaden af en bygning, og en af medarbejderne gik på et udhus, hvor denne malede. Vidnet har oplyst, at det ikke var fuldt forsvarligt, da der ikke var brugt faldsikringssele. Vidnet har oplyst, at han målte, at arbejdet blev udført i en højde af ca. 4,5 meter over terrænet. Vidnet oplyste, at det var vidne 1, der arbejdede på taget. Vidnet oplyste, at han tog billeder af det skete, og at han tog kontakt til folk på arbejdsstedet og nedlagde mundtlig forbud mod yderligere arbejde uden faldsikringsudstyr. Medarbejderne ringede til arbejdsgiveren og bad om faldsikringsudstyr.

Følgende fremgår af skrivelse af 14. september 2007 fra Arbejdstilsynet til T ApS:

”Forbud mod arbejde på skrå tagflade ved gavl, Byggepladsen.
Arbejdstilsynet har ved vidne 2 besøgt arbejdsstedet på Byggepladsen den 13. september 2007 ca. kl. 14.15, på nævnte arbejdssted er man i gang med udvendig maleristandsættelse af nærværende bygning.
Unde tilsynsbesøget på arbejdsstedet, blev der bl.a. talt med vidne 1. Desuden blev der også talt med arbejdsgiveren vidne 5, som ankom til arbejdsstedet under tilsynsbesøget, her blev han orienteret om indholdet i nærværende forbud”.

Beskrivelse

Ved ankomsten til arbejdsstedet konstateredes det, at vidne 1 sammen med en række kollegaer, var i gang med at male vest facaden på nærværende bygning.

Vidne 1 befandt sig oppe på taget af udhuset til byggepladsen, her arbejdede han i en afstand af ca. 0,5 meter fra gavlen af bygningen.

Der var ikke etableret sikkerhedsforanstaltninger ved gavlen af bygningen, medarbejderen benyttede heller ikke faldsikringsudstyr (sikkerhedssele med line) under arbejdet på tagfladen.

Fra det omgivende underlag (gangbroen langs vest facaden af bygningen) og op til tagfoden af taget på udhuset, blev højden målt til 2,5 meter. Ved gavlen af bygningen, blev faldhøjden fra arbejdsstedet på tagfladen af udhuset og til det omgivende underlag (gangbroen mellem nærværende bygning og nabobygningen), opmålt til at være ca. 4,7 meter. Det blev vurderet at tagfladen på udhuset, har en hældning på ca. 27 grader. 

Det blev oplyst af medarbejderne, at man tidligere på dagen havde haft telefonisk kontakt til T ApS, hvor man havde bedet om faldsikringsudstyr (sikkerhedssele med line). 

Ved afslutningen af tilsynsbesøget, ankom arbejdsgiveren vidne 5 til arbejdsstedet, med sig havde han faldsikringsudstyr (sikkerhedssele med line). 

Umiddelbart efter afgivelsen af det mundtlige forbud, blev arbejdet på tagfladen stoppet.

Under tilsynsbesøget på arbejdsstedet, blev der taget fotografier.

Vurdering

I henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1348 af 15. december 2005 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder i Grønland, § 22, stk. 1, skal der, hvor der under arbejde og færdsel i højden kan være fare for fald, hvis faldhøjden er mere en 2,0 meter, træffes sikkerhedsforanstaltninger efter § 20.

Forbud

Arbejdstilsynet nedlagde på stedet mundtligt forbud mod, at udføre arbejde fra tagfladen, før der er truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger, som kan afværge med personnedstyrtningsfare i forbindelse med færdsel og arbejde på tagfladen.

Det afgivne forbud gentages hermed skriftligt.

Arbejdstilsynet vil vurdere sagen med henblik på indgivelse af politianmeldelse.

Hjemmel for forbud

  • Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005 af lov om arbejdsmiljø i Grønland § 60, stk. 2, jf. lovens § 32, stk. 1.
  • Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1348 af 15. december 2005 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder i Grønland, § 22, stk. 1.

Vejledning

Forbuddet findes fx opfyldt ved, at man anvender det faldsikringsudstyr (sikkerhedssele med line) som arbejdsgiveren ankom med under tilsynsbesøget, da der er tale om kortvarigt arbejde ved gavlen af bygningen.

Følgende fremgår af tilbagemeldingen af 9. oktober 2007 fra T ApS til Arbejdstilsynet:

”vi ved godt at vi fik selerne for sent selvom vores mester havde lovet at komme med selerne og at vi skulle vente med at tage dem på halvtagene til vi havde selerne men vidne 1 kravlede op og malende alligevel men som vi var blevet kaldt ned af vidne 2 kom vores mester med selerne og vi fik så en påbud fra arbejdstilsynet om vi ik måtte gøre det uden seler men efter vi fik selerne fik vi monteret kroge på ydervæggene og vi fik seler på og malede videre på den lovlige måde og vidne 1 har fået at vide at det gør han aldrig mere og vidne 1 ved så godt nu at han skal have seler på efter hånden.
Vi beklager fejlen der er på vores side”.

Følgende fremgår af tekst til fotoserie optaget den 13. september 2007:

”Billedtekster:
Foto nr. 1: Fotografiet viser vidne 1, befinde sig oppe på taget af udhuset til Byggepladsen, her arbejdede han i en afstand af ca. 0,5 meter fra gavlen af bygningen.

Der var ikke etableret sikkerhedsforanstaltninger ved gavlen af bygningen, medarbejderen benyttede heller ikke faldsikringsudstyr (sikkerhedssele med line) under arbejdet på tagfladen.

Foto nr. 2: Fotografiet viser arbejdsstedet, samt omgivelserne ved arbejdsstedet.

Fra det omgivende underlag (gangbroen langs vest facaden af bygningen) og op til tagfoden af taget på udhuset, blev højden opmålt til at være ca. 2,5 meter. Ved gavlen af bygningen, blev faldhøjden fra arbejdsstedet på tagfladen af udhuset og til det omgivende underlag (gangbroen mellem nærværende bygning og nabobygningen), opmålt til at være ca. 4,7 meter.

Det blev vurderet at tagfladen på udhuset, har en hældning på ca. 27 grader”

Sagen er afgjort under medvirken af domsmænd.

Landsrettens bemærkninger

Landsretten finder på baggrund af vidnernes forklaring og det dokumenterede, at vidne 1 har udført arbejdet på et udhus i en højde af ca. 4,5 meter over terræn uden, at der var blevet truffet de nødvendige foranstaltninger til, at arbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Landsretten finder herefter, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Bøde for overtrædelse af arbejdsmiljølovens regler om arbejdets udførelse, hvor der ikke er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger fastsættes som udgangspunkt til en bøde på 20.000 kr. ud fra beskyttelsesmæssige og præventive hensyn.

Landsretten har i denne sag tillagt det betydning som en skærpende omstændighed, at arbejdet blev udført i en højde af ca. 4,5 meter over terræn med en hældning på tagfladen på ca. 27 grader, hvorfor Landsretten finder, at en bøde på 25.000 kr. er en mere passende foranstaltning, jf. arbejdsmiljølovens § 65, stk. 1, jf. stk. 2, jf. 68, jf. § 32, stk. 1, og bekendtførelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder i Grønland § 48, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 4, jf. § 21, jf. § 22.

Thi kendes for ret:

T ApS, idømmes en bøde på 25.000 kr.

Udskrift fra Østre Landsrets dombog

Dom afsagt den 11. maj 2009 af Østre Landsret 3. afdeling, nr. S-2577-08

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Grønlands Landsrets dom af 20. maj 2008 (B96/08) er anket af T ApS med påstand om frifindelse, subsidiært rettens mildeste foranstaltning.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er for Østre Landsret afgivet supplerende forklaring af vidne 5 og vidnerne 1 og 2, der alle har forklaret i det væsentlige som for Grønlands Landsret.

Vidne 5 har supplerende forklaret, at han fra morgenstunden havde en aftale med de ansatte om, at han skulle komme med sikkerhedsseler ved kaffetid ca. kl. 15.00. Han forventede ikke, at der var brug for sikkerhedsseler på arbejdsstedet før sent om eftermiddagen. Han blev ringet op af sine ansatte om, at Arbejdstilsynet var på arbejdspladsen, og at han skulle komme med sikkerhedsudstyret. Han var på det tidspunkt på vej med sikkerhedsudstyret og var hos bageren for at købe kager med til de ansatte, da det var hans fødselsdag. Sikkerhedsselerne, der var værdifulde, kunne ikke opbevares på arbejdspladsen om formiddagen, da de ikke havde sikker opbevaringsplads på stedet. I 2007 var der 7-9 ansatte i firmaet. Der var 3-4 ansatte, som arbejdede på opgaven i Byen. I den modsatte ende på byggepladsen var der et stillads. De havde forinden arbejdets påbegyndelse besigtiget de steder, hvor de skulle arbejde. Visse steder i bebyggelsen var det kompliceret at etablere sikkerhed. Den facade, hvor vidne 1 arbejdede, blev sikkerhedsmæssigt klaret ved stiger og sikkerhedsseler, som fastgøres i en krog på væggen. De har i firmaet 4 sikkerhedsseler. Hver sele koster 2.-4.000 kr. Selerne holder ca. 6-7 år. Medarbejderne ved, hvordan selerne skal anvendes. På det tidspunkt havde vidne 1 været i firmaet i 3-4 år. vidne 1 havde tidligere anvendt seler. Den 13. september 2007 var de påbegyndt arbejdet i Byen omkring kl. 07.00. Da han kom til arbejdsstedet var Arbejdstilsynet på stedet.

Vidne 1 har supplerende forklaret blandt andet, at det oprindeligt var aftalt, at vidne 5 skulle komme med sikkerhedsselerne. Han havde stået på taget i 5-10 minutter, da Arbejdstilsynet kom. Han er uddannet maler. Han er vant til at arbejde på stilladser og til at anvende sikkerhedssele. Arbejdet på Byggepladsen blev afbrudt flere gange på grund af dårligt vejr. Sikkerheden på arbejdspladsen var på forhånd aftalt med vidne 5.

Vidne 2 har supplerende forklaret blandt andet, at medarbejderne på stedet fortalte ham, at de tidligere havde ringet til vidne 5 om, at han skulle komme med faldsikringsudstyr. Det var nok, fordi sikkerhedsudstyret endnu ikke var kommet, at vidne 1 var påbegyndt arbejdet på halvtaget uden at være iført sikkerhedssele.

Der er endvidere for landsretten afgivet vidneforklaring af vidne 3 og vidne 4.

Vidne 3 har forklaret blandt andet, at han, der er vidne 5’s søn, ikke er uddannet maler. Han er arbejdsmand i firmaet og var med på arbejdet i Byen. Der arbejdede 2-4 mand på stedet. Der blev ikke anvendt stillads på forsiden af bebyggelsen. De anvendte her stiger og sikkerhedsseler. Han husker den 13. september 2007, hvor han arbejdede på den anden gavl i bebyggelsen. Det var om morgenen aftalt, at vidne 5 skulle komme med sikkerhedssele til blandt andet vidne 1. Han har ikke selv set, at vidne 1 arbejdede på taget uden sele. Vidne 5 ringede omkring kl. 14.30 til ham og fortalte, at han var på vej med sikkerhedsseler. Han ved ikke, hvorfor vidne 1 ikke havde selen med fra morgenstunden.

Vidne 4 har forklaret blandt andet, at han i 2007 var ansat i T ApS. Han blev ansat i firmaet i 1999. Han ophørte i firmaet i 2008. De havde stilladser til gavlene. De brugte stiger på forsiden af bebyggelsen og skulle bruge sikkerhedsseler ved halvtagene. Det var ikke på forhånd aftalt, at vidne 5 skulle komme med sikkerhedsselerne. Han ringede om formiddagen til vidne 5 og bad ham om at komme med selerne. Vidne 1 kunne imidlertid ikke vente på, at vidne 5 kom med sikkerhedsselerne, hvorfor han gik op på halvtaget og begyndte at arbejde der uden sikkerhedssele. Vidne 1 havde dog endnu ikke fået malerspanden med op, da Arbejdstilsynet dukkede op.

Østre Landsrets begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen for Østre Landsret er det ikke godtgjort, at det ikke ville have været muligt at medtage sikkerhedsseler ved arbejdets påbegyndelse og at opbevare selerne ved arbejdspladsen, således at de var til rådighed, når sikkerhedsseler efter reglerne skulle anvendes. Herefter og af de grunde, der er anført i Grønlands Landsrets dom, findes T ApS skyldig efter anklageskriftet.

2 voterende tiltræder, at foranstaltningerne som følge af overtrædelse af bestemmelserne i anklageskriftet er fastsat som bestemt af Grønlands Landsret.

Den omstændighed, at vidne 5 var på vej med sikkerhedsseler til arbejdsstedet på tidspunktet for overtrædelsen, kan ikke føre til andet resultat.

En voterende finder efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, at der ikke foreligger sådanne skærpende omstændigheder, at der er grundlag for at fravige det normale bødeniveau på 20.000 kr.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Østre Landsret stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Grønlands Landsrets dom i sagen mod T ApS stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for Østre Landsret, dog at statskassen endeligt bærer 4.000 kr. + moms af salæret til forsvareren.

Indhold

Indhold

Henter PDF