G� til hovedindholdet

Domme

Gennemstyrtning fra tag – Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion) – Strafudmåling (forhøjet grundbøde, alvorlig personskade, sagsbehandlingstid)

Vestre Landsrets dom afsagt den 30. april 2015 af 11. afdeling i ankesag V.L. S-0839-14

Resumé

Et aktieselskab var tiltalt for overtrædelse af AML § 38, stk. 1, og § 38, stk. 6, i byggepladsbekendtgørelsen, ved i juni 2011 at have været ansvarlig for, at en ansat udførte arbejde på en ikke bæredygtig tagbeklædning uden sikring mod faren for gennemstyrtning, hvilket medførte, at den ansatte styrtede gennem taget og 6 meter ned på det underliggende betongulv. Den ansatte pådrog sig alvorlig personskade.

Den ansatte skulle ifølge selskabets repræsentanter alene fjerne den nederste række tagplader fra kurven på en teleskoplæsser, mens der endnu ikke var taget stilling til, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skulle træffes med hensyn til fjernelsen af de øvrige tagplader. Ulykken skete, fordi den ansatte forlod kurven og bevægede sig ud på det ikke bæredygtige tag, hvilket han ikke var blevet bedt om. Ifølge forklaringerne var han heller ikke udtrykkeligt blevet bedt om det modsatte.

Byretten fandt selskabet skyldigt og henviste vedrørende § 83, stk. 3, til, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført således, at det var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Retten lagde vægt på, at den ansatte og en kollega havde påbegyndt arbejdet med nedtagning af tagpladerne, selv om arbejdet alene var i planlægningsfasen. Vedrørende bødestørrelsen anførte retten, at udgangspunktet var en bøde på 40.000 kr. (Grundbøde 20.000 kr., fordobling jf. § 82, stk. 2. Overtrædelsen begået før reglerne om differentierede bøder). Da sagen havde ligget stille hos anklagemyndigheden i næsten 2 år, uden at der var redegjort for nævneværdige konkrete efterforskningsskridt, nedsatte retten imidlertid bøden til 20.000 kr.

Landsretten fandt også selskabet skyldigt og anførte vedrørende § 83, stk. 3, at det måtte lægges til grund, at ledelsesrepræsentanten på pladsen ikke havde givet instruktion om, at der indtil videre alene måtte fjernes tagplader ved kanten af taget fra kurven, uanset at dette efter ledelsesrepræsentanternes forklaringer måtte anses for et helt centralt led i den sikkerhedsmæssige tilrettelæggelse af arbejdet. Uanset en forklaring om, at ledelsesrepræsentanten ikke udtrykkeligt havde bedt om, at arbejdet blev igangsat, fandt landsretten under de anførte omstændigheder, at der ikke blev givet sådanne klare instruktioner, som efter arbejdets karakter måtte anses for nødvendige for arbejdets fuldt forsvarlige udførelse. Landsretten henviser i den forbindelse til AML § 15. Som følge af den lange sagsbehandlingstid besluttede landsretten, at bøden på 40.000 kr. skulle nedsættes til 17.500 kr.

Læs hele dommen

Gennemstyrtning fra tag - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF