Gå til hovedindholdet

Domme

Transport af altanbunde – Arbejdsgiveransvar (planlægning)

Vestre Landsrets dom afsagt den 30. juni 2014 af 11. afdeling i ankesag V.L. S-2830-13

Resumé

En ca. 600 kg tung altanbund skulle flyttes ind i arbejdsgiverens produktionshal, hvor den skulle repareres. Normalt anvendte virksomheden trucks, når der skulle flyttes altanbunde, men til opgaven valgte værkføreren, at der skulle anvendes to manuelle palleløftere i stedet. Den ene palleløfter kørte på en mindre genstand, som lå på gulvet, hvorved den skred ud og altanbunden faldt ned på den ansattes fod. Den ansatte pådrog sig alvorlig personskade i form af to brud på mellemfodsknoglen.

Byretten fandt arbejdsgiveren skyldig i overtrædelse af arbejdsmiljøloven og lagde i begrundelsen vægt på, at altanbunden ikke blev flyttet på den sædvanlige måde og at der ved den valgte metode var en nærliggende risiko for, at den tunge altanbund kunne skride ned fra palleløfterne og ramme de personer, som var i færd med at betjene palleløfterne.

Landsretten stadfæstede byrettens dom og udtalte, at det ikke kunne anses som en forsvarlig tilrettelæggelse af arbejdet, at lade et så stort og tungt emne transportere ved hjælp af to manuelt betjente palleløftere. Landsretten anførte, at valget af arbejdsmetode blev truffet af værkføreren, og da bestemmelsen i § 83, stk. 3, derfor ikke kunne føre til et andet resultat, tiltrådte landsretten, at selskabet var fundet skyldig i overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Bøden blev fastsat til 40.000 kr. under henvisning til, at den ansatte ved ulykken pådrog sig alvorlig personskade i form af brud på mellemfodsknogler. Der fandtes ikke grundlag for at nedsætte straffen på grund af sagsbehandlingstiden.

Læs hele dommen

Transport af altanbunde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF