Gå til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Tarmrensemaskine – Arbejdsleder – Arbejdsgiveransvar (instruktion, tilsyn) – Frifindelse

Vestre Landsrets dom afsagt den 8. januar 2015 af 11. afdeling i ankesag V.L. S-0167-14

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af AML § 45, stk. 1, og § 11 i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler ved i april 2013 at have været ansvarlig for, at en arbejdsleder udførte arbejde med indstilling af valserne på en tarmrensemaskine, uden at maskinen var standset eller sikret på anden måde, hvorved arbejdslederen kom alvorligt til skade, da han fik en finger i klemme mellem 2 tandhjul.

Byretten frifandt arbejdsgiveren og bemærkede i den forbindelse, at den ikke fandt, at der efter en fortolkning af ordlyden i arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, eller på baggrund af forarbejderne til den pågældende ændring af lov om arbejdsmiljø, var belæg for at statuere, at man som arbejdsleder ikke er ansat og dermed ikke skulle være omfattet af bestemmelsen. Efter bevisførelsen fandt byretten også, at det tiltalte selskab havde opfyldt alle sine pligter efter lovens kapitel 4, idet arbejdslederen havde fået fyldestgørende instruktion, ligesom der også var blevet ført et effektivt tilsyn med arbejdet. Landsretten tiltrådte således byrettens vurdering af, at der ikke i ordlyden af § 83, stk. 3, eller i lovbemærkningerne er tilstrækkeligt sikre holdepunkter for at antage, at reglerne om arbejdsgiverens begrænsede ansvar ikke skulle gælde for arbejdslederes overtrædelser.

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel – tarmrensemaskine - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF