G� til hovedindholdet

Domme

Gennemstyrtningsfare ved tagarbejde - Arbejdsgiveransvar (instruktion, tilsyn)

Vestre Landsrets dom afsagt den 15. november 2013 i ankesag V.L. S-1191-13

Resumé

Et selskab med 13 ansatte var tiltalt for, at arbejdet med oplægning af tagplader på en byggeplads ikke blev udført på en sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, idet en ansat stod på et tag tæt på en åbning i 4 meters højde, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod faren for gennemstyrtning. Selskabet nægtede sig skyldig under henvisning til, at den ansatte havde det korrekte sikkerhedsudstyr til rådighed og var instrueret i brugen heraf.

Byretten fandt selskabet skyldigt i overtrædelsen og anførte, at den omstændighed, at den ansatte var blevet instrueret om at anvende sikkerhedsline og –net i denne sag ikke fritog tiltalte fra at sørge for at sikkerhedsforholdene var fuldt forsvarlige og at føre et effektivt tilsyn med arbejdet udførelse. Retten lagde herved vægt på, at selskabets ledelse dagen før overtrædelsen var vidende om, at arbejdet ikke kunne udføres forsvarligt, da der stod så mange genstande i bygningen, at sikkerhedsnettet ikke kunne monteres korrekt, og at man til trods herfor ikke havde kontakt med den ansatte eller på anden måde sikrede sig, at arbejdsforholdene blev bragt i orden. Bøden blev fastsat til 35.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretten dom og henviste til, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hvorved der var fremkaldt fare for personskade. Dertil kom, at arbejdsgiveren var vidende om, at arbejdet ikke kunne udføres forsvarligt inden genstandene i hallen blev flyttet, samt at han ikke efterfølgende kontaktede den ansatte for at sikre sig, at forholdene var bragt i orden, og at han heller ikke førte tilsyn med arbejdet inden Arbejdstilsynet ankom. Landsretten fandt derfor ikke, at selskabet havde opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4.

Læs hele dommen

Gennemstyrtningsfare ved tagarbejde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF