G� til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel - Græsslåmaskine – Alvorlig personskade - Frifindelse

Østre Landsrets dom afsagt den 21. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling i ankesag nr. S-1662-13

Resumé

En ansat, som slog græs i T Kommunes park, skulle ryste græs ud af græsslåmaskinens skærekasse. Han kørte hen til kanten af en skråning for at ryste græsset ud, hvorefter han kom til at træde på ”fremad-pedalen”, hvilket medførte, at græsslåmaskinen kørte ned over skråningen og ramte den ansatte, som endte under maskinen og pådrog sig omfattende og alvorlig personskade.

Under sagen var det ubestridt, at der ikke måtte klippes græs indenfor 1 meter af en skråning og at man heller ikke måtte køre nærmere end 1 meter fra en skråning. Der var blandt vidnerne forskellige opfattelser af, hvornår det var blevet kommunikeret ud til de ansatte – før eller efter ulykken.

Byretten fandt T Kommune skyldig under henvisning til, at den ansatte ikke var blevet instrueret i, at han ikke måtte køre ud til kanten af skråningen og ryste græs ud af græsslåmaskinen. Der blev lagt vægt på, at sidemandsoplæring i en ældre model af græsslåmaskinen og at brugsanvisningen til den nye maskine lå fremme til almindelig gennemlæsning, ikke var tilstrækkelig instruktion. Bøden blev fastsat til 40.000 kr. under henvisning til, at der var sket alvorlig personskade.

Landsretten frifandt T Kommune under henvisning til, at den ansatte havde modtaget instruktion, at instruktionsbogen lå fremme i medarbejdernes bygning, og at den ansattes handling måtte anses for at have været af så usædvanlig karakter, at den ikke kunne tilregnes en eller flere til T Kommune knyttede personer eller T Kommune som sådan.

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel - Græsslåmaskine - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF