G� til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Gennemstyrtning på tag

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. maj 2014 af 11. afdeling i V.L. S-1791-13

Udskrift af dombog fra retten i Aalborg afsagt 3. juli 2013

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

T A/S er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, jf. § 86, og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 1, nr. 1, jfr. stk. 3, for overtrædelse af lovens § 38, stk. 1, og bekendtgørelsens § 38, stk. 6, ved den 7. februar 2012 på byggepladsen B at have udført arbejde uagtet at dette ikke foregik på en sikkerhedsmæssigt fuld forsvarlig måde, idet vidne 1 under arbejde med inspektion af bygningens tag færdedes på ikke trædesikre bølgeeternitplader uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod gennemstyrtning, hvorved vidne 1 trådte igennem taget og styrtede ca. 5,5 meter ned til det omgivende underlag med alvorlig personskade til følge.

Påstande

Anklagemyndigheden har ned lagt påstand om en bøde på 40.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

T A/S v/ direktør P, og vidnerne vidne 1 og tilsynsførende H har forklaret som gengivet i retsbogen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges til grund som ubestridt, at der var tale om en arbejdsulykke med alvorlig personskade, da vidne 1 trådte gennem et tag og styrtede ca. 5,5 meter ned.

Direktør P har forklaret, at vidne 1 og dennes kollega var sendt ud på byggepladsen for at besigtige taget og derved tage stilling til, hvad der skulle bruges af materiel, herunder stillads.

Vidne 1 har forklaret, at han og kollegaen dels skulle vurdere arbejdets omfang, dels påbegynde arbejdet med at tage tagplader ned, og at de havde tænkt sig at afmontere tagpladerne fra liften, og at han under denne afmontering trådte ud på taget og styrtede ned.

Tilsynsførende H har forklaret, at han på pladsen fik oplyst, at de ansatte skulle påbegynde arbejdet med afmontering af tagplader.

Der er divergerende opfattelser mellem arbejdsgiver og vidne 1 af, hvad den konkrete arbejdsopgave bestod i. Retten finder under disse omstændigheder, at tiltalte ikke i tilstrækkeligt omfang har givet konkret instruktion i eller ført tilsyn med, hvordan denne konkrete arbejdsopgave kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 40.000 kr. jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. l, nr. l, og stk. 2, jf. § 86, og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 1, nr. l, jf. stk. 3, for overtrædelse af lovens § 38, stk. 1, og bekendtgørelsens § 38, stk. 6.

Thi kendes for ret

T A/S skal betale en bøde på 40.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Aalborg

Direktør P forklarede, at han er tømrermester og direktør i firmaet. Han har haft firmaet i 41 år. Han har mellem 10-20 ansatte, hvilket svinger. De skulle lave en stormskade på et spejderhus. Den pågældende dag var opstarten. Taget skulle skiftes, og bygningen skulle stives af. Hans formand A havde forinden set stedet og givet tilbud på opgaven. Vidne 1 blev sendt til stedet med en kollega. Vidne 1 har været ansat tømrersvend i 20/22 år. Begge var dygtige og erfarne ansatte. De fik at vide, at de skulle tage en teleskoplift med, se stedet og afvente, at formand A kom, til en drøftelse af hvordan det skulle gribes an, bl.a. hvor meget stillads, der skulle bruges, og hvilket grej der skulle med. Stilladset skulle sættes op den dag. Vidne 1 og vidne 2 gjorde ikke, som de fik besked på, men gik i gang med at pille taget ned. Der ligger altid seler i liften, også den pågældende dag. Vidne 1 havde ikke sele på. Alle ansatte er instrueret i anvendelse af sikkerhedsudstyr, og der sker i firmaet løbende opsummering. Hans ansatte gjorde på egen hånd noget de ikke havde fået besked på. Vidne 1 er stadig en betroet medarbejder. De har ikke diskuteret episoden.

Vidne 1 forklarede, at det er korrekt, at han har været ansat i firmaet i 20 år og er en erfaren tømrer. Han var sendt til stedet for, at demontere nogle tagplader, da der skulle nyt tag på. De skulle køre til stedet og få et overblik over opgaven, hvad den bestod af, hvad der skulle bruges - også af hjælpemidler - herunder stillads og tilgangsforhold. De foretog selv en vurdering af opgaveløsningen. Hvilket er helt som vanligt. De tog en lift med, hvilket de havde aftalt inden. De ville afmontere pladerne fra liften, da der ikke var andre muligheder. Alle er informeret om brugen af lift, herunder også brugen af seler, hvilket er en selvfølge. Der var seler i liften den pågældende dag, hvilket der altid er. De gik med det samme de ankom i gang med at afmontere pladerne fra liften. Han havde ikke seler på. Han trådte ud af kurven med det ene ben. Han trådte ved siden af en tværgående lægte og faldt ned. Han trådte ud, fordi han lige ville have en ekstra plade med ned. Han burde have flyttet liften først. Han har været sygemeldt i 7 måneder og synes ikke, han har mén. Han brækkede skulderen og 4 ribben. Foreholdt sin forklaring til politiet, bilag 1.2, side 2, 3. afsnit, husker han i dag ikke, om der var sele i liften. Kutymen er, at man tager seler med til en lift, det er der talt om i firmaet. Han erindrer ikke om formand A kom til pladsen, før de gik i gang, men de havde talt med ham forinden. De ville afmontere hele taget fra liften.

Da de blev sendt til spejderhuset, var det med besked om både at få et overblik og for at påbegynde arbejdet.

Tilsynsførende H forklarede, at han har været ved Arbejdstilsynet siden 2007. Han ankom til byggepladsen, hvor formand A var sammen med vidne 2. Vidne 1 var kørt på sygehuset. Der stod en teleskoplift med kurv, og det blev påvist, hvor vidne 1 var faldet igennem. Liften var kørt væk, men stod fortsat på pladsen. Man skal blive i liften, og kan man ikke det, skal der laves gangbro eller lignende, så man ikke falder ned. Ved brugen af seler forholder man sig til, hvad producenten anfører. Der var ikke seler til stede på byggepladsen. Alle kiggede efter seler, der ikke fandtes. Han fik at vide, at arbejdet indebar en tagudskiftning. Vidne 2 fortalte, at de var i gang med en tagudskiftning og skulle vurdere, hvordan det skulle gribes an. Han oplyste også, at der ikke var givet instruktion i sikkerhed omkring det. Han gav på stedet et påbud om sikring mod gennemstyrtning. Han ved ikke, hvordan man ville efterkomme påbuddet. Ansvaret for selernes tilstedeværelse er arbejdsgiverens. Når to ansatte sendes til en plads for at påse hvordan et arbejde skal gribes an, kræver det instruks i, hvordan det gøres sikkert. Som han blev oplyst, havde de fået at vide, at de var sendt til en tagudskiftning. Sikring mod gennemstyrtning kunne være en gangbro. Sikringen kunne også have været, ikke at forlade kurven.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Påstande

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysninger

T A/S har den 11. april 2005 vedtaget en bøde på 25.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljøloven for at have undladt at foretage forsvarlig sikring mod nedstyrtning.

Forklaringer

Direktør P og vidnerne vidne 1 og tilsynsførende H har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er endvidere afgivet forklaring af vidne 2, formand A og arbejdsmiljørådgiver T.

Direktør P har supplerende forklaret, at han ikke personligt var involveret i at tilrettelægge arbejdsopgaven. Det var formand A, der har mange års erfaring, der stod for det. Der ligger altid seler i lifterne. Han har aldrig oplevet, at selerne ikke var der. Der afholdes instruktionsmøder hver tredje måned, hvor alle medarbejderne er med. Der er en sikkerhedsrådgiver, arbejdsmiljørådgiver T, tilknyttet virksomheden. Arbejdsmiljørådgiver T deltager i disse møder. Medarbejderne ved, at de skal have seler på. Vidne 1 har været på teleskoplæsserkurser. Formand A var på vej over for at give dem instrukser om selve arbejdets udførelse. Indtil han kom, skulle vidne 1 og vidne 2 opsætte stillads. Han har ikke drøftet sin forklaring med arbejdsmiljørådgiver T. Der ligger mapper med sikkerhedsinstrukser i bilerne og i skurvognene. Taget på den pågældende bygning var i meget dårlig stand. Tagpladerne var forvitrede og skulle skiftes helt, og bygningen skulle stives af. Det arbejde, der skulle udføres, var en helt sædvanlig opgave.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at de om morgenen havde talt om, at de skulle bruge liften til at afmontere pladerne, da pladerne ikke var til at gå på. Han kan ikke huske ordret, hvad der var blevet sagt. Der var ikke tale om, at de skulle afvente, at formand A kom på pladsen for at give instruktion. Det er helt sædvanligt, at han selv vurderer, hvordan arbejdet skal udføres. Den pågældende opgave var ikke speciel. Han så ikke noget problem i at gå i gang med opgaven. Der var ikke tale om, at der skulle opsættes stillads i forbindelse med nedtagning af tagpladerne, eftersom de skulle bruge liften, hvor de kunne stå i kurven og demontere pladerne. Han husker ikke, om selen var med i liften. Selerne er normalt i liften, og de har også seler liggende på værkstedet. Han er nu raskmeldt. Han er godt klar over, at man skal have sele på, når man arbejder i kurven. De havde måske været på pladsen en time, da uheldet skete. Han har ikke været på specielle kurser i sikkerhed. De kan altid rette henvendelse til arbejdsmiljørådgiver T, der står for at lave arbejdspladsvurderinger. Han synes, at der er fokus på sikkerheden i virksomheden. Han havde været inde i bygningen, der har en stor afstand mellem både spær og lægter. Han havde kun det ene ben ude af liften.

Tilsynsførende H har supplerende forklaret, at det var oplysningerne fra tilskadekomnes makker og arbejdslederen på stedet, der gav ham indtryk af, at der ikke var givet tilstrækkelig instruktion. De oplyste, at de havde været i virksomheden længe og derfor godt vidste, hvordan arbejdet skulle udføres. Arbejdslederen forklarede, at vidne 1 ikke havde fået at vide, hvordan arbejdet konkret skulle udføres. Der er normalt en taske med sikkerhedsudstyr i kurven eller i kabinen. Arbejdsgiveren skal sikre, at udstyret er tilstede. Han fik oplyst, at byggelederen havde været på pladsen nogle dage i forvejen, men ikke den pågældende morgen, hvor arbejdet gik i gang. Han læste de spørgsmål op, som fremgår af rapporten. Han kan ikke huske, om han talte med tilskadekomnes makker og arbejdslederen hver for sig. Han har ikke haft kontakt til dem efterfølgende.

Vidne 2 har forklaret, at han er uddannet bygningssnedker. Han har arbejdet for tiltalte i 6½ år. De mødte klokken 7 den morgen som altid. De havde vist en anden opgave først. Og det var lyst, da de kom til spejderhytten. De havde en bil og den selvkørende lift med. De havde fået tildelt arbejdsopgaven af formand A og skulle over at se på den. Det er normalt, at de selv vurderer, hvordan arbejdet skal udføres. Der skulle skiftes tag, og de havde liften med for at se, om den kunne nå. Han kan ikke i dag huske, om de skulle gå i gang med arbejdet eller blot vurdere arbejdet. De havde nok været på pladsen i ½-1 time, da uheldet skete. Formand A skulle komme senere, men han mener ikke, at de skulle vente på, at han kom, før de gik i gang med at tage pladerne af. Han tror ikke, at de havde været inde i bygningen. Han mener ikke, at de havde seler med. De kørte op med liften, og da de var deroppe, besluttede de at tage nogle plader med ned. De var begge to i kurven, men han nåede ikke at reagere, da vidne 1 trådte ud på taget. Det var lovligt at demontere pladerne fra liften, hvis de havde haft selerne på. Dem er de ikke så flinke til at bruge. Det er desværre normalt, at de ikke bruger selen. Formand A førte normalt tilsyn med arbejdet, og de har fået påtalt af direktør P, at de skulle bruge selerne. Han har ikke oplevet, at de er blevet mindet om at tage selerne med, når de skulle ud på en opgave. Dengang hang de på værkstedet, men nu er de i liften. Hvis de har spørgsmål om sikkerhed, kan de altid få svar. Taget var meget dårligt; en tredjedel af pladerne var forvitret eller helt blæst væk. Det var tydeligt, at pladerne ikke kunne bære en person. De skulle også måle op til stillads.

Formand A har forklaret, at han er uddannet tømrer og arbejder som byggeformand hos tiltalte, hvor han har arbejdet i 30 år, heraf nok 12 år som formand. Han mener, at han havde talt med vidne 1 og vidne 2 om opgaven samme morgen. Der var en anden opgave, som de to skulle færdiggøre, og så var de nok hjemme for at hente det grej, de skulle bruge. Han havde sagt, at der skulle sættes stillads op om bygningen. Han talte med dem om, at det ikke var så enkelt, og at de i fællesskab derfor skulle planlægge opgaven. De to skulle starte med at sætte stillads op, og så ville han komme derover senere. Han havde ikke bedt dem om at køre op med liften og se på taget. Han havde set bygningen forinden, da han havde lavet tilbuddet på udskiftning af taget. Han var på vej derhen, da vidne 1 faldt ned. Han skulle instruere dem i, hvordan de skulle gribe udskiftningen af taget an. Liften skulle bruges til at løfte stilladsdelene op og måske til at pille det gamle tag af. Han ved ikke, om der var seler i liften, men hvis ikke lå de derhjemme. Han påser ikke, om de bliver taget med. Medarbejderne er uddannet i brug af seler, og det fremgår af APV-mapperne, hvornår de skal bruges. Det var en speciel opgave, fordi taget var så skadet, som det var. Han talte med en medarbejder fra Arbejdstilsynet. Han mener, at medarbejderne bruger selerne, og han påtaler det, hvis han ser, at de ikke bruger dem, når de arbejder i liftkurven. Det har han taget dem i flere gange. Han så dem køre af sted, men han så ikke, om de havde stillads med. Han tror dog, at de havde det med i en trailer.

Arbejdsmiljørådgiver T har forklaret, at han arbejder som selvstændig med arbejdsmiljørådgivning. Han er uddannet tømrer og ingeniør og har tidligere arbejdet i Arbejdstilsynet. Siden 2007 har han rådgivet tiltalte vedrørende arbejdsmiljøforhold. Han tager uanmeldt ud på byggepladserne, afholder sikkerhedskurser og står for sikkerhedsmøder og arbejdspladsvurdering. Dengang holdt de sikkerhedsmøder 4 gange om året. Der er et årligt fællesmøde, hvor der er mødepligt. De har talt om brug af seler, og instruksen er ufravigelig, at selerne bruges, når de arbejder i lifter, der kan bevæge sig i tre dimensioner. Han påser det ved sine besøg. Han må gå ud fra, at erfarne medarbejdere selv sørger for at tage selerne med. Det sker, at medarbejderne selv kontakter ham med spørgsmål gennem deres sikkerhedsrepræsentant. Han har stået for virksomhedens opfølgning på uheldet, herunder korrespondancen med Arbejdstilsynet. Han fik at vide, at de skulle over at se på arbejdet og så gå i gang. Han har ikke hørt om brug af stillads, da man ikke kan afmontere taget fra stillads. Det skal først bruges senere. De drøftede efterfølgende, om sikkerhedslinerne skulle ligge fast i liften, men han ved ikke, om det er sket.

Landsrettens begrundelse og resultat

Vidne 1 foretog uden at være iført sikkerhedsline arbejdet med nedtagning af tagplader fra en teleskoplift, hvorfra han trådte ud på de nedbrudte tagplader, uden at der var etableret nogen form for sikring mod gennemstyrtning.

Efter de afgivne forklaringer lægges det til grund, at vidne 1 og vidne 2 medbragte teleskopliften fra værkstedet, men at der ikke var medbragt sikkerhedsliner. Der er efter de forklaringer, der er afgivet af vidne 1 og vidne 2 ikke grundlag for at antage, at arbejdet skulle starte med opsætning af stillads, eller at de var instrueret om, at arbejdet med nedtagning af tagpladerne ikke måtte påbegyndes, inden formand A ankom til pladsen. Den konkrete arbejdsopgave kan efter sagens oplysninger, herunder om bygningens tilstand samt formand A´s forklaring, ikke anses for en rutineopgave, selv for erfarne medarbejdere.

På denne baggrund, og da det efter forklaringerne må lægges til grund, at det i virksomheden ikke var ukendt for ledelsen, at medarbejderne undlod at anvende sikkerhedsliner i forbindelse med arbejde i liften, uden at dette havde ført til, at tiltalte førte tilsyn med, om linerne blev medtaget, tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig som sket, herunder at bestemmelsen i arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, ikke kan føre til fritagelse for strafansvaret.

Bøden er passende udmålt.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF