G� til hovedindholdet

Domme

Svejserøg (effektiv udsugning) - Ventilation - Svejsning – Arbejdsgiveransvar (planlægning)

Vestre Landsrets dom afsagt den 14. maj 2012 af 11. afdeling i ankesag S-2912-10

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, idet virksomheden ved 6 arbejdspladser ikke havde etableret en mekanisk udsugning, der effektivt fjernede svejserøgen. Der blev svejset under anvendelse af højtryksventilation og åndedrætsværn, men der blev konstateret svejserøg som ikke blev fjernet ved alle 6 arbejdssteder.Byretten domfældte i henhold til anklageskriftet og lagde vægt på vidneforklaringer om, at der blev foretaget svejsning ved de 6 omhandlede arbejdspladser under anvendelse af ventilation efter højtryksprincippet placeret på svejsepistolen, lige som alle 6 ansatte under svejseprocessen anvendte en turbomaske. Det blev ligeledes lagt til grund, at der på alle 6 arbejdssteder var tydelig svejserøg, som ikke blev opfanget af udsugningsmundstykket, men passerede forbi de ansattes turbomaske.

Byretten lagde endvidere vægt på, at det var muligt at placere en lavtryksudsugning ved arbejdspladsen.Byretten fastsatte straffen til en bøde på 20.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten henviste til rapporten, ”Arbejdsmiljø ved svejsning” fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd og Arbejdstilsynets At-vejledning D.2.16 om svejsning, skæring i metal og kravet i bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001, om faste arbejdssteders indretning, § 35 stk. 1, om mekanisk udsugning, der så vidt muligt skal fjerne forureningen fra det sted, hvor den udvikles. Landsretten lagde til grund, at kravet som udgangspunkt ved svejsning på faste arbejdspladser, skal opfyldes ved brug af lavtryksudsugning ved den enkelte arbejdsplads.

Landsretten bemærkede, at anvendelse af personlige værnemidler må anses som subsidiær. Landsretten anså det for bevist, at der på de arbejdspladser, der var omfattet af tiltalen, var muligt at etablere lavtryksudsugning, der kunne anvendes ved de arbejdsprocesser, som blev udført på gerningstidspunktet, og som effektivt ville kunne fjerne den sundhedsskadelige svejserøg og ozon, som har kunnet skade helbredet for såvel den medarbejder, som konkret udførte svejsearbejdet, som øvrige medarbejdere, som opholdt sig i eller passerede gennem hallen, idet indtil en tredjedel af røgen, ikke blev opfanget af udsugningen.

Læs hele dommen

Svejserøg (effektiv udsugning) - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF