Gå til hovedindholdet

Domme

Arbejde i jordudgravning (sammenstyrtning) – Arbejdsgiveransvar (planlægning) – Frifindelse (bevis)

Østre Landsrets dom afsagt den 27. februar 2012 i ankesag S-2077-11

Resumé

Et selskab og en virksomhedsleder, der også via et holdingselskab var eneejer af selskabet, var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven ved at arbejdet i en jordudgravning ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte arbejdede i udgravningen, som i bunden var ca. 0,60 meter bred og med en bredde på ca. 1,2 meter i toppen og en dybde på ca. 2 meter, uden at der var truffet foranstaltninger mod risikoen for sammenstyrtning, hvilket medførte at jorden skred sammen og den ansatte blev begravet under jorden.

Såvel selskabet som virksomhedslederen blev frifundet i byretten under henvisning til, at retten efter bevisførelsen ikke fandt, at udgravningsdybden oversteg 1,70 meter, ligesom der var foretaget sædvanlige undersøgelser af jordbundsforholdene. På denne baggrund fandt retten ikke, at anklagemyndigheden havde løftet bevisbyrden for at der kunne ske domfældelse. Anklagemyndigheden ankede dommen for så vidt angår selskabet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Læs hele dommen

Arbejde i jordudgravning (sammenstyrtning)  - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF