Gå til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Anvendelse af gaffeltruck til personløft

Østre Landsrets dom afsagt den 19. juni 2012 S-3589-11.

Udskrift af dombogen for retten i Odense

Dom afsagt den 16. november 2011

Rettens nr. 1-4623/2011

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Anklageskrift er modtaget den 7. september 2011.

T A/S er tiltalt for

overtrædelse af lov om arbejdsmiljø § 45, stk. 1, jf. § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 2 jf. § 86 og bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 5, stk. 1 jf. § 23, stk. 1, nr. 1 jf. stk. 3, ved at der under arbejdet den 30. august 2010 med at nedtage nogle reoler på Adresse A, blev anvendt en gaffeltruck på en måde, som ikke var sikkerhedsmæssigt fuld forsvarlig, idet Vidne 2 stod på en palle, der var påsat gaflerne af en truck og blev sænket ned fra ca. 4 meters højde, uagtet gaffeltrucken ikke var indrettet til persontransport, hvorved han under nedsænkninger fik fingrene i klemme mellem gaffelslæden og trucktårnet med alvorlig personskade til følge.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde.

T A/S har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Direktør, vidne 1 har forklaret, at man kan anerkende de faktiske omstændigheder, men ikke at T A/S er ansvarlig for disse. Arbejdet blev udført af Vidne 2 og Vidne 3, der begge har truckcertifikat og hermed er fuldt ud bekendt med sikkerhedsforskrifterne for arbejdet med truck. Virksomheden havde specifikt lejet en lift til brug for arbejde med nedtagning af reolerne, og virksomheden har altid gået op i, at sikkerheden blev overholdt, herunder at det rigtige udstyr blev brugt. De to medarbejdere fik arbejdsopgaven af en værkfører. Så vidt han ved, viste værkføreren dem opgaven i det lokale, der var tale om. Det var også værkføreren, der havde rekvireret liften. Det var måske en ekstraordinær arbejdsopgave, men processen i opgaven var helt bekendt. Han ved ikke, hvor trucken er hentet fra, men de har mange trucks på virksomheden. Begge medarbejdere har vist erkendt, at det var deres egen fejl, og at de vidste, at det var forkert, at bruge trucken på den måde, som de gjorde.

Vidne 2 har forklaret, at han og vidne 3, skulle tage hylder ned fra et lager. Lageret skulle bruges til andet formål. Det var værkføreren, der gav dem opgaven. Beskeden var, at de skulle rydde lagerrummet, fordi der skulle sættes maskiner op. Netop den opgave har han ikke haft før, men det er en "lige til" opgave, og værkføreren gav dem ikke nærmere instruktioner. For at nå de højere siddende hylder, satte de i et "dumhedens øjeblik" en palle på en truck og brugte trucken til, at løfte ham op med. Vidnet stod således på pallen, mens Vidne 3 styrede trucken. De ved begge godt, at man ikke må stå på gaflen, når den betjenes. Vidnet baksede lidt med nogle traverser, men blev klar over, at det var for dumt. Han satte en hånd på truckens tårn lige på den plade, der er påsat, hvor tårnet hæver sig, idet han fik ubalance ved bakning. Han fik 4 fingre klemt af herved. De blev syet på igen. Den ene duer ikke, og de andre har nedsat funktion. Han blev først efter ulykken bekendt med, at der var lejet en lift til arbejdet. Opgaven var, at de skulle tage reoler ned, og de løste den. De havde trucken med fra starten. Han tror ikke, at de nævnte for værkføreren, at de havde taget trucken med, men de skulle bruge trucken under alle omstændigheder, også selvom de havde haft en lift.

Vidne 3 har blandt andet forklaret, at han fik opgaven med at tage lagerreoler ned, efter at vidne 2 var startet og havde bedt om hjælp. Som han husker det, tog de en truck og lagde en palle på gaflen, som vidne 2 kunne stå på. De har begge truckcertifikat og ved, at det er i strid med sikkerhedsforskrifterne. Vidne 2 stod på pallen, der var hejst op. Vidne 2 bad om at blive kørt ned. Han sænkede gaflen, til vidne 2 sagde stop og bad om at blive kørt op igen. Vidne 2 havde klemt fingrene.

Vidnet havde, da han fik opgaven, fået at vide af værkføreren, at det var nødvendigt, at han hjalp, og at det var en opgave, der hastede. Da han kom for at hjælpe med opgaven, var trucken der allerede, og vidne 2 havde allerede brugt den. Reolerne var måske 3 ½ meter høje, og hvis trucken var hævet 1 ½ meter, kunne de nå de øverste hylder. Han var ikke bekendt med, at der var en lift til formålet. Liften var ikke i lokalet eller på den adresse, hvor de tog reolerne ned. Den adresse, hvor de tog reolerne ned, lå måske 500 meter fra, hvor virksomheden ellers har til huse. Han var ret ny i virksomheden og kunne ikke huske telefonnummeret, da han efter ulykken skulle kontakte virksomheden. Efter vidne 2´s uheld kom der en sakselift til adressen, og han fortsatte selv med at arbejde. Han ved ikke, hvorfor de tilsidesatte sikkerhedsforskrifterne, men de har nok tænkt, at de gerne ville være hurtigt færdige.

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten lægger efter forklaringerne til grund, at både vidne 2 og vidne 3 havde truckcertifikat og var fuldt bekendte med, at det ikke var sikkerhedsmæssigt forsvarligt eller i overensstemmelse med reglerne for anvendelse af truck at stå på pallen, der var anbragt på gaflerne af trucken, og at de på trods heraf gjorde det, fordi det var en nem og hurtig løsning. Retten lægger endvidere til grund, at den opgave de udførte, blev opfattet som enkel og ligetil at gå til.

Retten lægger efter vidne 1´s forklaring tillige til grund, at virksomheden havde lejet en lift til brug for arbejdet. Efter vidne 2 og vidne 3´s forklaringer, var de dog ikke bekendte hermed, ligesom liften ikke var til stede ved eller i det lokale, hvor reolerne skulle tages ned. Det må imidlertid lægges til grund, at de ville kunne få liften stillet til rådighed for arbejdet.

Retten finder, at tiltalte som arbejdsgiver er ansvarlig for at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt, jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1. Imidlertid finder retten, at arbejdsgiveren konkret må antages at have opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4, jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Retten lægger i den forbindelse vægt på, at der var tale om en enkel opgave som ikke måtte antages at kræve tæt instruktion og opsyn, at begge de ansatte havde truckcertifikat og ikke var i tvivl om, hvordan trucken måtte benyttes, ligesom de ikke var i tvivl om, at deres benyttelse af trucken var i strid med sikkerhedsforskrifterne. Herefter frifindes tiltalte.

Thi kendes for ret

T A/S frifindes.

Statskassen betaler sagens omkostninger.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Afsagt den 19. juni 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling, S-3589-11

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Odense Rets dom af 16. november 2011 er anket af Anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, vidnerne 2 og 3, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte v/ vidne 4 har supplerende forklaret blandt andet, at arbejdet med nedtagning af reolerne blev udført på Adresse A. Han ved ikke, hvor sakseliften befandt sig på ulykkestidspunktet. Virksomheden har også til huse på Adresse B der er beliggende 450-500 meter fra Adresse A. Medarbejderne er vant til at køre bl.a. med gaffeltrucks mellem Adresse A og Adresse B.

Vidne 2 har supplerende forklaret blandt andet, at han blot var på afprøvning i virksomheden, da ulykke skete. Han fik opgaven af værkføreren på Adresse B. På det tidspunkt var vidne 3 ikke til stede. Vidne 3 var vist nok på Adresse A, da han kom med trucken til Adresse A. Værkføreren kom vist nok til stede mens de udførte arbejdet. Da ulykken skete, havde de været i gang med opgaven i ca. 1 time. De skulle udtage traverser i ca. 2 meters højde, hvor han blev løftet op med trucken. Umiddelbart før ulykken blev han klar over, at opgaven ikke kunne udføres med trucken, hvorfor han bad vidne 3 hejse sig ned. Derefter skete ulykken. Han vil ikke udelukke, at Ansat A var den værkfører, som gav ham opgaven. Den værkfører, som eventuelt var på Adresse A, mens de arbejdede på opgaven, har ikke set, at de benyttede trucken. Lige før ulykken skete, ville han have tilkaldt en yderligere mand til at udføre opgaven. Da ulykken skete, var sakseliften ikke på Adresse A. Han har fået 114.000 kr. i erstatning. Han havde arbejdet på virksomheden i 2-3 uger, da ulykken skete.

Vidne 3 har supplerende forklaret blandt andet, at han befandt sig på Adresse B, da han af en værkfører blev bedt om at hjælpe Vidne 2 på Adresse A. Han kørte vist nok i egen bil straks til Adresse A, hvor vidne 2 var i gang med arbejdet. Der var en truck, som vidne 2 benyttede på Adresse A, til opgaven. Det var en hasteopgave. Der var ingen andre muligheder end at bruge trucken eller kravle på reolerne. Ulykken skete ca. 20 minutter efter, at han var kommet til Adresse A. De har begge truckercertifikat, og de vidste godt, at den måde, de udførte arbejdet på var i strid med reglerne. Nogenlunde samtidig med at Falck kom og hentede Vidne 2, ankom der en bil med sakseliften. Værkføreren vidste ikke, hvordan de udførte arbejdet. Værkføreren, som gav ham opgaven, er Ansat A. Både vidnet og vidne 2 var nye i firmaet, og de kendte ikke hinanden i forvejen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter forklaringerne fra vidne 2 og vidne 3 sammenholdt med forklaringerne fra vidne 1, og vidne 4, kan det lægges til grund, at T A/S som arbejdsgiver ikke har givet vidne 2 og vidne 3 nærmere instruktion om arbejdets udførelse. T A/S har heller ikke fortalt Vidne 2 og Vidne 3 om den sakselift, som sikkerhedsmæssigt forsvarligt kunne være anvendt til udførelse af arbejdsopgaven med nedtagning af reoler i mere end 3 meters højde på Adresse A, ligesom liften heller ikke var til stede hvor reolerne skulle nedtages.

Hermed findes T A/S at have overtrådt lov om arbejdsmiljø § 45, stk. 1, jf. § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, jf. § 86 og bekendtgørelsen nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 5, stk. 1 jf. § 23, stk. l, nr. 1, jf. stk. 3. Under hensyn til grovheden ved lovovertrædelserne og de alvorlige følger som ulykken har medført for vidne 2, findes straffen at burde fastsættes til en bøde på 40.000 kr.

Thi kendes for ret

Byrettens dom ændres, således at T A/S straffes med en bøde på 40.000 kr.

Tiltalte skal betales sagens omkostninger for begge retter.

Indhold

Indhold

Henter PDF