G� til hovedindholdet

Domme

Sammenstyrtning af stålkonstruktion – Arbejdsgiveransvar - Strafudmåling (alvorlig personskade)

Østre Landsrets dom afsagt den 23. januar 2013 i ankesag Ø.L. S-2010-12

Resumé

Et selskab var tiltalt for i januar 2009 at have udført arbejde med at fjerne afstivning fra en stålkonstruktion uden at have truffet effektive foranstaltninger til sikring mod sammenstyrtning, hvilket medførte, at stålkonstruktionen styrtede sammen, hvorved 2 ansatte pådrog sig alvorlig personskade.

Byretten fandt selskabet skyldigt og henviste til, at arbejdet med at fjerne afstivningen skete, uden at selskabet ved henvendelse til den for stålkonstruktionen ansvarlige projektleder havde sikret sig, at fjernelsen af afstivningen kunne ske uden risiko for, at konstruktionen styrtede sammen. Byretten fastsatte en bøde på 40.000 kr., bl.a. under henvisning til, at to ansatte, der opholdt sig på konstruktionen, pådrog sig knoglebrud ved sammenstyrtningen.

Landsretten stadfæstede byrettens dom under henvisning til, at der ikke forelå en klar aftale om fjernelsen af afstivningen mellem totalentreprenøren, det tiltalte selskabs projektleder samt T2’s byggeleder, og til, at fjernelsen af afstivningen kan have været den udløsende faktor for ulykken. Landsretten fandt bødestraffen passende udmålt.

Læs hele dommen

Sammenstyrtning af stålkonstruktion - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF