Gå til hovedindholdet

Domme

Gennemstyrtning fra aquadæk på atriumgård i 12-14 meters højde – Arbejdsgiveransvar (planlægning, tilsyn) – Strafudmåling (forhøjet grundbøde, dødulykke, flere i fare)

Østre Landsrets dom afsagt den 30. april 2015 af 12. afdeling nr. S-2148-14

Resumé

Et aktieselskab var tiltalt for overtrædelse af AML § 38, stk. 1, og § 13, nr. 1, i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, ved i januar 2013 at have været ansvarlig for, at 2 ansatte udførte arbejde med demontering af plader på overdækningen af en atriumgård i 12-14 meters højde uden sikring mod faren for gennemstyrtning, hvilket medførte, at den ene ansatte gik gennem overdækningen, hvis bæreevne var nedsat på grund af frost, og styrtede 12-14 meter ned, hvorved han afgik ved døden.

Det blev under sagen oplyst, at selskabet havde planlagt opgaven således, at de ansatte skulle være sikret med line, som på grund af de særlige forhold på stedet skulle fastgøres i en tårnkran. De 2 ansatte udførte til trods herfor arbejdet uden brug af liner. Arbejdstilsynets tilsynsførende forklarede under sagen, at fastgørelse af faldsikring i en tårnkran ikke anses for værende forsvarligt.

Byretten fandt selskabet skyldigt i tiltalen. Retten lagde til grund, at selskabet havde handlet sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, idet man havde godkendt brug af kran til nedtagning af overdækningen , selv om dette ikke var tilladt, at man ikke havde tilkendegivet overfor nu afdøde, at overdækningen havde nedsat bæreevne i frostvejr, og at man ikke i tilstrækkelig grad havde sikret sig, at afdøde og den anden ansatte anvendte sikkerhedsline eller sikkerhedsudstyr. Bøden blev fastsat til 70.000 kr. i overensstemmelse med Arbejdstilsynets indstilling.

Landsretten stadfæstede dommen. Vedrørende skyldspørgsmålet anførte landsretten, at anvendelse af sikkerhedsline fastgjort til tårnkranen i det foreliggende tilfælde ikke kunne anses for en sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig metode til sikring mod gennemstyrtning, og at der forelå andre muligheder for fuldt forsvarlig faldsikring. Landsretten fandt, at arbejdet på grund af arbejdsstedets placering, pladernes bæreevne, overdækningens hældning, frost og delvist snedække var forbundet med høj fare. Selskabet burde under de foreliggende omstændigheder og under hensyn til den planlagte sikkerhedsmetode havde ført effektivt tilsyn med stilladsarbejdernes udførelse af arbejdet. Det forhold, at de 2 ansatte valgte at gå ud på overdækningen uden den planlagte faldsikring, kunne under hensyn til det manglende effektive tilsyn ikke bringe forholdet uden for anvendelsesområdet for de i sagen nævnte lovbestemmelser.

Læs hele dommen

Gennemstyrtning fra aquadæk på atriumgård i 12-14 meters højde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF