G� til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Afmontering af vinduer

Østre Landsrets dom afsagt den 8. december 2014 af Østre Landsrets 9. afdeling i ankesag nr. S-1627-14

Udskrift af dombogen for retten i Odense

Dom afsagt den 7. maj 2014

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

T A/S er tiltalt for

overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 4, jf. § 86, og bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse § 4, og § 13, nr. 1, jf. § 30, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3,

ved den 20. august 2013 på byggepladsen B som arbejdsgiver at have undladt at sikre, at arbejdet med demontering af facadevinduet blev planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet lærling vidne 1 under arbejdet fjernede en vertikal klemliste mellem to facadevinduer, uden at det forinden var sikret, at det andet facadevindue var sikret mod at falde ud når den fælles klemliste blev fjernet, alt hvilket bevirkede, at facadevinduet faldt ud og ramte Vidne 1, der derved pådrog sig alvorlig personskade.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der har været afgivet forklaring af tiltalte ved direktør K og vidnerne Vidne 1, Vidne 2, Vidne 3 og tilsynsførende T.

Forklaringerne er lydoptaget i medfør af retsplejelovens § 711 og er gengivet i retsbogen.

Af rapport om politiets undersøgelse af ulykkesstedet fremgår:

"Uheldsstedet er en arkade på ca. 160 kv2 mellem stormagasinets bygning samt dets  lille sidebygning ud mod gaden, i tættere bebygget område ved gågaden i byen. I arkaden var belægningen af sand. Hele siden på den lille bygning samt stormagasinets store bygning ud mod arkaden bestod af store glasfacader a 205x320 cm og 440 kg stykket. I den lille bygning stod værktøj, kasser samt mange arbejdsredskaber, da man var ved at sætte stedet i stand. Loftet i arkaden var åbent uden loftplader, således at man kunne se Rockwool, plast og ledninger hænge ned. Flere af glasfacaderne ved den lille bygning var fjernet. De andre sad fast via nogle store aluminiumslister med skruer i. Der stod en frontlæsser med påmonteret vacuumpumpe midt i arkaden.

Uheldsstedsundersøgelsen viste, at frontlæsseren stod med fronten skrot mod stormagasinets sidebygning, retning syd. Frontlæsseren var påmonteret en vacuumpumpe med sugekopper til at flytte glas med. Sugekopperne sad på en af de mange glasfacader og det lignede, at man skulle til at løfte den ud. *billede 1*.

På højre side af frontlæsseren lå en stor, knust glasfacade, der var væltet ned imellem de to bygninger, men støttede på frontlæsserens højre hjulsæt *billede 3*.

aluminiumslisten fra glasset stod i klemme imellem glasset og frontlæsseren *billede 5*.

Underfacaden lå en aluminiumsstige *billede 6*.

Der var blodløbere og blodspor ned ad glasset på den side, hvor det støttede op ad frontlæsserens hjul. *billede 5*.

De omtalte fotos har været forevist.

Der har været fremlagt politiattest af 19. marts 2014 fra Odense Universitetshospital, hvor Vidne 1 blev undersøgt den 20. august 2013 kl. 08.42. Om objektive fund fremgår:

"Patientens skade er kraftigt blødende i skadestuen og ikke nærmere undersøgt. De er nedenstående objektive fund er fra operationen samme aften:

1)   Stor bløddelsskade i albuebøjningen

2)   Albuearterien er overskåret

3)   2 ud af 3 nerver til underarmen er overskåret (nervus medianus og nervus radialis)

4)   Hånden bleg

5)   brud på den distale del af overarmen

6)   brud på spolebenet oppe ved albuen

7)   albueleddet gået lidt af led"

Om varige men fremgår af politiattesten, at graden af handicap er usikker, ligesom det er usikkert, om Vidne 1 kan fortsætte med tungt arbejde.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges til grund, at der skete en ulykke, som beskrevet i tiltalen, og at ulykken medførte alvorlig personskade på Vidne 1.

Det lægges endvidere til grund, at Vidne 1, der var 19 år og lærling, var uerfaren med at arbejde med så tunge ruder, hvilket han ikke havde prøvet, før han startede på den pågældende byggeplads dagen før ulykken skete.

Det lægges endeligt til grund, at ulykken skete i forbindelse, at der skulle fjernes to ruder med en vægt på ca. 440 kg., der havde en fælles vertikal klemliste, men ikke yderligere vertikale klemlister, idet ruderne både til højre for disse to ruder og til venstre herfor allerede var fjernet.

Efter de forklaringer, der er afgivet af direktør K og de erfarne medarbejdere Vidne 2 og Vidne 3 samt af Vidne 1, må retten også lægge til grund, at de sikkerhedsmæssige problemer, der opstår i netop denne situation, ikke var drøftet nærmere i tilknytning til arbejdet, hverken forud for at arbejdet gik i gang eller under udførelsen, og heller ikke, da Vidne 2, umiddelbart før ulykken skete, ifølge sin egen forklaring gik for at hente klodser til at sikre den rude, der herefter faldt ned over Vidne 1. Idet tiltalte ikke har sikret sig, at også uerfarne medarbejdere var klar over de særlige sikkerhedsmæssige problemer, der kan opstår i netop denne situation, sammenholdt med, at arbejdet med så tunge ruder kan være farligt, har tiltalte ikke fået tilrettelagt, planlagt eller udført arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hvilket er uagtsomt, og tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 60.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 4,jf. § 86, og bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse § 4, og § 13, nr. l, jf. § 30, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3. Der er lagt vægt på, at der skete alvorlig personskade og på virksomhedens størrelse.

Thi kendes for ret

Tiltalte T A/S skal betale en bøde på 60.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Odense

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Direktør K forklarede, at der var 19 ansatte i virksomheden i august 2013. Blandt de kompetencer, som virksomheden har udviklet, er udskiftning af ruder i den størrelse, der blev arbejdet med, da ulykken skete. Det er en ret almindelig rutineopgave at udskifte og demontere ruder af den type. Arbejdsgangen er en standardproces. Udskiftning af ruder med en vægt på 400-500 kg udføres af deres almindelige montører, der har erfaring og rutine. Kunden kunne godt gå til en almindelig tømrer med sådan en opgave, hvis tømreren havde prøvet det før. Man skal anvende en maskine med sug til at fastholde så tunge vinduer.

Det udstyr, der blev anvendt ved byggepladsen B den 20. august 2013 var lejet, de er ikke selv i besiddelse af det, det var en lille frontlæsser og et sug med 6-8 sugekopper med en sugestyrke op til 600 kg. Han kan ikke sige om der skulle en autorisation til at anvende maskinen, Vidne 3, som styrede den, har kort til at køre de forskellige maskiner. Arbejdet var påbegyndt 1-1½ uge før ulykken skete, der var gjort forberedelser, men selve processen med at udskifte vinduerne var startet op dagen før ulykken.

Montørerne, Vidne 3 og Vidne 2, har været ansat i virksomheden i henholdsvis 5-6 år og 12-13 år. Det er gode betroede medarbejdere. Det er deres daglige arbejdsområde, de har flere års erfaring og er fortrolige med at arbejde med sug. Vidne 1 var ikke en af deres faste medarbejdere, han var tømrerlærling hos et andet firma. De havde brug for en tredje mand. Vidne 1 startede mandag den 19. august 2013. Det var Vidne 3 og Vidne 2, der havde kontakten til Vidne 1. Han kendte selv Vidne 1 fra tidligere. Fredagen forinden kørte han en instruktion med Vidne 3, som var sjakbajs, og byggeformanden om, hvordan arbejdet skulle foregå. Den konkrete instruktion ude på arbejdsstedet blev varetaget af Vidne 2 og Vidne 3. De havde en grundig snak på instruktionsmødet, hvor han pointerede, at der kun var Vidne 3, der måtte køre maskinen. Han var lidt bekymret over at opgaven skulle udføres i en ret smal passage, hvor de var på 5-6 meter mellem to bygninger, der var ikke megen plads til at køre med en stor maskiner, han sagde til sine folk, at de skulle lade være med at køre hinanden ned. På mødet talte de om, at der kom en lærling, der skulle have en grundig og fornuftig instruktion til arbejdet. Onsdagen før de gik i gang bad de Stormagasinet om, at sende en mail til de andre entreprenører på pladsen om, at der ikke måtte ikke være andre til stede, når de udskiftede ruder, hvilket Stormagasinet gjorde. Han var ikke bekymret over selve processen med at udskifte ruder, det er ikke kompliceret.

Han kom først til stede, da ulykke var sket. Han talte kort med Vidne 2 og Vidne 3 om, hvad der var sket, der var mange chokerede mennesker, der blev tilbud psykologhjælp, hans fokus var på medarbejderne. Virksomheden fik et strakspåbud, som blev efterlevet. Han havde møde med Arbejdstilsynet samme dag på pladsen, hvor de gennemgik hele sagsforløbet. Han spurgte Arbejdstilsynet, hvad virksomheden kunne have gjort anderledes, men det kunne de ikke svare på. Han foreslog selv, at male sikringsbrikkerne røde, det syntes Arbejdstilsynet var en god ide. De har efterfølgende kun brugt røde sikringsbrikker.

Den indvendige del vinduerne havde en kasseprofil. Udenpå sad der nogle mellemlister, så en termorude, så en skrueliste og så en kosmetisk afdækningskappe. De gennemgående lodrette skruelister holder vinduet, der er skruelister på alle 4 sider. Hvis de fjernes, og man ikke gør noget, vil vinduet falde ud. En gennemgående lodret liste er med til at holde 2 ruder. Man skal altid have lister i 2 sider eller i top og bund for at sikre ruderne, ruden skal som minimum have fat i 2 sider. Der er en lille forskel på, om man demonterer eller nymonterer. Han er nødt til at sige ja til, at de har en instruktion om, at hver gang man fjerner en liste, der holder en rude, skal man anbringe sikringsbrikker. De har givet deres medarbejdere instruktion om det. Medarbejderne har papirer liggende i deres biler, hvor de også har manualer til produkterne, hvor det er anvist, hvordan man monterer og demonterer.

Han kan ikke svare på, om det står i deres sikkerhedsinstruks, at man, når man fjerner en liste, skal anbringe sikringsbrikker. Man kører sugemaskinen op ad ruden for at få fuld kontakt og slår suget til, der er et manometer, der angiver trykket. Når suget sidder fast, kan man tage de sidste skruer ud, det begynder man ikke inden da.

Ugen før havde de forberedt arbejdet, de kosmetiske lister var taget af, han ved ikke, om top og bundlister også var blevet demonteret, men det kan godt have været gjort.

Når maskinen kunne suge op til 600 kg var det for at være sikker på, at det kunne holde, det krævede overkapacitet af suget, når der skal køres rundt i en smal passage. Fremgangsmåden er ganske almindelig, det er den måde man gør det på i branchen, det kan ikke gøres anderledes.

Virksomheden har udstukket instruks til medarbejderne, om at de skal anbringe sikkerhedsbrikker, når de fjerner lister. Der er ikke nogen sikkerhedsinstruks på, at der altid skal anbringes sikkerhedsbrikker, når de har fjernet en liste, eller om det først er, når den tredje liste fjernes. Når man har de 2 gennemgående lodrette lister, så er det en tilstrækkelig sikring. Man vil nok kunne anbringe en sikringsbrik, når man fjerner en vandret liste, men så længe man har 2 befæstigelser er det tilstrækkeligt til at fastholde ruden. Han kan ikke svare på, om det står i sikkerhedsinstruksen, han har informeret sin sjakbajs, og så har vedkommende ansvar for at det bliver gjort.

Forsvareren oplyste, at det ikke bestrides, at Vidne 1 blev påført alvorlig personskade.

Vidnet Vidne 1 forklarede behørigt formanet, at han var tømrerlærling hos et andet firma og lejet ud til T A/S. Han havde været lærling siden 26. marts 2012, hvor han lavede almindeligt tømrerarbejde, herunder monterede almindelige standardvinduer. Han havde ikke prøvet den størrelse vinduer før eller arbejdet med den størrelse sug. Han har prøvet mindre sug til at løfte vinduer på omkring 50 kg. En af T A/S folk skulle holde ferie, de skulle bruge en mand, og han blev spurgt om han ville. Det sagde han ja tak til, for at prøve noget nyt. Han startede i byen dagen før uheldet, hvor han mødte op på virksomhedens adresse. Vidne 2 kom og hentede ham i en firmabil, og de kørte sammen til byen. Han talte ikke med andre i virksomheden. Han har tidligere talt med Direktør K, han havde tidligere arbejdet for virksomheden med nogle kviste. Han havde fået at vide, at der skulle pilles nogle vinduer ned, han havde ikke fået instruktioner af sin mester. På turen spurgte vidnet ind til tingene og Vidne 2 fortalte lidt om, hvad der skulle ske, resten ville de tage efterhånden. Vidne 2 oplyste, at der var nogle ruder, der skulle ud, og at de skulle de bruge sug, nogle ruder skulle i en container, og nogle skulle byttes rundt. Han mødte Vidne 3 på byggepladsen. De kiggede rundt, og så gik de i gang med at afmontere nogle lister, de ryddede op. De begyndte med at afmontere ruder ved middagstid. Han havde fået at vide, at ruderne vejede 440 kg, så han skulle ikke stå foran dem. Ruderne skulle ud og drejes rundt i luften, og de måtte ikke heller ikke stå under ruderne, det var enten Vidne 2 eller Vidne 3, der sagde det. Han fik at vide, at han ikke måtte fjerne alle skruerne i de lodrette lister, der holdt glasset, der skulle sidde 3 tilbage for at holde fast i ruden. Ved halvdelen af ruderne var listerne fjernet i top og bund, og den sidste halvdel afmonterede de alle vandrette lister, for ikke at skulle bruge tid på det, når de kom med sugekoppen. Derfor fjernede de alle skruer undtagen en i midten og en i toppen og en i bunden. Både han, Vidne 2 og Vidne 3 fjernede top- og bundlister, så der var kun de lodrette tilbage. Han tog primært de nederste lister af. Både Vidne 2 og Vidne 3 afmonterede også vandrette lister. Fjernelse af vandrette lister og af skruer i de lodrette med undtagelse af 3 blev gjort i samme arbejdsgang. De monterede ikke sikkerhedsbrikker på det tidspunkt.

Hans opgave med sikkerhedsbrikkerne, var at sætte en på ruden ved siden af hele tiden. Han satte dem i bunden, han ved ikke, om nogen havde til opgave, at sætte en i toppen. Han fik at vide, at han skulle holde sig til den nederste og hjælpe med at sætte sugekoppen på. Han fik ingen andre sikkerhedsinstruktioner, end dem, som han har fortalt om.

Vidnet blev forevist en fotomappe, og forklarede om foto 1, at de manglede de 2 ruder, den som sugekoppen sidder på og den til højre for. Der var sikringsklods på den rude, som sugekoppen holdt, den havde han sat på dagen forinden. Han satte selv suget til, og når han var sikker på, at den holdt fast i ruden, tog han sikringsklodsen af. Han havde også sat en sikringsklods i bunden på ruden til højre, den der faldt ned over ham. Det gjorde han, inden han gik i gang med at fjerne den lodrette liste. Da han havde sat sikringsklodsen, talte han med Vidne 3, der sad i frontlæsseren. Vidne 2 var i gang med at stille en wienerstige op, da de skulle op for at have skruerne af den lodrette liste. Vidne 2 var på vej op af stigen, da han var nogle trin oppe, vendte han rundt og gik ned igen. Vidne 2 kunne ikke finde sin skruemaskine, eller det vil vidnet skyde på, for det er den Vidne 2 plejer at gå efter, den bliver væk for ham en gang imellem, vidnet opfattede det som om, at Vidne 2 havde glemt sin skruemaskine, men han ved det ikke, Vidne 2 gik uden at sige noget. Vidne 3 og vidnet stod og talte sammen. Vidnet havde sin skruemaskine liggende lige ved siden af, så han tog den og kravlede i god tro op på stigen, de skulle jo ikke stå og kigge hele dagen. Han begyndte at afmontere skruer nedefra og kørte opad. Der var kun 3 skruer tilbage i den lodrette liste, da han nåede toppen, var der kun en skrue tilbage, og den skruede han ud og satte sin skruemaskine i lommen. Da han så kiggede op, kunne han se, at ruden var på vej ud af karmen. Vidne 3 sad på frontlæsseren og kiggede på ham. Vidne 3 sagde ikke noget til vidnet om, at han ikke måtte kravle op, han hverken sagde noget eller reagerede. Inden vidnet kravlede op på stigen, sikrede han sig, at der sad sikringsklodser i bunden, han havde selv sat den på. Han regnede med, at der sad en sikringsklods i toppen i højre side. Han ved ikke, hvem der havde til opgave at sætte sikringsklodser i toppen. Han havde ikke fået nogen instruktion om, hvordan han skulle gøre i forhold til den sidste rude, når der kun var to tilbage, og der ikke var flere lodrette lister. De talte ikke om, at der skulle anbringes en sikringsklods i toppen. Han kan ikke svare på, hvem der havde afmonteret listen i toppen, det kan have været dem alle 3.

Det blev gjort den første dag, da alle toplisterne skulle af.

Foreholdt "Beskrivelse af hændelsesforløbet op til min arbejdsskade" (underbilag til bilag 19), bekræftede vidnet, at han hørte Vidne 3 råbe: "hvorfor fanden er den rude ikke sikret", da ruden begyndte at vælte ned over ham. Der skulle have været sat en sikringsklods på oppe i højre hjørne af ruden. Han mener, at når de stod med 2 ruder tilbage, var det Vidne 3 og Vidne 2, der skulle klare det, da de havde prøvet det før og vidnet ikke havde. Det er korrekt, at hvis den, der havde demonteret de øverste vandrette glaslister havde sikret ruden med en sikringsklods, var uheldet aldrig sket. Han kunne godt sige sig selv, at der skulle sidde noget, men det var ikke noget han tænkte over. Der var ingen, der havde sagt til ham, at der skulle anbringes en sikringsklods foroven.

Hans arm har det stadig skidt, han kan ikke ret meget.

Forevist fotomappen, foto nr. 2, forklarede vidnet, at det var den stige, som han stod på og væltede ned fra. Det sidste han så, var, at ruden væltede, og han hørte Vidne 3 råbe, hvorfor den ikke var sikret. Da han kom til bevidsthed igen, sad han med ruden ned over benene, men det kunne han ikke mærke.

Han råbte til Vidne 3 og Vidne 2, at de skulle løfte ruden væk, og det gjorde de. Han kravlede ud under ruden. Da han kiggede ned af sig selv, kunne han se, at ruden havde skåret ham i armen.

Han har arbejdet med ruder før, men ikke i den størrelse. De vinduer, han har arbejdet, med har været med fastmonteret glas. Han har haft et løst glas i hånden, men det vejede maks. 50 kg. Nå man sætter hele vinduesrammer i, sættes de ind i hullet, og den sikres med klodser/kiler og skuer.

Der var ingen grund til at sætte sikringsbrikker på foroven, da de arbejdede om mandagen. En rude skal være fæstnet på 2 sider, det må gerne vandret og lodret. De fjernede ikke de lodrette lister, før der var sat sug på. Han spurgte selv Vidne 3 og Vidne 2 ind til de forskellige ting, da han er nysgerrig, det han ikke spurgte om, fortalte de ham. Han forstod processen, og hvad der skulle ske. Han var ikke i tvivl om, i hvilken rækkefølge tingene skulle ske. Vidne 3 sad hele tiden på frontlæsseren, vidnet og Vidne 2 gik ved siden af hinanden, de talte sammen om ruderne og hjalp hinanden.

Vidne 2 er før gået uden at sige noget for at hente noget værktøj. Alt var som med de andre ruder, inden vidnet kravlede op på stigen. Da han var på vej op af stigen vendte han sig om, da kiggede Vidne 3 på ham. Vidnet så ikke om Vidne 3 kiggede på ham, da han skruede de sidste skruer ud, for da kiggede han på det, han lavede. Situationen var lidt atypisk, da der kun var de 2 ruder tilbage i midten, så der var ikke lister fra begge sider, men kun fra en, og det havde han ikke tænkt på. Han var opmærksom på og havde respekt for, at var tungt glas, de arbejdede med. Han havde fået at vide, at han skulle klare sikringsklodsen forneden, og det havde han gjort.

Foreholdt at det af en rapport fra afhøringen af ham den 5. september 2013 (bilag 8, side 5), bl.a. fremgår, at han forklarede, at da han startede på pladsen, var der kun monteret lodrette lister, forklarede vidnet, at det må politiet have misforstået, der var både lodrette og vandrette lister på, da han kom, halvdelen af de vandrette liste var pillet af, de gjorde det færdigt. Det er hans opfattelse, at Vidne 2 skulle have sikret ruden foroven, inden de gik hjem den første dag for at sikre den til næste dag. Man monterer sikkerhedsbrik på samme måde uanset om det er foroven eller forneden.

Foreholdt at det af samme rapport (side 3) fremgår, at han da forklarede, at da den sidste rude ikke ville blive holdt af nogen lodret liste, var det nødvendigt at sikre den med en midlertidig klods foroven, da listen var fjernet tidligere, forklarede vidnet, at det er noget han ved nu, men det var ikke noget han vidste eller tænkte over den gang, den erfaring havde han ikke.

Han havde selv samme dag sat en klods forneden på ruden til højre for den, som han satte sug på, der kan godt have siddet en fra dagen før.

Vidnet Vidne 2 forklarede behørigt formanet, at han havde været på byggepladsen ugen før for at gøre klar til at pille glasruder ud. Han har ikke lavet andet i 13 år, man kan godt kalde ham specialist. Der er ikke noget særligt i arbejdet, det særlige er, at ruderne er så tunge, selve arbejdsopgaven er ikke forskellig fra at sætte glas i et almindeligt vindue, men man skal selvfølgelig være mere opmærksom, når ruderne er så tunge. Sikkerhedsinstruktioner var der talt om med vidnets makker, og så taler de om det ude på pladsen. Han ved ikke, om virksomheden har en sikkerhedsinstruktion om det arbejde. Han arbejdede sammen med Vidne 3. Det er Vidne 3 der tager beslutningerne ude på pladsen, han er en sjakbajs. Da de stod på pladsen snakkede han med Vidne 1 og Vidne 3 om, hvordan arbejdet skulle udføres. Der skulle sug på, og når der er sug på, er ruden sikret. Vidne 3 kørte maskinen, vidnet og Vidne 1 skulle være med til at støtte ruden, når de tog den ud af selve rammen. Det var det, der blev snakket om vedrørende sikkerhed, og de skulle selvfølgelig være opmærksomme, fordi det var glas, de arbejdede med. Han havde afmonteret listerne i top og bund og sat brikker i bunden ugen før. De arbejdede ikke med listerne i top og bund dagen før ulykken, han kan dog ikke udelukke, at han kan have glemt et par stykker ugen før. Han satte ikke sikkerhedsbrikker på foroven, det var ikke nødvendigt. Det var ikke noget han havde diskuteret med Vidne 3. Han satte selv sikkerhedsbrikker på i bunden.

Da uheldet skete, var der 2 ruder ved siden af hinanden, og hul til begge sider. Den ene rude var sikret med sug og den anden rude var sikret med en lodret liste ind mod den rude, der var sikret med sug, og med 2 brikker i bunden. Der var sat 2 brikker i bunden over det hele. Det er ikke i orden, at der kun var sat sikringsbrikker i bunden. Han var på vej hen for at hente brikker til at montere i toppen. Det skulle gøres, inden den lodrette liste blev skruet af, man kunne godt have gjort det noget før, men ruden var sikret. Da han forlod pladsen for at hente brikker, stod Vidne 1 med en stige. Vidne 1 skulle til at skrue den lodrette liste af, men Vidne 3 sagde, at det måtte han ikke. Så sagde vidnet til Vidne 1, at han godt kunne skrue af, indtil der var 3 skruer tilbage, imens gik vidnet over for at hente brikker til at sætte på i toppen. Han sagde ikke, at det var det han gik efter. Der var mere end 3 skruer i listen, for det var en liste vidnet havde glemt, det så han, da han kom hen til den. Vidne 1 fik løsnet alle skruerne, og så faldt ruden ud.

Opgaven var ikke kompliceret. Det er sædvanlig procedure, at man fjerner de vandrette lister i top og bund. Det gør alle i branchen. Det kan holde. Der skal være 3 skruer til at holde en rude l i toppen, l i bunden og 1 midt på.

Vidne 1 forstod de instrukser, de gav ham. Han var en kvik ung mand. Da de gik hjem om mandagen, var ruden fæstet med den lodrette liste og med brikker i bunden. Det var vidnet, der havde sat brikkerne i bunden af ruden, ikke Vidne 1.

Vidnet Vidne 3 forklarede, at han var sjakbajs. Han havde en samtale med Direktør K om fredagen, hvor de gik det hele igennem, og vidnet fik nogle sikkerhedsinstrukser, han kan ikke huske dem ordret. De ved hvordan de skal udføre deres arbejde, og hvordan man sikrer ruder. Direktør K var bekymret for, om de kunne komme til at køre hinanden ned inde i passagen, han kan ikke huske andet. Vidnet så Vidne 1 på pladsen dagen før ulykken, han vidste, at Vidne 1 var lærling. De gik igennem alt hvad der skulle foregå, de tog det lidt ad gangen. Han kan ikke dissideret huske, hvad der blev sagt, men han sagde til Vidne 1, at han skulle have hjelm på, og hvad han måtte løsne og ikke løsne. De fortalte Vidne 1, at der var nogle ruder, der skulle udskiftes, og at andre skulle genbruges. Når de satte sug på fortalte de Vidne 1, at nu måtte han pille den og den liste af. Vidne 2 havde været nede ugen før og fjerne alle de vandrette lister. Vidne 1 skulle kun beskæftige sig med de 2 brikker, der sad i bunden, og de lodrette lister. Proceduren var, at der skulle sug på, og så skulle trykket tjekkes, inden de lodrette lister kunne tages af.

Det var den instruktion Vidne 1 fik.

Da uheldet skete, stod der 2 ruder tilbage ved siden af hinanden med hul til begge sider. Der var sat sug på den ene rude, og de 2 ruder var fæstnet med en lodret liste og brikker i bunden. Vidnet var bekendt med, at der ikke var brikker i toppen, det var bevidst, men de skulle sættes på, inden den lodrette liste måtte tages af. Brikkerne skulle sættes i toppen af den rude, som der ikke var sug på. De nåede ikke at sætte brikker i toppen. Vidnet sad i liften med front mod Vidne 1, Vidne 1 var ved at løsne den lodrette liste. Vidnet sagde til ham, at han ikke måtte, og Vidne 1 stoppede. Lige netop den liste var fuldskruet. Vidne 1 sagde, at ruden var fuldskruet, så Vidne 2 lavede en kontraordre og sagde, at Vidne 1 godt kunne skrue skruer ud til der sad 3 skruer i, som de havde gjort ved de andre ruder. Da Vidne 2 havde sagt det, gik han, vidnet går ud fra, at Vidne 2 skulle hente de brikker, der skulle på foroven.

Forevist fotomappen (bilag 3), forklarede vidnet, at der bag vidnet stod en tømrer på en stige og rykkede i "skørt", vedkommende var ikke en af deres, vidnet drejede sig og kiggede bag ud vedkommende. Det næste han hørte var, at der blev sagt: "wao", han drejede hovedet og så, at Vidne 1 var på vej ned med ruden. Han nåede ikke at sige noget, han hoppede af liften. Vidne 1 må have løsnet alle skruerne. Vidnet er sikker på, at listen var fuldskruet.

Han ved ikke, hvorfor Vidne 1 fjernede alle skruerne.

Der var ingen grund til at instruere vidnet i at tage ruder ud og udskifte dem. Han har arbejdet i faget i 19 år. Han ved godt, hvordan han skal gøre. Vidnet er sikker på, at Vidne 1 forstod det, som han fik fortalt. Han kendte ikke Vidne 1 i forvejen, han havde hørt om ham, han vidste godt, at det var Vidne 1, der kom. De skulle have haft en anden med, men skulle have ferie, det var en svend. Vidnet og Vidne 2 har arbejdet sammen i 5-6 år.

Vidnet Tilsynsførende T forklarede, at hun er tilsynsførende i Arbejdstilsynet. Hun besigtigede stedet, den dag ulykken var sket. Hun er kemiingeniør og har arbejdet i produktionsvirksomheder og været byggeansvarlig. Hun har en generel kompetence, men kører en del i bygge/anlægsbranchen.

Man kunne have undgået ulykken ved at anvende sikringsbeslag. Vinduet er tungt og kan stå selv, hvis det ikke bliver påvirket udefra. Når man fjerner listerne, skal de erstattes af sikringsbeslag. Normalt skal der være 2 sikringer i toppen og 2 sikringer i bunden. Hun vil som udgangspunkt sige, at ruderne var sikret med en lodret liste og med sikringsbeslag i bunden. Det udløsende var, at der var 2 ruder med hul til begge sider. Der skulle have været sikringsbeslag monteret lodret i toppen og 2 i bunden. Ulykken skete, fordi ruden ikke var sikret i toppen.

Selve arbejdet er ikke kompliceret, men det er farligt, fordi elementerne er så tunge, og derved skærpes kravene til arbejdsgiveren. Man skal lave en særskilt arbejdspladsvurdering og sikre sig, at den bliver formidlet ud til de ansatte. Arbejdsgiveren har nok ikke følt den instruktionspligt over for de 2 erfarne montører, men hun tror ikke, at den unge mand, der kun havde været i arbejde på stedet fra dagen i forvejen, har fået de helt rigtige instruktioner. Om instruksen er skriftlig eller mundtlig er ikke det væsentlige, bare instruktionen er forstået, så kan det ved tilsyn fra arbejdsgiverens side konstateres, om de ansatte følger de givne instruktioner, så arbejdet bliver udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Odense Rets dom af 7. maj 2014 er anket af T A/S med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har endelig påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af vidnerne Vidne 1, Vidne 2, Vidne 3, Direktør K og Tilsynsførende T, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Vidnet Vidne 1 har supplerende forklaret blandt andet, at han, da de ankom til arbejdspladsen, fik besked om, at hans opgave blandt andet var at sætte sikringsbrikker på i bunden af ruderne. Der blev ikke anbragt sikringsbrikker i toppen af ruderne. Når en rude var sikret ved hjælp af såvel en vandret som en lodret sikringsbrik, ville ruden være sikret. De gjorde ikke noget særligt for at sikre arbejdspladsen, da de sluttede arbejdsdagen om mandagen. Der var på dette tidspunkt kun to ruder i vinduespartiet, der manglede at blive afmonteret. Disse ruder var sikret ved den lodrette liste og ved de to sikringsbrikker i bunden af ruderne. Da de mødte op på arbejdspladsen den næste dag, blev der ikke tale om, at de skulle forholde sig på en særlig måde, når de fjernede de to sidste ruder. Grunden til, at det gik galt var, at den næstsidste rude kun var sikret med en sikringsbrik i bunden, således at den ikke var tilstrækkelig sikret, da den lodrette liste blev løsnet. Der var kun tre skruer tilbage til at holde den lodrette liste oppe, da de gik i gang med at afmontere de sidste to ruder. Vidne 2 var begyndt at gå op ad stigen for at skrue den lodrette liste af, men da han var et par trin oppe ad stigen, standsede han, gik ned igen og forlod stedet.

Vidnet og Vidne 3 talte lidt om, at Vidne 2 nok havde glemt sin skruetrækker, hvorefter vidnet kravlede op ad stigen for at fjerne listen. Vidne 3 så, at vidnet kravlede op ad stigen. Han begyndte med at løsne den nederste skrue. Efter at han havde løsnet den tredje og sidste skrue, fjernede han listen og hæftede sin skruetrækker til bukserne.

Herefter bemærkede han, at ruden havde løsnet sig fra oven. Han prøvede at skubbe sig væk fra ruden, som han vidste, var meget tung. Han blev ramt af ruden, hvorefter han ikke husker mere, før han kom til bevidsthed igen. Han sad med ruden over benene. De skulle være to personer på gulvet, når ruden blev fjernet med sugekopperne. Han så ikke efter, om der var en sikringsbrik øverst på ruden, før han skruede den lodrette liste af. Han er senest blevet opereret for en måned siden. Han har fortsat smerter i armen.

Vidnet Vidne 2 har supplerende forklaret blandt andet, at han i den forudgående uge havde afmonteret de vandrette lister, ligesom han havde fjernet skruer i de lodrette lister, således at der kun var tre skruer tilbage i hver liste. Der var dog nogle af de tværgående lister, som stadig havde alle skruer i. Herudover havde han sat sikringsbrikker på i bunden af ruderne. De sætter aldrig sikringsbrikker på i toppen af ruderne. Det var en helt standardmæssig opgave. På turen til byen talte han ikke så meget om arbejdsopgaven med Vidne 1. Da de ankom til arbejdspladsen, talte de om, hvordan opgaven skulle løses. Vidnet har arbejdet sammen med Vidne 3 i 3-4 år. Vidne 3 kørte med maskinen, mens vidnet og Vidne 1 stod på hver side af maskinen med en stige, hvorefter de fjernede de lodrette lister på hver side af ruden. Da de nåede til de sidste to ruder, gik han hen for at hente nogle sikringsbrikker til at placere i toppen af ruden. De talte ikke sammen herom. Den resterende lodrette liste var en af de lister, hvor han ikke havde fået skruet nogle af skruerne ud. Han sagde derfor til Vidne 1, at han måtte skrue skruer ud, ind til der var tre skruer tilbage. Der er i alt 15 - 20 skruer i en liste.

Vidnet Vidne 3 har supplerende forklaret blandt andet, at han var sjakbajs på opgaven. Det var Vidne 1, der sagde, at den omhandlede liste var fuldskruet. Der har nok have siddet 10- 15 skruer. Vidnet sagde til Vidne 1, at han ikke skulle skrue skruerne ud, men Vidne 2 sagde, at han godt måtte skrue ud, indtil der kun var tre skruer tilbage. Han gik ud fra, at Vidne 1 ville gøre, som han fik besked om. Så snart Vidne 2 gik, havde vidnet vendt sig bort for at se, hvad tømreren lavede.

Vidnet Direktør K har supplerende forklaret blandt andet, at instruktionen om fredag forinden navnlig havde fokus på det forhold, at der var tale om en smal passage. Hans bekymring gik på risikoen for påkørsel. Han talte ikke med Vidne 3 om processen for afmontering, da det var en sædvanlig proces. De følger typisk de anvisninger, som producenten for produktet har udarbejdet. Anvisningerne er samlet i en produktmappe. Der skal minimum være to sikringsbrikker i forbindelse med afmontering.  Der er ingen særskilte instrukser for det tilfælde, hvor der skal fjernes den næstsidste rude i et vinduesparti. Uerfarne medarbejdere går altid sammen med erfarne medarbejdere ved løsningen af en opgave.  I dag anvender de røde sikringsbrikker. De sikringsbrikker, som de anvendte tidligere, var også synlige. Strengt taget er det ikke nødvendigt, at en rude er sikret på flere sider, men der er en øgt risiko, hvis en rude kun er sikret på en side.

Vidnet Tilsynsførende T har supplerende forklaret blandt andet, at det var virksomheden selv, der oplyste, at de normalt sikrede ruderne ved to sikringsbrikker foroven og to i bunden af ruden. De kunne konstatere, at denne procedure ikke var blevet anvendt ved løsningen af den konkrete opgave.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Bødestraffen findes passende udmålt.

Thi kendes for ret

Byrettens dom i sagen mod T A/S stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF